Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraIZMENE ZAKONIKA O KRIVIČNOM I PARNIČNOM POSTUPKU PREDVIĐAJU DA STRANKE U PARNIČNOM POSTUPKU MOGU DA ZASTUPAJU, PORED ADVOKATA, I PRAVNICI, ODNOSNO PUNOMOĆNICI KOJI NISU ADVOKATI


·         RADNIM TEKSTOM ZA IZMENE ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU PREDLOŽENO JE UKIDANJE ODREDBE DA BRANILAC OKRIVLJENOG MORA DA BUDE ADVOKAT SA NAJMANJE PET GODINA ADVOKATSKE PRAKSE, A PREDLOGOM ZA IZMENE ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU UKIDANJE ODREDBE DA PARNIČARA MOŽE DA ZASTUPA SAMO ADVOKAT. 

Tako je predlogom za izmene ZKP-a, objavljenim na sajtu Ministarstva pravde, predviđeno da branilac okrivljenog u toku celog krivičnog postupka može da bude samo advokat, ali bez uslova u pogledu dužine prakse.

Uvodi se i novina prema kojoj u skraćem postupku - koji se vodi za krivčna dela za koja je zaprećena kazna do osam godina zatvora - advokata može da zameni i advokatski pripravnik.

Što se tiče predloga za izmene ZPP -a, koje su takođe objavljene na sajtu Ministarstva pravde, one predviđaju da će stranke u parničnom postupku moći da zastupaju, pored advokata, i pravnici, odnosno punomoćnici koji nisu advokati.

PREDLOŽENE IZMENE:

  • Uvodi se odredba prema kojoj se sud obavezuje da strankama ukaže na štetne posledice koje mogu nastati usled nepravilnog zastupanja, ako utvrdi da punomoćnik, koji nije advokat - nije sposoban da vrši tu dužnost,
  • Advokat će morati da zastupa stranke pred sudom samo u postupcima po vanrednim pravnim lekovima - koji podrazumevaju postupanje pred Vrhovnim kasacionim sudom i visok nivo pravničkog znanja,
  • Što se tiče zastupanja pravnih lica, radnim tekstom ZPP-a menja se odredba prema kojoj punomoćnik može da bude samo diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i stalnim zaposlenjem u tom pravnom licu, tako što se više ne traži da bude "stalno" zaposlen,
  • Briše se odredba prema kojoj advokatski pripravnik ne može da menja svog advokata u postupku po pravnim lekovima - po žalbama. Radni tekst izmena ZPP-a predviđa da će moći da ga menja tokom celog postupka ako je tako stranka odredila u punomoćju,
  • Ubačena je i nova odredba prema kojoj je advokatu uvek potrebno posebno punomoćje za podnošenje predloga za ponavljanje postupka - vanredni pravni lek,
  • Uvodi se i odredba prema kojoj će sud, ako posumnja u istinitost pisanog punomoćja, rešenjem naložiti punomoćniku da podnese overeno punomoćje i protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba.

 

 

Odredbe koja se ukidaju posle nepunih godinu dana važenja opterećivale su ne samo građane koji nemaju stručno znanje i moraju da plate advokate, čije tarife nisu male, već i mlade advokate, advokatske pripravnike i druge pravnike koji nisu advokati, koji su namah ostali bez posla.

ZPP-om koji je počeo da se primenjuje 1. februara predviđeno je da samo advokat može da zastupa parnične stranke u postupku, što je isključilo mogućnost da to čine pravnici bez pravosudnog ispita ili nečlanovi advokatskih komora, dok ZKP, koji se primenjuje od 15. januara, normirao da branilac može da bude samo advokat sa petogodišnjom praksom.

Iako je trebalo da te odredbe doprinesu ubrzanju i efikasnosti vođenja postupaka, strukovna i stručna javnost njima nisu bile zadovoljne. 

Izvor: Tanjug