Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU STUPA NA SNAGU 29. AVGUSTA 2013 GODINE, A PRIMENJUJE SE OD 1. JANUARA 2014. GODINE


Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku objavljen je u Sl. Glasniku RS, broj 74/2013 i stupa na snagu 29. Avgusta 2013.godine, a primenjuje se od 1. Januara 2014.godine.

IZNOS OBAVEZE ZA POREZE PO ODBITKU ISKAZAN POJEDINAČNOM PORESKOM PRIJAVOM ODREĐUJE SE ZA NAJNIŽU MESEČNU OSNOVICU DOPRINOSA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE.

Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima kao izveštaj koji se podnosi Poreskoj upravi (u daljem tekstu: pojedinačna poreska prijava) sadrži:

1) zbirne podatke o obračunatom porezu po odbitku od strane jednog poreskog placa za sve primaoce prihoda;

2) pojedinačne podatke o obračunatom porezu po odbitku od strane jednog poreskog placa za svakog primaoca prihoda.

Pojedinačna poreska prijava podnosi se pre svake isplate prihoda na koji se obračunava i plaća porez po odbitku, kao i pre svakog plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kada se ti doprinosi plaćaju bez isplate zarade u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Pojedinačna poreska prijava podnosi se i za poreze po odbitku koji su dospeli za plaćanje do 31. decembra 2013. godine za koje nisu podnete propisane poreske prijave.

Pojedinačna poreska prijava, kao i izmenjena pojedinačna poreska prijava podnose se isključivo u elektronskom obliku:

1) kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom, elektronskim putem preko portala Poreske uprave;

2) popunjavanjem pojedinačne poreske prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave;

3) upotrebom računarskog servisa - direktnom vezom između Poreske uprave i poreskog obveznika, uz pomoć aplikacije sertifikovane (odobrene) od strane Poreske uprave.

Podnošenje pojedinačne poreske prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave ograničeno je na 50 primalaca prihoda u Obrascu PPP-PD, deo 3. Podaci o primaocima/fizičkim licima i vrstama prihoda.

Za broj primalaca prihoda veći od 50, podnosilac poreske prijave podnosi odgovarajući broj pojedinačnih poreskih prijava.

Pravilnik propisuje i način i postupak podnošenja i evidentiranja, sadržinu poreske prijave za poreze po odbitku koji su dospeli za plaćanje do 31. decembra 2013. godine i za koje su podnete propisane poreske prijave Poreskoj upravi, kao i način plaćanja poreza po odbitku na propisane uplatne račune javnih prihoda, koja se podnosi na Obrascu PP-PDS.

Utvrđuje se i sadržina potvrde o plaćenom porezu po odbitku koja se izdaje na Obrascu PPP-PO.

Pojedinačnu poresku prijavu može da podnese poreski obveznik, poreski platac, poreski punomoćnik ili drugo lice koje je poreski obveznik, odnosno poreski platac ovlastio za podnošenje poreske prijave, zakonski zastupnik i zastupnik po službenoj dužnosti (u daljem tekstu: podnosilac poreske prijave).

Podnosilac poreske prijave dužan je da elektronski potpiše pojedinačnu poresku prijavu u skladu za zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Po službenoj dužnosti pojedinačnu poresku prijavu podnosi Poreska uprava umesto poreskog obveznika, odnosno poreskog placa, u slučaju kada poreski obveznik, odnosno poreski platac propusti da je podnese u roku propisanom zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Na zahtev Poreske uprave Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja u elektronskom obliku dostavlja Poreskoj upravi podatke potrebne za podnošenje pojedinačne poreske prijave po službenoj dužnosti, u roku od tri dana od dana dostavljanja zahteva.

Izvor: Redakcija