Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

1. APRILA POČINJE PRIMENA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA, OSIM REGISTRA PONUĐAČA KOJI ĆE POČETI DA SE PRIMENJUJE 1. SEPTEMBRA 2013.


Uprava za javne nabavke i Misija OEBS u Srbiji najavile su da će održati konferenciju za medije posvećenu primeni novog Zakona o javnim nabavkama.

Kako se podseća u saopštenju, novi Zakon o javnim nabavkama počeće da se primenjuje od 1. aprila.

Direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanović, rukovodilac grupe za praćenje postupaka javnih nabavki Svetlana Ražić, savetnica u Upravi za javne nabavke Ana Simić i Mato Majer, savetnik za ekonomsku transparentnost Misije OEBS-a, govoriće o pet novih podzakonskih akata, povećanju transparentnosti i efikasnosti portala javnih nabavki i pripremama za primenu Zakona o javnim nabavkama.

Konferencija za medije deo je napora Misije da pruži pomoć nadležnim institucijama Republike Srbije u uspostavljanju efikasnih mehanizama za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama, navodi se u saopštenju.

"Nemamo preciznu računicu kolike će uštede doneti taj zakon, ali što bude bolja njegova primena, efekti koji se ogledaju u ekonomičnom trošenju novca poreskih obveznika biće veći", rekao je direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanović Tanjugu.

On je, na konferenciji "Javne nabavke - predstavljanje evropskog modela obuke", ukazao da treba ojačati kapacitete službe i uprave za javne nabavke kako bi bila što efikasnija primena Zakona o javnim nabavkama.

NOVINE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA, Sl.glasnik RS, br.124/2012

 

  • Spisak naručilaca - Najznačajnija novina sastoji se u tome da Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i Uprave za javne nabavke na početku svake budžetske godine utvrđuje spisak naručilaca, koji objavljuje u Sl. Glasniku RS, kao i na zvaničnom internet portalu javnih nabavki.

 

  • Drugačije se definiše predmet javne nabavke

 

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuje se planiranje javnih nabavki, uslovi, način i postupak javne nabavke; reguliše centralizacija javnih nabavki; uređuje javna nabavka u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga i u oblasti odbrane i bezbednosti; određuje način evidentiranja podataka o javnim nabavkama; određuju poslovi, način rada i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; određuje način zaštite prava u postupcima javnih nabavki i u drugim slučajevima u skladu sa zakonom; uređuju i druga pitanja od značaja za javne nabavke.

Sastavni deo ovog zakona su Prilozi 1 do 3.

 

  • Drugačije se određuje pojam naručioca

Naručilac

Član 2

Naručilac u smislu ovog zakona je:

1) korisnik budžetskih sredstava, organizacija za obavezno socijalno osiguranje i njeni korisnici, u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem;

2) pravno lice osnovano u cilju obavljanja delatnosti koje su u opštem interesu, ukoliko je ispunjen neki od sledećih uslova:

(1) da se više od 50 % finansira iz sredstava naručioca;

(2) da nadzor nad radom tog pravnog lica vrši naručilac;

(3) da više od polovine članova organa upravljanja tog pravnog lica čine predstavnici naručioca;

3) javno preduzeće.

Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i Uprave za javne nabavke na početku budžetske godine utvrđuje spisak naručilaca.

Spisak naručilaca objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki.

Lica koja nisu na spisku iz stava 2. ovog člana, a koja ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana dužna su da primenjuju ovaj zakon.

 

Ulaganje u javne nabavke u razvijenom svetu se posmatra kao neka vrsta investicije koja se višestruko vraća, jer na jedan dinar uložen u unapređenje sistema tih nabavki dobija se četiri do pet dinara ušteda ili boljih efekata, objasnio je Jovanović.

"Već imamo 1.500 sertifikovanih službenika za javne nabavke i prednjačimo u regionu, ali je ključno da nastavimo da unapređujemo kapacitete kako bi mogao kvalitetno da se primenjuje Zakon o javnim nabavkama, koji je dosta kompleksniji od prethodnog", naveo je on.

Šef sekcije za evropske integracije i ekonomska pitanja u Delegaciji Evropske unije u Srbiji, Frek Janmat, istakao je da je usvajanje novog Zakona o javnim nabavkama važan korak u procesu evropskih integracija Srbije.

On je upozorio da je situacija u Srbiji u toj oblasti bila prilično zabrinjavajuća, jer je opadao broj ponuđača, prošle godine na svega dva do tri, što je loše zbog konkurencije.

"Bila je prisutna i velika primena hitnih postupaka umesto otvorenih, kao i brojne nepravilnosti", kazao je Janmat.

Kredibilna primena novog zakona će doprineti ne samo suzbijanju korupcije, već će povećati konkurenciju u skladu sa EU standardima i time osigurati da se novac poreskih obveznika Srbije koristi na najbolji način, smatra on.

Pomoćnik ministra pravde Vladana Jović istakla je da se Uprava za javne nabavke dobro priremila za taj posao, kao i da je stručno usavršavanje državnih službenika jedan od prioriteta, jer obuka kadrova nije trošak već investicija.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati regionalnog projekta Evropske komisije, koji ima za cilj unapređenje profesionalizacije u javnim nabavkama u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, konkretno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji i Turskoj.

Cilj projekta, koji je započet u septembru 2010. a trebalo bi da se završi u junu 2013, jeste da unapredi kvalitet obuke osoba koje se bave poslovima javnih nabavki, kako kod naručilaca tako i u regulatornim telima.

U okviru projekta edukovano je 25 trenera iz Srbije, koji su tokom dve faze petonedeljnih obuka stekli znanja o međunarodnim i evropskim pravilima i praksama u oblasti javnih nabavki, i imali priliku da povežu praksu EU sa domaćim propisima i postupcima.

Domaćim trenerima, koji su prošli međunarodno verifikovanu obuku, uručeni su sertifikati i oni bi dalje trebalo da prenose stečena znanja obučavajući službenike za javne nabavke širom Srbije.

Izvor: