Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


KOMENTAR PRAVILNIKA O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CENA I NAKNADA ZA ODREĐENE VRSTE ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE SE PRUŽAJU NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - "Sl. glasnik RS", br. 92/2013

VISINA TAKSE KOJU JE PODNOSILAC ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA DUŽAN DA UPLATI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OBLIKOVANE PO PARTIJAMA

POSLOVNIK O RADU SAVETA RODITELJA PREDŠKOLSKE USTANOVE

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE

POSLOVNIK O RADU VASPITNO-OBRAZOVNOG VEĆA

Izvor: Paragraf Lex