Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


  • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEJASNI RAZLOZI O ODLUČNIM ČINJENICAMA U IZRECI OSUĐUJUĆE PRESUDE ZA KRIVIČNO DELO NASILJE U PORODICI - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 1 tačka 11)
  • Apelacioni sud u Kragujevcu: SADRŽINA TUŽBENOG ZAHTEVA KOJI GLASI NA IZVRŠENJE ODREĐENE ČINIDBE - Zakon o parničnom postupku: član 187 stav 1
  • Privredni apelacioni sud: DOKAZNA SNAGA RAČUNA KAO JEDNOSTRANOG AKTA U ŽALBI KOJOM SE OSPORAVA NEIZVRŠENJE UGOVORA - Zakon o parničnom postupku: član 375
  • Privredni apelacioni sud: GUBITAK INTERESA ZA ODRŽANJE UGOVORA ZBOG DOCNJE KAD ISPUNJENJE U ROKU NIJE BITAN SASTOJAK UGOVORA - Zakon o obligacionim odnosima: član 126
  • Privredni apelacioni sud: NEOBAVEZNOST DOSTAVLJANJA ODGOVORA NA ŽALBU U KOJEM NISU IZNETE NOVE ČINJENICE - Zakon o parničnom postupku: čl. 149 i 150
  • Privredni apelacioni sud: OCENA DOZVOLJENOSTI ŽALBENIH NAVODA PREMA NJIHOVOJ SADRŽINI - Zakon o parničnom postupku: čl. 465 i 485
  • Privredni apelacioni sud: ZAVRŠETAK POSLA KOD UGOVORA O DELU KAD ROK ZA ISPUNJENJE OBAVEZE NIJE UGOVOREN - Zakon o obligacionim odnosima: član 126 stav 1 i član 600
Izvor:

<<< Nazad na ostale vesti