Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


 • Privredni apelacioni sud: DONOŠENJE REŠENJA O BANKROTSTVU STEČAJNOG DUŽNIKA KAO PROCESNA SMETNJA ZA PONOVNI PREKID PARNIČNOG POSTUPKA PO ISTOM OSNOVU - Zakon o stečajnom postupku: član 139
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE RADI OSTVARIVANJA NOVČANOG POTRAŽIVANJA POVERIOCA NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 18
 • Privredni apelacioni sud: NEDOSTATAK OVLAŠĆENJA NA STRANI POVERIOCA DA ZA KAŠNJENJE U PLAĆANJU RATE OBRAČUNA ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU - Zakon o obligacionim odnosima: član 395
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZNOST PISANE FORME KOD UGOVORA O GRAĐENJU U POGLEDU NJEGOVE SADRŽINE I PRATEĆE DOKUMENTACIJE - Zakon o obligacionim odnosima: član 630
 • Privredni apelacioni sud: OBRAČUN TAKSE NA PRESUDU I REFUNDACIJA TROŠKOVA NA IME RANIJE OBRAČUNATIH TAKSI - Zakon o parničnom postupku: član 153 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: POZIVANJE DUŽNIKA NA PLAĆANJE VANSUDSKIM DOPISOM KAO RADNJA KOJOM SE NE PREKIDA ZASTAREVANJE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 374 i 388
 • Privredni apelacioni sud: PRAVNA PRIRODA KAZNENE TAKSE KAO SANKCIJE ZA NEPLAĆANJE ODNOSNO DOCNJU U PLAĆANJU SUDSKE TAKSE - Zakon o sudskim taksama: čl. 40 i 41
 • Privredni apelacioni sud: PRAVO NA DOMICILNU KAMATU NA DEVIZNO POTRAŽIVANJE IZRAŽENO U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI - Zakon o obligacionim odnosima: član 395
 • Privredni apelacioni sud: RELEVANTNOST STEPENA IZGRAĐENOSTI OBJEKTA I VISINE ISPLAĆENE CENE ZA KONVALIDACIJU UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI KOJI JE ISPUNJEN U PRETEŽNOM DELU - Zakon o prometu nepokretnosti: član 4 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: SAGLASNA IZJAVA PARNIČNIH STRANAKA ZA PREBIJANJE UZAJAMNIH DOSPELIH POTRAŽIVANJA KAO NAČIN PRESTANKA UGOVORNIH OBAVEZA - Zakon o obligacionim odnosima: član 336
 • Privredni apelacioni sud: ZAKONSKI USLOVI ZA KVALIFIKACIJU DOPISA UPUĆENOG POVERIOCU KAO IZJAVE O PRIZNANJU DUGA - Zakon o obligacionim odnosima: član 387
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU DOO BROJLER DONJE SINKOVCE PROTIV SRBIJE (predstavka br. 48499/08) - STATUS ŽRTVE U SLUČAJU DOSUĐIVANJA NEMATERIJALNE ŠTETE OD STRANE USTAVNOG SUDA KOD NEIZVRŠAVANJA PRAVOSNAŽNIH PRESUDA DONETIH U ODNOSU NA PREDUZEĆA SA VEĆINSKIM DRUŠTVENIM KAPITALOM - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 34
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU GLIGORIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke br. 75271/10 i 67112/11) - NEISCRPLJIVANJE UNUTRAŠNJIH PRAVNIH I PITANJE POKRETANJA IZVRŠNOG POSTUPKA U ODNOSU NA PREDUZEĆE SA VEĆINSKIM DRUŠTVENIM KAPITALOM - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 st. 1 i 4
 • GENERAL EU POSITION - Ministerial meeting opening the Intergovernmental Conference on the Accession of Serbia to the European Union (Brussels, 21 January 2014)
 • OPŠTA POZICIJA EU - Sastanak na nivou ministara na kom se otvara Međuvladina konferencija o pristupanju Srbije Evropskoj uniji (Brisel, 21. januar 2014. godine)
 • UVODNA IZJAVA REPUBLIKE SRBIJE - Međuvladina konferencija o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji (Brisel, 21. januar 2014. godine)
Izvor: Paragraf Lex