Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print
MOLOVANI 1

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se republičke administrativne takse (u daljem tekstu: taksa).

Član 1a

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu, u smislu ovog zakona imaju sledeće značenje:

1) "zahtev" jeste predlog, prijava, molba i drugi podnesak, uključujući i podneske podnete na obrascu, odnosno saopštenje koje se upućuje organu, kao i usmeno obraćanje organu, kojim se pokreće postupak kod organa;

2) "DKP" jeste diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije u inostranstvu;

3) "organi" jesu institucije, državni organi i organizacije, organi pokrajinske autonomije i lokalne samouprave kada vrše poverene poslove, kao i preduzeća, privredna društva i druge organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja;

4) "Tarifa" jeste Tarifa republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo ovog zakona;

5) "konzularne takse" jesu takse koje se plaćaju za spise i radnje diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije.

Član 2

Za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje kod organa, plaćaju se takse po odredbama ovog zakona.

Iznosi taksi propisani su Tarifom.

Tarifa sadrži Odeljak A i Odeljak B.

U Odeljku A Tarife propisane su takse koje se plaćaju za spise i radnje organa u Republici Srbiji.

U Odeljku B Tarife propisane su konzularne takse.

II OBVEZNIK TAKSE

Član 3

Obveznik takse (u daljem tekstu: obveznik) jeste lice koje se zahtevom obraća organu radi pokretanja upravnog, odnosno drugog postupka kod organa.

Ako za propisanu taksu postoji više obveznika, njihova obaveza je solidarna.

Član 4

Obveznik koji kod DKP podnese zahtev nadležnom organu u Republici Srbiji za pokretanje postupka za izdavanje spisa, odnosno za izvršenje radnje, za koje je u Odeljku A Tarife propisana taksa, taksu za spise i radnje organa u Republici Srbiji, u propisanom iznosu preračunatom u devize, uplaćuje u devizama, odnosno efektivnom stranom novcu koji se kupuje i prodaje na deviznom tržištu u skladu sa propisom Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: devize), na devizni račun DKP u zemlji u kojoj je zahtev podnet.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, jednom godišnje odlukom utvrđuje i objavljuje vrste deviza u kojima se taksa plaća i visinu zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila tekuće godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize u smislu stava 1. ovog člana.

Preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize vrši se na osnovu objavljenih podataka iz stava 2. ovog člana koji važe u vreme podnošenja zahteva ili podneska, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos u devizama do 0,50 ne uzima u obzir, a iznos u devizama preko 0,50 zaokružuje na 1,00.

Odluka iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Na zahtev obveznika, DKP daje obaveštenje o preračunatom iznosu takse i računu na koji se taksa plaća, a primljeni zahtev, sa dokazom o uplati propisanog iznosa takse, u smislu stava 1. ovog člana, dostavlja nadležnom organu u Republici, koji po sprovedenom postupku, odnosno izvršenoj radnji doneto rešenje ili drugu ispravu dostavlja DKP radi uručenja stranci.

Po zahtevima obveznika iz stava 1. ovog člana uz koje nije priložen dokaz o uplati propisane takse, nadležni organ u Republici Srbiji neće postupati dok taj dokaz ne primi.

Izuzetno, taksa iz stava 1. ovog člana može se uplatiti u gotovom novcu samo u sledećim slučajevima:

1) kada se zahtev podnosi na dan u kome banke ne rade, odnosno u vreme u koje nijedna banka u tom mestu ne radi;

2) kada zbog svoje poslovne politike banke, koje imaju istovetno sedište kao i DKP, ne mogu da izvrše transfer sredstava podnosioca zahteva sa računa druge finansijske institucije na devizni račun DKP;

3) kada propisi strane države zabranjuju gotovinsku uplatu podnosioca zahteva kod banke i prenos tih sredstava na račun DKP;

4) kada državljani Republike Srbije u inostranstvu borave privremeno (turistički, sezonski rad, razmena studenata i sl.), odnosno imaju status nerezidenta, pa im propis odnosne države, zbog neposedovanja odgovarajućih ličnih dokumenata države u kojoj borave, ne dozvoljava otvaranje računa kod finansijskih institucija;

5) kada postoje drugi razlozi koji u pojedinim zemljama onemogućavaju uplatu takse na devizni račun DKP, a zahtevano izdavanje spisa ili izvršenje radnje opravdano je sa stanovišta zaštite interesa državljana Republike Srbije.

U slučajevima iz stava 7. ovog člana DKP je dužan da uplatiocu takse izda potvrdu o uplati i da zaprimljeni novac uplati na svoj devizni račun u roku od 48 sati od dana uplate.

DKP je dužan da drugi primerak (kopiju) potvrde iz stava 8. ovog člana mehanički spoji sa zahtevom.

DKP je dužan da o naplaćenoj taksi u gotovom novcu i o izdatim potvrdama iz stava 8. ovog člana vodi evidenciju.

Član 4a

Obveznik koji kod DKP podnese zahtev za pokretanje postupka za izdavanje spisa, odnosno za izvršenje radnje, za koje se, po odredbama ovog zakona, plaća konzularna taksa, taksu za spise i radnje uplaćuje u propisanom iznosu, na devizni račun DKP u zemlji u kojoj je zahtev podnet, osim u slučaju iz člana 16. stav 2. ovog zakona.

U pogledu plaćanja takse iz stava 1. ovog člana u gotovom novcu, shodno se primenjuju odredbe člana 4. st. 7, 8, 9. i 10. ovog zakona.

III NASTANAK TAKSENE OBAVEZE

Član 5

Ako Tarifom nije drukčije propisano, taksena obaveza nastaje:

1) za zahteve - u trenutku njihovog podnošenja;

2) za rešenja, dozvole i druge isprave - u trenutku podnošenja zahteva za njihovo izdavanje;

3) za upravne radnje - u trenutku podnošenja zahteva za izvršenje tih radnji.

Član 6

Taksa se plaća u trenutku nastanka taksene obaveze, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

IV NAČIN UTVRĐIVANJA VREDNOSTI PREDMETA RADI PLAĆANJA TAKSE

Član 7

Ako je Tarifom propisano da se taksa plaća prema vrednosti predmeta, osnovica za obračun takse je vrednost predmeta naznačena u zahtevu kojim se pokreće postupak.

Ako vrednost predmeta nije naznačena u zahtevu ili je naznačena manja vrednost od stvarne, vrednost predmeta iz stava 1. ovog člana utvrdiće rešenjem organ koji vodi postupak.

Član 8

Ako se na zahtev obveznika izdaje rešenje, isprava, dokument ili pismeno u više primeraka, za drugi i svaki sledeći primerak plaća se taksa kao za prepis, koja ne može biti veća od takse za prvi primerak, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Član 9

Ako u postupku jedan ili više obveznika podnesu više zahteva koji imaju isti pravni osnov, a donosi se jedno rešenje, taksa se plaća za svaki pojedinačni zahtev, ako Tarifom nije drukčije određeno.

V NAČIN PLAĆANJA TAKSE

Član 10

Taksa se plaća u novcu.

Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji plaćaju se u dinarima, osim u slučaju iz člana 4. ovog zakona, u iznosima propisanim Tarifom, odnosno iznosima usklađenim shodno odredbama člana 28. ovog zakona.

Konzularna taksa plaća se u propisanom iznosu za vrstu deviza u kojoj se uplata vrši, osim u slučaju iz člana 16. stav 2. ovog zakona.

Obveznik je dužan da uz zahtev priloži odgovarajući dokaz da je taksu platio, osim u slučajevima iz člana 4. st. 7. i 8. i člana 4a stav 2. ovog zakona, kada se uplata vrši u gotovom novcu.

Član 11

Taksa se plaća u propisanom iznosu za zahtev i za spise i radnje koje se u vezi sa tim zahtevom donose, odnosno vrše, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

U slučaju kad je taksa propisana u procentualnom iznosu, obračunavanje takse vrši se tako što se dinarski iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara, a kod deviznih iznosa tako što se iznos do 0,50 ne uzima u obzir, a iznos preko 0,50 zaokružuje na 1,00.

Za posebne usluge koje DKP pruži obvezniku u vezi sa podnetim zahtevom (korišćenje telefona, fotokopiranje i sl.) obveznik je dužan da, pored konzularne takse, naknadi prouzrokovane troškove.

Ministar spoljnih poslova bliže uređuje šta se smatra posebnim uslugama i iznose troškova iz stava 3. ovog člana, kao i način evidentiranja prihoda po osnovu konzularnih taksi.

Član 12

U rešenju ili drugoj ispravi za koju je taksa plaćena, označava se da je taksa plaćena, iznos takse koji je plaćen i tarifni broj po kojem je taksa plaćena.

Član 13

(Brisan)

Član 14

Ako obveznik koji je dužan da plati taksu, organu neposredno podnese zahtev uz koji nije priložen dokaz o plaćenoj taksi u propisanom iznosu, osim u slučaju uplate u gotovom novcu kod DKP, odgovorno lice organa nadležnog za prijem zahteva zatražiće od obveznika da podnese dokaz o uplati propisane takse u roku od deset dana od dana podnošenja zahteva i upozoriti ga na posledice neplaćanja takse, o čemu se na podnetom zahtevu sačinjava zabeleška.

Ako zahtev, uz koji nije priložen dokaz o plaćenoj taksi u propisanom iznosu stigne poštom, odgovorno lice organa nadležnog za prijem zahteva pozvaće obveznika pismenom opomenom da, u roku od deset dana od dana prijema opomene, plati propisanu taksu i taksu za opomenu i upozoriti ga na posledice neplaćanja taksi.

Ako obveznik, u roku iz st. 1. i 2. ovog člana, ne podnese dokaz da je taksa uplaćena u propisanom iznosu, naplata propisane takse i takse za opomenu iz stava 2. ovog člana vrši se pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena.

Ako obveznik iz st. 1. i 2. ovog člana ne podnese dokaz da je propisana taksa, kao i taksa za opomenu, uplaćena, nadležni organ će obavestiti obveznika kada spis bude donet, odnosno radnja izvršena i, ako takse ne budu uplaćene i dokaz o tome dostavljen nadležnom organu, po isteku deset dana od dana obaveštenja obavestiti Poresku upravu i priložiti potrebne dokaze, radi pokretanja postupka prinudne naplate.

Član 15

Za zahteve koji bez priloženog dokaza o plaćenoj taksi u propisanom iznosu stignu poštom iz inostranstva, uručenje zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno saopštenje obvezniku da je radnja izvršena, izvršiće se po prijemu tog dokaza.

Član 16

Taksa u Republici Srbiji se uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Takseni obveznici sa sedištem, odnosno prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Srbiji, koji se iz Republike Srbije obraćaju DKP, konzularnu taksu u propisanom iznosu uplaćuju u dinarima, preračunatu po zvaničnom srednjem kursu dinara u odnosu na evro, koji važi na dan uplate takse, na račun iz stava 1. ovog člana.

Prihod od taksi propisanih ovim zakonom pripada budžetu Republike Srbije.

Sredstva od taksi propisanih ovim zakonom uplaćenih na devizni račun DKP, DKP prenosi na račun ministarstva nadležnog za spoljne poslove.

Sredstva od taksi iz stava 4. ovog člana ministarstvo nadležno za spoljne poslove prenosi sa svog računa na račun iz stava 1. ovog člana.

Prenos sredstava iz st. 4. i 5. ovog člana na račun iz stava 1. ovog člana, vrši se u roku od deset dana po isteku meseca u kome je taksa naplaćena.

Član 17

U pogledu povraćaja, kamate, prinudne naplate, zastarelosti i ostalog što nije posebno propisano ovim zakonom, shodno se primenjuju propisi kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Rešenje o povraćaju konzularne takse donosi šef DKP u zemlji u kojoj je taksa naplaćena, a izvršava se na teret deviznog računa tog DKP.

VI OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA TAKSE

Član 18

Oslobađaju se plaćanja takse:

1) organi, organizacije i institucije Republike Srbije;

2) organi i organizacije autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

3) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

4) ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

4a) Crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;

5) Crveni krst Srbije;

6) diplomatsko-konzularna predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.

Član 19

Ne plaća se taksa za:

1) spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti;

2) spise i radnje u postupku za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda, kao i za refakciju, odnosno za refundaciju javnih prihoda;

3) spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rešenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama;

4) prijave za upis u matične knjige, kao i priloge koji se moraju podneti uz prijave;

5) prijave i priloge uz njih za utvrđivanje javnih prihoda, spise i radnje u postupku za utvrđivanje smanjenja katastarskog prihoda zbog elementarnih nepogoda, biljnih bolesti, štetočina i drugih vanrednih događaja, kao i spise i radnje za ostvarivanje zakonom propisanih poreskih podsticaja i oslobođenja kod plaćanja javnih prihoda;

6) spise i radnje za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i za spise i radnje u postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja;

7) spise i radnje u vezi sa predškolskim i školskim vaspitanjem i obrazovanjem, obrazovanjem studenata, stručnim usavršavanjem, odnosno prekvalifikacijom;

8) spise i radnje, kao i priloge koji se moraju podneti uz zahtev, u vezi sa regulisanjem vojne obaveze;

9) spise i radnje u postupku za sahranjivanje;

10) podneske upućene organima za predstavke i pritužbe;

11) spise i radnje u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu;

12) podneske javnom tužilaštvu;

13) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse uređeno međunarodnim ugovorom;

14) molbe za pomilovanje i odluke po tim molbama;

15) spise i radnje u postupku za sastavljanje, odnosno ispravljanje biračkih spiskova, kao i spiskova za kandidovanje;

16) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse posebno propisano Tarifom;

17) za potvrdu o prijemu zahteva;

18) za potvrdu o pravosnažnosti ili izvršnosti koja se stavlja na upravni akt.

U postupku kod DKP, taksa se ne plaća ni za:

1) spise i radnje koji se odnose na zaštitu prava državljana Republike Srbije u inostranstvu i na zastupanje državljana Republike Srbije povodom mera koje su protivne međunarodnim ugovorima ili načelima međunarodnog prava, odnosno međunarodnim običajima;

2) vize iz kurtoazije, odnosno za vize koje se izdaju na strane diplomatske pasoše, službene pasoše i pasoše koje izdaju međunarodne organizacije koje priznaje Republika Srbija, pod uslovom uzajamnosti.

Član 20

Ako je postupak pokrenut na zahtev više obveznika, od kojih su neki oslobođeni plaćanja takse, taksu u tom postupku plaća obveznik koji nije oslobođen plaćanja takse.

Član 21

Strani državljani, pod uslovom uzajamnosti, imaju prava na takseno oslobođenje za istorodne spise i radnje kao i državljani Republike Srbije u državi čiji je strano lice državljanin.

Član 22

U rešenju, ispravi, dokumentu ili pismenom, koji se izdaje bez plaćanja takse, mora se označiti svrha izdavanja i osnov oslobođenja od plaćanja takse.

Rešenje, isprava, dokument ili pismeno iz stava 1. ovog člana može se koristiti samo u svrhu za koju je izdato.

Čl. 23-27

(Brisano)

VIII POSEBNE ODREDBE

Član 28

Dinarski iznosi taksi iz Odeljka A Tarife usklađuju se godišnje, sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa taksi, u skladu sa stavom 1. ovog člana, osnovica za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objavljuje usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 3. ovog člana primenjuju se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IX KAZNENE ODREDBE

Čl. 29 i 30

(Brisani)

Član 31

Novčanom kaznom od 1.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u nadležnom organu iz člana 2. ovog zakona ako:

1) (brisana)

2) izvrši radnju po podnetom zahtevu, bez dokaza o naplati takse, odnosno troškova za posebne usluge (član 4. stav 6. i član 11. stav 3);

3) u rešenju ili drugoj ispravi, za koju je taksa plaćena, ne označi da je taksa plaćena, iznos takse koji je plaćen i tarifni broj po kojem je taksa plaćena (član 12);

4) (brisana)

5) ne obavesti obveznika koji je zahtev podneo bez dokaza o plaćenoj taksi u propisanom iznosu, da je dužan da plati propisanu taksu i da o tome podnese dokaz, odnosno ako taksu ne naplati u propisanom iznosu pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena, odnosno ako u propisanom roku ne obavesti Poresku upravu radi pokretanja postupka prinudne naplate takse (član 14);

6) po zahtevima koji, bez dokaza o plaćenoj taksi u propisanom iznosu, stignu poštom iz inostranstva, obvezniku uruči zatraženo rešenje ili drugu ispravu, odnosno saopštenje da je radnja izvršena (član 15);

7) u rešenju, ispravi, dokumentu ili pismenom, koji se izdaju bez plaćanja takse, ne označi svrhu izdavanja i osnov oslobođenja od plaćanja takse (član 22. stav 1).

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu, ako u postupku pred tim organom omogući korišćenje rešenja, isprave, dokumenta ili pismena koje je, u skladu sa zakonom, izdato bez plaćanja takse, za svrhu za koju nije izdato (član 22. stav 2).

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32

Za spise i radnje u upravnim stvarima i za druge spise i radnje organa za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 33

Za spise i radnje u nadležnosti organa Republike, koji su predmet taksene obaveze po odredbama ovog zakona, ne plaća se administrativna taksa po odredbama Zakona o saveznim administrativnim taksama ("Službeni list SRJ", br, 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 44/99, 74/99, 73/2000, 21/2001 i 71/2001).

Član 34

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

1) Zakon o administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 49/92, 70/92, 37/93, 44/93, 67/93, 28/94, 30/94, 31/95, 53/95, 39/96 i 42/98);

2) odredbe člana 135. st. 4. i 5. i u stavu 6. tačka 6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 39/2002).

Član 35

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 61/2005)

Član 49

Za taksene obaveze koje su nastale a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 50

Za spise i radnje u nadležnosti organa Republike koji su predmet taksene obaveze po odredbama ovog zakona, ne plaća se administrativna taksa po odredbama Zakona o saveznim administrativnim taksama ("Službeni list SRJ", br. 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 17/99, 44/99, 74/99, 73/00, 21/01 i 71/01), osim administrativnih taksa iz Tarifnog broja 112. i Tarifnog broja 114. tačka 2) Odeljka B. Tarife saveznih administrativnih taksa.

Član 51

Dinarski iznosi taksi iz ovog zakona uskladiće se, saglasno članu 28. Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03, 53/04 i 42/05), sa stopom rasta troškova života, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, računajući od prvog dana narednog meseca od stupanja na snagu ovog zakona do dana sa kojim će se u 2006. godini vršiti godišnje usklađivanje taksi iz Tarife republičkih administrativnih taksi.

Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviće usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Izuzetno od člana 1. ovog zakona, Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviće vrste deviza u kojima se taksa plaća i visinu zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan stupanja na snagu ovog zakona, prema podacima Narodne banke Srbije, na osnovu kojih će se do objavljivanja podataka o vrstama deviza i visini zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila 2006. godine, u smislu člana 1. ovog zakona, propisane takse preračunavati u devize.

Do otvaranja deviznog računa za uplatu takse i objavljivanja podataka za preračunavanje dinarskih iznosa takse u devize u smislu stava 3. ovog člana, obveznici koji kod DKP podnesu zahtev ili podnesak nadležnom organu u Republici Srbiji, za pokretanje postupka odnosno za izvršenje radnje za koju je propisana obaveza plaćanja takse, taksu za spise i radnje plaćaju kod DKP u devizama iz tačke 1. Odluke o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje Narodna banka Srbije kupuje i prodaje na deviznom tržištu ("Službeni glasnik RS", br. 23/03 i 32/03), pri čemu se iznos takse propisan Tarifom republičkih administrativnih taksi preračunava u devize primenom zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan podnošenja zahteva, odnosno podneska, a zaokruživanje vrši saglasno članu 1. ovog zakona.

Član 52

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 5/2009)

Član 26

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je povoljniji za obveznika.

Član 27

U 2009. godini neće se vršiti usklađivanje taksi, niti donositi odluka kojom se uređuju vrste deviza u kojima se taksa plaća i visina zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila 2009. godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize.

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Odeljka A Tarife, stopom rasta troškova života, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, izvršiće se za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2010. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 2. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 3. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti vrste deviza u kojima se takse iz Odeljka A Tarife plaćaju u devizama i visinu zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila 2010. godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize, u skladu sa članom 4. ovog zakona.

Odluka iz stava 5. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", do kada će se primenjivati Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize ("Službeni glasnik RS", broj 54/08).

Član 28

Propis na osnovu ovlašćenja iz člana 11. ovog zakona doneće se u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do početka primene propisa iz stava 1. ovog člana, primenjivaće se odgovarajući propisi doneti do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 29

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o saveznim administrativnim taksama ("Službeni list SRJ", br. 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 17/99, 44/99, 74/99, 73/00, 21/01 i 71/01).

Danom početka primene Zakona o strancima ("Službeni glasnik RS", broj 97/08 - u daljem tekstu: Zakon o strancima), u Odeljku A Tarife, u Tarifnom broju 35. st. 1. i 2. prestaju da važe.

Danom početka primene Zakona o strancima, u Odeljku A Tarife, Tarifni broj 36. prestaje da važi.

U Odeljku A Tarife, Tarifni broj 37. primenjuje se od dana početka primene Zakona o strancima.

Danom početka primene Zakona o strancima, u Odeljku B Tarife, Tarifni broj 8. prestaje da važi.

U Odeljku B Tarife, Tarifni broj 9. primenjuje se od dana početka primene Zakona o strancima.

Član 30

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 54/2009)

Član 18

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 19

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, stopom rasta troškova života, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, izvršiće se za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2010. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 20

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 50/2011)

Član 70

Taksa iz člana 63. Tarifni broj 223v ovog zakona, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

Član 71

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 72

Izuzetno u 2011. godini, prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Odeljka A Tarife propisanih Zakonom o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09 i 35/10), osim dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se, i to: stopom rasta troškova života, za period od 1. maja 2010. godine do 31. decembra 2010. godine, a za period od 1. januara 2011. godine do poslednjeg dana u mesecu u kome ovaj zakon stupa na snagu, indeksom potrošačkih cena, koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 73

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Odeljka A Tarife iz člana 72. stav 1. ovog zakona, izvršiće se u 2012. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2012. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2012. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2012. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz st. 1. i 2. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 3. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 74

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Zakona o izmenama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 93/2012)

Član 7

Ovaj zakon stupa na snagu 1. oktobra 2012. godine.

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)

Član 24

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 25

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2016. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2016. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 26

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

[TAČKA 1 USKLAĐENIH DINARSKIH IZNOSA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2016)]

 

TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

 

ODELJAK A - TAKSE ZA SPISE I RADNJE ORGANA U REPUBLICI SRBIJI

 

 

Iznos takse
u dinarima

I. ZAHTEVI

Tarifni broj 1.

Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

300

[300]

NAPOMENA:

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se:

 

 

1) za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu;

 

 

2) kada je izdavanje spisa, odnosno vršenje radnje po tom zahtevu oslobođeno plaćanja takse u skladu sa ovim zakonom;

 

 

3) za zahtev za ostvarivanje prava na premiju, odnosno regres (podsticaj poljoprivredne proizvodnje);

 

 

4) za zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja;

 

 

5) za zahtev u carinskom postupku;

 

 

6) za zahtev za overu izjave osnivača o osnivanju političke stranke, odnosno za overu izjave člana političke stranke o članstvu u političkoj stranci, iz Tarifnog broja 21. st. 2. i 3;

 

 

7) za zahtev za izdavanje pasoša;

 

 

8) za zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i izdavanje priloga koji se moraju podneti uz zahtev;

 

 

9) za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

 

 

Tarifni broj 2.

Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa, fizičkom licu

1.470

[1.460]

Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa pravnom licu, odnosno preduzetniku, odnosno fizičkom licu upisanom u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom

12.010

[11.960]

NAPOMENA:

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.

 

 

Tarifni broj 3.

Za zahtev za otkup stana

1.330

[1.320]

NAPOMENA:

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.

 

 

Tarifni broj 4.

Za zahtev za potvrđivanje rezidentstva, za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja zaključenih između Republike Srbije i drugih zemalja, i to:

 

 

1) fizičkom licu

1.620

[1.610]

2) pravnom licu

4.410

[4.390]

NAPOMENA:

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.

 

 

Tarifni broj 5.

(Brisan)

II. PRAVNI LEKOVI

Tarifni broj 6.

Za žalbu organu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

440

[440]

NAPOMENA:

 

 

Ako se u istoj upravnoj stvari podnosi jedna žalba protiv više rešenja, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju rešenja koja se osporavaju žalbom.

 

 

Taksa za žalbu iz ovog tarifnog broja plaća se kada je, u skladu sa propisima, za odlučivanje po žalbi nadležan organ iz člana 2. ovog zakona.

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja se ne plaća za žalbu izjavljenu protiv rešenja donesenog u prvom stepenu po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i žalbu izjavljenu zato što prvostepeni organ nije doneo rešenje u propisanom roku po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

 

 

Tarifni broj 7.

Za žalbu protiv rešenja o prekršaju

1.330

[1.320]

Za žalbu protiv rešenja carinarnice donetom u upravnom postupku

1.620

[1.610]

Za rešenje po žalbi protiv rešenja Registratora udruženja donesenog u prvom stepenu u vezi sa upisom u Registar udruženja

600

[600]

Za rešenje po žalbi protiv rešenja Registratora stranih udruženja donesenog u prvom stepenu u vezi sa upisom u Registar stranih udruženja

600

[600]

Za žalbu na rešenje Deviznog inspektorata doneto u upravnom postupku

1.810

[1.800]

Tarifni broj 8.

Za vanredni pravni lek

2.570

[2.560]

NAPOMENA:

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za vanredni pravni lek u postupku naknadnog upisa činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

 

 

III. REŠENJA

Tarifni broj 9.

Za rešenje, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

500

[500]

NAPOMENA:

 

 

Ako se rešenje donosi po zahtevu više lica, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju obveznika kojima se rešenje uručuje.

 

 

Taksa za rešenje iz ovog tarifnog broja, koje se donosi po žalbi, plaća se kada je, u skladu sa propisima, za odlučivanje po žalbi nadležan organ iz člana 2. ovog zakona.

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za rešenje kojim se odlučuje po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

 

 

Tarifni broj 10.

Za rešenje o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti

25.690

[25.590]

IV. UVERENJA

Tarifni broj 11.

Za uverenje, odnosno potvrdu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

300

[300]

NAPOMENA:

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za:

 

 

1) uverenje, odnosno potvrdu koju organ izdaje stranci, svedoku, veštaku ili tumaču, da su prisustvovali raspravi, odnosno uviđaju, ako su oni bili obavezni da prisustvuju i ako im to uverenje, odnosno potvrda služi isključivo radi pravdanja izostanka sa rada;

 

 

2) uverenje, odnosno potvrdu po zahtevu iz Tarifnog broja 4;

 

 

3) uverenje koje se izdaje u svrhu dokazivanja da je podnet zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i druga uverenja koja se izdaju u svrhu ostvarivanja prava na naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih;

 

 

4) potvrdu koja se izdaje za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

 

 

Tarifni broj 12.

Za uverenje o važenju propisa koje se izdaje radi upotrebe u inostranstvu

1.540

[1.530]

V. PREPISI, OVERE I RAZGLEDANJE SPISA

Tarifni broj 13.

Za prepis akta, odnosno spisa, odnosno za overu prepisa, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, po polutabaku originala

390

[390]

Za prepis akta, odnosno spisa koje organ, na zahtev stranke, vrši na stranom jeziku, po polutabaku originala

390

[390]

NAPOMENA:

 

 

Pod prepisom iz ovog tarifnog broja podrazumeva se i izdavanje fotokopije, odnosno štampanje akta, odnosno spisa iz memorije računara ili iz pisaće mašine.

 

 

Polutabakom, u smislu ovog zakona, smatra se list hartije od dve strane formata A4 ili manjeg.

 

 

Ako je prepis, čija se overa vrši, pisan na stranom jeziku, plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% u odnosu na taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja.

 

 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, u roku od šest meseci od izdavanja originala, taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja za overu prepisa, izvoda, odnosno uverenja iz matičnih knjiga, plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od odgovarajuće takse.

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za overu priloga koji se moraju podneti uz zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

 

 

Tarifni broj 14.

Za overu svakog potpisa, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

390

[390]

Za overu autentičnosti rukopisa (od svakog polutabaka originala)

210

[210]

NAPOMENA:

 

 

Ako je rukopis, čija se overa vrši, pisan na stranom jeziku, plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% u odnosu na taksu iz stava 2. ovog tarifnog broja.

 

 

Tarifni broj 15.

Za razgledanje spisa kod organa, za svaki započeti sat po

350

[350]

Tarifni broj 16.

Za overu prevoda:

 

 

1) ako tekst originala ne sadrži više od 100 reči

390

[390]

2) ako tekst originala sadrži više od 100 reči plaća se, pored takse iz tačke 1) ovog stava, za svaki ceo ili započet polutabak po

500

[500]

Tarifni broj 17.

Za overu punomoćja, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

260

[260]

VI. OPOMENA

Tarifni broj 18.

Za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu

260

[260]

VII. SPISI I RADNJE U VEZI SA UPISIMA U REGISTRE

Tarifni broj 19.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, i to:

 

 

1) po zahtevu za upis u registar

1.470

[1.460]

2) po zahtevu za upis promena u registar

720

[720]

3) po zahtevu za brisanje iz registra

1.470

[1.460]

Za uverenje o podacima upisanim u registar, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

720

[720]

Tarifni broj 20.

(Brisan)

Tarifni broj 21.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa registrovanjem političkih stranaka, i to za:

1) rešenje po prijavi za upis političke stranke u Registar političkih stranaka

14.860

[14.800]

2) rešenje po prijavi za upis promene podataka u Registar političkih stranaka

12.380

[12.330]

3) rešenje po prijavi za obnovu upisa političke stranke u Registar političkih stranaka

12.380

[12.330]

4) rešenje po prijavi za brisanje iz Registra političkih stranaka

12.380

[12.330]

Za overu izjave osnivača o osnivanju političke stranke

70

[70]

Za overu izjave člana političke stranke o članstvu u političkoj stranci

70

[70]

Za uverenje o podacima upisanim u Registar političkih stranaka

1.430

[1.420]

NAPOMENA:

 

 

(Brisana)

 

 

Tarifni broj 22.

(Brisan)

Tarifni broj 23.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji, koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, i to za:

 

 

1) rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti sertifikacionih tela

440.200

[438.450]

2) rešenje po žalbi na rešenje o odbijanju zahteva za upis u Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji

2.200

[2.190]

3) rešenje o upisu promene podataka u Registru sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji

2.200

[2.190]

4) rešenje o brisanju sertifikacionih tela iz Registra sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji

2.200

[2.190]

Tarifni broj 24.

(Brisan)

Tarifni broj 25.

Za prijavu za upis u registar stalnih veštaka, odnosno tumača

770

[770]

Za rešenje po zahtevu za upis u registar stalnih veštaka, odnosno tumača

770

[770]

Tarifni broj 26.

Za rešenje po zahtevu za upis u Registar pravnih lica za obavljanje veterinarske delatnosti, odnosno u Registar preduzetnika koji obavljaju poslove veterinarske delatnosti

1.470

[1.460]

Za rešenje po zahtevu za upis u Registar izvoznih objekata

1.470

[1.460]

Za rešenje po zahtevu za upis u Registar objekata i dodelu veterinarskog kontrolnog broja

1.470

[1.460]

Za podnošenje zahteva za dostavljanje podataka iz Registra pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti

1.300

[1.290]

Tarifni broj 27.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar sindikata, odnosno udruženja poslodavaca, i to:

 

 

1) po zahtevu za upis u registar

500

[500]

2) po zahtevu za upis promena u registar

500

[500]

3) po zahtevu za brisanje iz registra

500

[500]

Za uverenje o podacima upisanim u registar sindikata, odnosno udruženja poslodavaca

390

[390]

VIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Tarifni broj 28.

Za odobrenje, i to:

 

 

1) stranom fizičkom ili pravnom licu da može vršiti transport oružja, municije ili eksplozivnih materijala preko granice Republike Srbije

256.170

[255.150]

2) preduzeću da može vršiti transport oružja, municije ili eksplozivnih materijala preko granice Republike Srbije, odnosno preko teritorije Republike Srbije

256.170

[255.150]

3) preduzeću, odnosno drugom pravnom licu da može stavljati u promet eksplozivne materijale na teritoriji Republike Srbije

115.270

[114.810]

4) za prevoz nuklearnih sirovina i materijala preko granice, odnosno preko teritorije Republike Srbije (uvoz, izvoz, tranzit)

13.840

[13.780]

Tarifni broj 29.

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za vršenje ispitivanja oružja, odnosno glavnih delova oružja, odnosno naprava, odnosno municije

26.550

[26.440]

Tarifni broj 30.

Za odobrenje stranom državljaninu za držanje i nošenje oružja i municije, i to:

 

 

1) oružja i municije u Republici Srbiji, ako ovim zakonom nije drukčije određeno

2.940

[2.930]

2) lovačkog oružja i municije u Republici Srbiji, ako ovim zakonom nije drukčije određeno

1.470

[1.460]

3) sportskog oružja i municije u Republici Srbiji

1.470

[1.460]

Za odobrenje stranom državljaninu za prenošenje oružja i municije preko teritorije Republike Srbije

2.940

[2.930]

Tarifni broj 31.

Za rešenje kojim se odobrava izgradnja objekta na području graničnog prelaza i u graničnom pojasu plaća se taksa u visini od 5% od predračunske vrednosti objekta

 

 

NAPOMENA:

 

 

Predračunska vrednost po objektu usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.

 

 

Tarifni broj 32.

Za zahtev za izdavanje odobrenja, i to:

 

 

1) za nabavljanje vatrenog oružja sa olučenom cevi

5.380

[5.360]

2) za nabavljanje vatrenog oružja sa neolučenom cevi

2.570

[2.560]

3) za nabavljanje posebnog oružja

1.660

[1.650]

4) za nabavljanje oružja sa tetivom, odnosno vazdušnog oružja

1.660

[1.650]

5) za nabavljanje kombinovanog oružja

2.570

[2.560]

6) za nabavljanje delova za oružje

1.140

[1.140]

7) za nabavljanje municije

500

[500]

8) za bavljenje prometom oružja i municije koji podnose preduzeća i radnje, pre upisa u sudski registar, odnosno registar radnji

35.870

[35.730]

9) preduzećima i radnjama za popravljanje i prepravljanje oružja

32.020

[31.890]

10) za prevoz oružja, delova za oružje i municije

5.380

[5.360]

11) za promet ugovorene količine oružja i municije između preduzeća, odnosno radnji

5.380

[5.360]

12) za vršenje obuke u rukovanju vatrenim oružjem

32.020

[31.890]

NAPOMENA:

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, delova za oružje i municije za potrebe streljačke organizacije.

 

 

Tarifni broj 33.

Za zahtev za izdavanje oružnog lista, odnosno odobrenja za držanje oružja, i to:

 

 

1) oružnog lista za oružje sa olučenim cevima

5.380

[5.360]

2) oružnog lista za oružje sa neolučenim cevima

2.570

[2.560]

3) oružnog lista za posebno oružje

1.660

[1.650]

4) oružnog lista za oružje sa tetivom

1.660

[1.650]

5) oružnog lista za kombinovano oružje

2.570

[2.560]

6) odobrenja za držanje trofejnog oružja

770

[770]

7) odobrenja za držanje oružja za poslove fizičkog obezbeđenja i zaštite objekata

2.170

[2.160]

NAPOMENA:

 

 

Za zahtev za izdavanje duplikata oružnog lista u slučaju gubitka, plaća se taksa u iznosu od 25% od iznosa odgovarajuće takse za izdavanje oružnog lista iz ovog tarifnog broja.
Za zahtev za izdavanje duplikata oružnog lista u slučaju njegove dotrajalosti, odnosno oštećenja, plaća se taksa iz Tarifnog broja 1. uvećana za taksu iz Tarifnog broja 9. Odeljak A ove tarife.
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za oružni list, odnosno za odobrenje, za oružje koje se nalazi kod streljačkih organizacija i streljačkih klubova.

 

 

Tarifni broj 34.

Za odobrenje strancu za držanje i nošenje lovačkog oružja za vreme lova

2.570

[2.560]

Za odobrenje za iznošenje oružja i municije iz zemlje

500

[500]

Tarifni broj 35.

Za odobrenje za kretanje stranaca odvojeno od grupe na osnovu kolektivne putne isprave

1.030

[1.030]

Za odobrenje za osnivanje udruženja stranaca

5.380

[5.360]

Za odobrenje strancu da može sazivati i održavati javni skup

5.380

[5.360]

NAPOMENA:

 

 

Svaka izmena sadržine prijave javnog skupa kojim se traži odobrenje iz stava 3. ovog tarifnog broja smatra se podnošenjem nove prijave.

 

 

Tarifni broj 36.

(Prestao da važi)

Tarifni broj 37.

Za izdavanje putne isprave, putnog lista, odnosno viza za strane državljane i za lica bez državljanstva, i to za:

 

 

1) izdavanje putnog lista za strance

1.770

[1.760]

2) izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva

7.680

[7.650]

3) izdavanje putne isprave za izbeglice

3.860

[3.840]

4) izdavanje tranzitne vize (vize B) na graničnom prelazu za jedan tranzit

4.450

[4.430]

5) izdavanje vize za kraći boravak (vize C) na graničnom prelazu, za jedan ulazak, sa rokom važenja do 15 dana

16.080

[16.020]

6) privremeni boravak do tri meseca

10.770

[10.730]

7) privremeni boravak preko tri meseca do jedne godine

16.120

[16.060]

8) privremeni boravak preko jedne godine

25.510

[25.410]

Za izdavanje odobrenja, i to:

 

 

1) odobrenja stranom državljaninu da se može stalno nastaniti u Republici Srbiji

11.740

[11.690]

2) (brisana)

 

 

3) odobrenja za letenje civilnih vazduhoplova u vazdušnom prostoru koji se nalazi 300 metara od granične linije

6.410

[6.380]

4) ostalih odobrenja strancima za koja ovim tarifnim brojem nije drukčije propisano

6.450

[6.420]

Za izdavanje, odnosno produženje, i to:

 

 

1) izdavanje lične karte za stranca, odnosno privremene lične karte za stranca

4.270

[4.250]

2) izdavanje nalepnice privremenog boravka

400

[400]

3) izdavanje nalepnice za stalno nastanjenje

570

[570]

4) izdavanje nalepnice za obavezni boravak

1.770

[1.760]

5) produženje roka važenja vize (vize C), sa rokom važenja do 90 dana

16.080

[16.020]

Za izdavanje granične dozvole

11.440

[11.390]

Za rešenje o otvaranju privremenog graničnog prelaza

22.900

[22.810]

Za izdavanje saglasnosti za izgradnju, odnosno za postavljanje objekta, odnosno za promenu namene objekta, odnosno za postavljanje instalacije, opreme i uređaja na području graničnog prelaza

14.680

[14.620]

Za izdavanje saglasnosti za obavljanje granične kontrole van područja graničnog prelaza

14.680

[14.620]

Za izdavanje saglasnosti za donošenje prostornog i urbanističkog plana za prostor uz graničnu liniju

11.440

[11.390]

NAPOMENA:

 

 

Za svaku novu vizu iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se odgovarajuća taksa.

 

 

Taksu za odobrenje za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji u Republici Srbiji borave radi školovanja, odnosno stručnog usavršavanja, kao stipendisti Vlade.

 

 

Taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji organizovano, preko humanitarnih organizacija registrovanih u Republici Srbiji, dolaze u Republiku Srbiju radi pružanja humanitarne pomoći.

 

 

Strani državljani koji su u braku sa državljanima Republike Srbije plaćaju taksu za privremeni boravak u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.

 

 

Takse iz stava 1. tač. 4), 5) i 6) iz ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji organizovano dolaze u Republiku Srbiju, kao učesnici na takmičenjima, odnosno skupovima međunarodnog karaktera, odnosno lica u neposrednoj vezi sa učešćem učesnika.

 

 

Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu vizu na graničnom prelazu na zajednički (kolektivni) pasoš plaća svako upisano lice.

 

 

Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu vizu na graničnom prelazu na putnoj ispravi u koju su upisani članovi porodice lica kome je izdata putna isprava plaća lice kome je izdata putna isprava, pri čemu se iznos takse za svakog upisanog člana porodice koji putuje sa licem kome je izdata putna isprava umanjuje za 50% od propisane takse.

 

 

Takse iz stava 1. tač. 4), 6) i 7) ovog tarifnog broja ne plaćaju sveštenici i verski službenici koji su strani državljani na službi u svojim crkvama i verskim zajednicama u Republici Srbiji, kao ni lica koja u okviru organizovane naučno-tehničke saradnje dolaze u Republiku Srbiju.

 

 

Takse iz stava 1. tač. 6) i 7) ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji se, u skladu sa zakonom, smatraju žrtvama trgovine ljudima.

 

 

Tarifni broj 38.

(Brisan)

Tarifni broj 39.

Za rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, za:

 

 

1) izbegla, prognana i raseljena lica

690

[690]

2) ostale slučajeve prijema u državljanstvo

17.470

[17.400]

Za rešenje o sticanju državljanstva Republike Srbije po međunarodnim ugovorima

8.730

[8.700]

Za rešenje o utvrđivanju državljanstva Republike Srbije

690

[690]

Za zahtev za upis u evidenciju državljana Republike Srbije

1.930

[1.920]

Za rešenje o prestanku državljanstva Republike Srbije

31.070

[30.950]

NAPOMENA:

 

 

Za rešenje koje se odnosi na istovremeni prijem u državljanstvo, odnosno na sticanje državljanstva, odnosno na prestanak državljanstva, članova porodice (supružnika, maloletnog deteta, nezaposlenog deteta do navršenih 26. godina života) plaća se propisana taksa za jedno rešenje.

 

 

Tarifni broj 40.

Za zahtev za izdavanje vozačke dozvole

260

[260]

Za zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole

260

[260]

Za zahtev za izdavanje nove vozačke dozvole (duplikat)

260

[260]

Za zahtev za izdavanje nove probne vozačke dozvole (duplikat)

260

[260]

Za zahtev za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije

260

[260]

Za zahtev za izdavanje obaveštenja o stanju broja kaznenih poena

260

[260]

Za zahtev za izdavanje međunarodne vozačke dozvole

260

[260]

Za zahtev i prijavu vozača u evidenciju

690

[690]

Za izdavanje vozačke dozvole

440

[440]

Za izdavanje probne vozačke dozvole

440

[440]

Za izdavanje nove vozačke dozvole (duplikat)

900

[900]

Za izdavanje nove probne vozačke dozvole (duplikat)

900

[900]

Za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije

7.850

[7.820]

Za izdavanje obaveštenja o stanju broja kaznenih poena

440

[440]

Za izdavanje međunarodne vozačke dozvole

480

[480]

Tarifni broj 41.

Za zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice (duplikat)

440

[440]

Za zahtev za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

260

[260]

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

260

[260]

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice

260

[260]

Za izdavanje potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice

1.900

[1.890]

Za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

710

[710]

Za izdavanje nove saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice (duplikat)

1.900

[1.890]

Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

5.590

[5.570]

Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice

83.890

[83.560]

Za zahtev i izdavanje odobrenja za utiskivanje broja šasije i motora

1.820

[1.810]

Tarifni broj 42.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače

83.430

[83.100]

Za žalbu na rešenje o otklanjanju nedostataka i privremenoj zabrani obavljanja osposobljavanja vozača

1.190

[1.190]

Za rešenje kojim se utvrđuje da je pravno lice kome je privremeno zabranjeno obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače otklonilo nedostatak zbog kojih mu je zabrana osposobljavanja izrečena

12.010

[11.960]

NAPOMENA:
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova prilikom promene poligona, učionice, odnosno mesta izvođenja poligonske radnje "zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom", plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane stavom 1. ovog tarifnog broja.

 

 

Tarifni broj 43.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za davanje ovlašćenja za vršenje tehničkog pregleda vozila

95.370

[94.990]

Za rešenje po zahtevu za izdavanje rešenja za utiskivanje identifikacione oznake vozila

83.430

[83.100]

Za dozvolu da se vanredni tehnički pregled vozila koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti, izvrši u drugom privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda

600

[600]

Za žalbu protiv rešenja Agencije za bezbednost saobraćaja

1.190

[1.190]

Tarifni broj 43a

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

 

1) za dobijanje ovlašćenja za vršenje stručne obuke lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja

42.210

[42.000]

2) za dobijanje ovlašćenja za vršenje stručne obuke lica za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

52.260

[52.000]

3) za dobijanje ovlašćenja za vršenje stručne obuke lica za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite

42.210

[42.000]

NAPOMENA:
Ukoliko pravno ili fizičko lice podnese zahtev za dobijanje dva ili sva tri ovlašćenja, plaća se jedna najviša propisana taksa iz ovog tarifnog broja.

 

 

Tarifni broj 43b

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

 

1) za izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

75.370

[75.000]

2) za izdavanje licence fizičkom licu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

2.510

[2.500]

NAPOMENA:
Za ponovno izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku iz tačke 1) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 35% od takse propisane u tački 1) ovog tarifnog broja.
Za ponovno izdavanje licence fizičkom licu iz tačke 2) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u tački 2) ovog tarifnog broja.

 

 

Tarifni broj 43v

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

 

1) za izdavanje licence pravnom licu za obavljanje detektivske delatnosti

50.250

[50.000]

2) za izdavanje licence preduzetniku za obavljanje detektivske delatnosti

25.120

[25.000]

3) za izdavanje licence fizičkom licu za vršenje detektivskih poslova

2.510

[2.500]

NAPOMENA
Za ponovno izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku iz tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 30% od takse propisane u tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja.
Za ponovno izdavanje licence fizičkom licu iz tačke 3) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u tački 3) ovog tarifnog broja.

 

 

Za ponovno utvrđivanje ispunjenosti zakonskih uslova za pravno lice, odnosno preduzetnika koji već poseduje licencu, u slučaju promene sedišta, otvaranja poslovne jedinice ili u drugim slučajevima kada je potrebno naknadno utvrditi ispunjenost uslova u pogledu prostorija i sprovedenih mera fizičko - tehničke zaštite.

5.020

[5.000]

 

 

 

Tarifni broj 43g

Za prijavu za sprovođenje obuke i osposobljavanja za vršenje detektivskih poslova

25.120

[25.000]

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za detektiva

7.540

[7.500]

 

 

 

Tarifni broj 44.

Za izdavanje zapisnika o uviđaju

890

[890]

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za održavanje sportskih i drugih priredbi na putevima

12.010

[11.960]

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za probnu vožnju

2.570

[2.560]

Za obezbeđenje lica mesta i vršenje uviđaja saobraćajne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta

12.610

[12.560]

Tarifni broj 45.

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja za izradu pečata državnih i drugih organa

7.680

[7.650]

Tarifni broj 46.

Za rešenje iz oblasti zaštite od požara koje se donosi, i to:

 

 

1) po zahtevu za odobrenje lokacija objekata

26.890

[26.780]

2) po zahtevu za odobrenje - davanje saglasnosti na investiciono-tehničku dokumentaciju, odnosno na plan zaštite od požara za objekte bruto površine

 

 

(1) do 150 m2

11.000

[10.960]

(2) preko 150 m2 do 1.000 m2

23.230

[23.140]

(3) preko 1.000 m2 do 5.000 m2

46.460

[46.270]

(4) preko 5.000 m2

88.030

[87.680]

3) po zahtevu za tehnički prijem objekata bruto površine

 

 

(1) do 150 m2

11.000

[10.960]

(2) preko 150 m2 do 1.000 m2

23.230

[23.140]

(3) preko 1.000 m2 do 5.000 m2

46.460

[46.270]

(4) preko 5.000 m2

88.030

[87.680]

4) po zahtevu za tehnički prijem instalacija i uređaja

23.230

[23.140]

5) po zahtevu za bavljenje poslovima proizvodnje eksplozivnih materija

781.310

[778.200]

6) po zahtevu za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija, odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara, odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za ugovorno obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima razvrstanim u kategorije ugroženosti od požara

537.950

[535.810]

7) po zahtevu za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija za sopstvene potrebe

268.980

[267.910]

Za rešenje iz oblasti zaštite od požara koje se donosi po zahtevu za proširenje obima izdatog ovlašćenja pravnom licu za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara

20.700

[20.600]

NAPOMENA:

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja propisana tač. 1), 2), 3) i 4) plaća se i po času i računa za svaki ceo ili započeti radni čas svakog inspektora koji učestvuje u procesu rada po

2.310

[2.300]

Tarifni broj 46a

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje urbanističkih mera zaštite pri izgradnji prostornih i urbanističkih planova

1.300

[1.290]

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju porodičnih skloništa

9.620

[9.580]

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju kućnih skloništa za objekte do 5000 m2 bruto razvijene površine (saglasnost na projektno - tehničku dokumentaciju)

20.380

[20.300]

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju kućnih skloništa za objekte preko 5000 m2 bruto razvijene površine (saglasnost na projektno - tehničku dokumentaciju)

38.520

[38.370]

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju javnih i blokovskih skloništa dopunske zaštite

38.520

[38.370]

Za rešenje po zahtevu za oslobađanje obaveze izgradnje skloništa

24.020

[23.920]

Za saglasnost na Plan zaštite od udesa privrednih društava i drugih pravnih lica

12.010

[11.960]

Za zahtev za izdavanje uslova u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija za bezbedno postavljanje objekata sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama

30.750

[30.600]

Za zahtev za izdavanje uslova u pogledu mera zaštite od požara za izgradnju objekata za koje je propisana obaveza davanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju

15.930

[15.850]

Tarifni broj 47.

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

 

1) (brisana)

 

 

2) za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita u oblasti zaštite od požara

25.610

[25.510]

3) (brisana)

 

 

4) za odobrenje višekratne nabavke eksplozivnih materija

8.970

[8.930]

5) za odobrenje pojedinačne nabavke eksplozivnih materija

5.380

[5.360]

6) za prevoz eksplozivnih materija

5.380

[5.360]

7) za izdavanje ovlašćenja pravnom licu za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih stabilnih instalacija namenjenih gašenju, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih stabilnih instalacija za automatsko otkrivanje i dojavu požara, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih stabilnih instalacija za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih instalacija za odvođenje dima i toplote, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih instalacija u zonama opasnosti od eksplozije, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih instalacija hidrantske mreže za gašenje požara, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja mobilnih uređaja za gašenje požara, po svakom pojedinačnom poslu

30.730

[30.610]

8) za izdavanje sertifikata za prevoz opasnih materija državljaninu Republike Srbije

1.030

[1.030]

9) za izdavanje duplikata sertifikata za prevoz opasnih materija

770

[770]

10) za davanje saglasnosti na program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara

2.350

[2.340]

Za zahtev za izdavanje licence za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara

3.060

[3.040]

Za zahtev za izdavanje duplikata licence za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara

1.650

[1.640]

Za rešenje koje se donosi po žalbi na rešenje iz stava 1. ovog tarifnog broja

2.570

[2.560]

Tarifni broj 48.

Za potvrdu o podacima iz kaznene evidencije radi osiguranja prava u inostranstvu

500

[500]

Tarifni broj 49.

Za izvod iz kaznene evidencije

390

[390]

IX. SPISI I RADNJE U CARINSKOM POSTUPKU

Tarifni broj 50.

Za rešenje koje donosi Uprava carina o utvrđivanju evidencionog broja carinskog obveznika

3.050

[3.040]

Za potvrdu koja se izdaje na zahtev stranke u vezi sa:

 

 

1) izvršenim uplatama

5.110

[5.090]

2) listama o neplaćenim računima (lista dugovanja)

5.110

[5.090]

3) podacima iz oblasti statistike (o uvozu, izvozu i sl.)

5.110

[5.090]

Tar. br. 51-55.

(Brisani)

Tarifni broj 56.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti prostornih i energetskih uslova, uslova zaštite životne okoline i drugih tehničkih uslova, uslova za rad carinske službe, kao i uslova u pogledu sprovođenja mera carinskog nadzora, radi početka rada slobodne zone

22.000

[21.910]

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za određivanje područja slobodne zone

22.000

[21.910]

Tarifni broj 57.

Za razduženje ATA karneta (regulaciona taksa)

7.330

[7.300]

NAPOMENA:

 

 

Shodno članu 9. Carinske konvencije o karnetu ATA za privremeni uvoz robe, plaća se taksa za razduženje ATA karneta (regulaciona taksa) iz ovog tarifnog broja.

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se, shodno članu 9. Carinske konvencije o karnetu ATA, u slučaju kad ATA karnet nije propisno razdužen i kad se kao dokaz o izvozu robe prihvate podaci o uvozu ili ponovnom uvozu koje su carinski organi druge strane ugovornice unele u ATA karnet, ili potvrdu koju su izdali carinski organi na osnovu podataka iz kupona (vaučer) otkinutog sa karneta prilikom uvoza ili ponovnog uvoza na njihovu teritoriju, ili na osnovu drugog dokaza kojim se potvrđuje da se roba nalazi izvan zemlje uvoza (slučajevi iz člana 8. stav 2. Carinske konvencije o karnetu ATA).

 

 

Tarifni broj 58.

Za uverenje (sertifikat) da drumsko motorno vozilo ispunjava tehničke uslove da se može koristiti za prevoz robe na osnovu karneta TIR

7.690

[7.660]

Za odobrenje prevozniku da može da vrši prevoz robe pod karnetom TIR

2.200

[2.190]

Za odobrenje kojim se odobrava kontejner za prevoz robe pod carinskim obeležjem, shodno odredbama Priloga 4. i 5. Konvencije o kontejnerima

3.340

[3.330]

Tarifni broj 59.

(Brisan)

X. SPISI I RADNJE U VEZI SA RADOM PREDUZEĆA ZA REVIZIJU I REVIZORA

Tarifni broj 60.

Za zahtev za izdavanje dozvole za rad preduzeća za reviziju

35.870

[35.730]

Tarifni broj 61.

Za zahtev za upis u Registar preduzeća za reviziju, i to za:

 

 

1) upis u Registar preduzeća za reviziju

3.760

[3.750]

2) upis promena podataka u Registru preduzeća za reviziju

440

[440]

3) brisanje iz Registra preduzeća za reviziju

1.840

[1.830]

Za izdavanje izvoda iz Registra preduzeća za reviziju

1.120

[1.120]

Za kopiju sertifikata za zvanje ovlašćeni revizor, odnosno revizor, izdatog u skladu sa Zakonom o reviziji računovodstvenih izveštaja ("Službeni list SRJ", br. 30/96, 74/99, 1/00 i 71/01)

1.120

[1.120]

Za uverenje o položenim ispitima za zvanje ovlašćeni revizor, odnosno revizor, izdatog u skladu sa Zakonom o reviziji računovodstvenih izveštaja ("Službeni list SRJ", br. 30/96, 74/99, 1/00 i 71/01)

1.120

[1.120]

XI. SPISI I RADNJE U OBLASTI OSIGURANJA

Tarifni broj 62.

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole, za:

 

 

1) rad organizacije za osiguranje

76.850

[76.540]

2) preregistraciju organizacije za osiguranje

38.430

[38.280]

3) rad agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju

25.610

[25.510]

4) preregistraciju agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju

12.810

[12.760]

Tarifni broj 63.

Za rešenje po zahtevu za promenu dozvole za rad organizacije za osiguranje

12.810

[12.760]

XII. SPISI I RADNJE U OBLASTI POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Tarifni broj 64.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko - sanitarnih uslova za uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i pratećih predmeta kojima se može preneti zarazna bolest

6.810

[6.780]

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko - sanitarnih uslova za privremeni uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja namenjenih za sportska takmičenja, sajmove i izložbe (konji, ribe i sl.)

1.110

[1.110]

Za rešenje o utvrđivanju veterinarsko - sanitarnih uslova za privremeni uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja za priplod, jaja za priplod i reproduktivnog materijala

6.730

[6.700]

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pošiljka iz stava 6. ovog tarifnog broja u pogledu bezbednosti odgovara uslovima koji su za takvu hranu, odnosno predmete opšte upotrebe propisani u Republici Srbiji

5.820

[5.800]

Za izdavanje veterinarsko - sanitarnih uverenja (sertifikata) pri izvozu pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i pratećih predmeta, kao i za poljoprivredne proizvode, kojom se potvrđuje da pošiljka ispunjava uslove države uvoznice da te pošiljke potiču iz područja koja nisu zaražena zaraznim bolestima životinja koje bi se odnosnim proizvodima mogle preneti na druge životinje i ljude, a za hranu životinjskog porekla da je ta hrana bezbedna za ishranu

3.390

[3.380]

Za dopunu postojećeg rešenja po zahtevu stranke kojim se utvrđuju veterinarsko - sanitarni uslovi za uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest

5.930

[5.910]

NAPOMENA:

 

 

Ako zemlja uvoznica zahteva da robni uzorak bilja prati fitosertifikat, za taj fitosertifikat plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od takse propisane stavom 5. ovog tarifnog broja.

 

 

Tarifni broj 65.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da izvozna klanica i drugi izvozni objekti ispunjavaju uslove za izvoz pošiljaka mesa i proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla

9.210

[9.170]

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da izvozni objekti ispunjavaju uslove za izvoz riba, pernate živine za priplod i jaja za priplod (reprodukciju)

9.210

[9.170]

Tarifni broj 66.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za proizvodnju ribe, oplođene ikre i mlađi za poribljavanje, odnosno postojanje objekata i opreme za proizvodnju i obezbeđenje stručnog rukovođenja proizvodnjom

3.860

[3.840]

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za objekat - prodavnicu za promet ribe

3.860

[3.840]

Tarifni broj 67.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima, za:

 

 

1) proizvodnju i držanje životinja (farme)

3.890

[3.870]

2) klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla:

 

 

(1) većeg obima proizvodnje (industrijski)

23.310

[23.220]

(2) manjeg obima proizvodnje (zanatski)

11.650

[11.600]

(3) objekti (prostorije) u domaćinstvu

3.890

[3.870]

3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta)

23.310

[23.220]

4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari)

23.310

[23.220]

5) sakupljanje, uskladištenje i preradu sirovina i otpadaka životinjskog porekla

11.650

[11.600]

6) neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

23.310

[23.220]

7) proizvodnju stočne hrane

11.650

[11.600]

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske delatnosti u veterinarskim stanicama, veterinarskim ambulantama, veterinarskim klinikama, centrima za reprodukciju i veštačko osemenjavanje i centrima za skladištenje i distribuciju semena za veštačko osemenjavanje

11.650

[11.600]

Za rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova veterinarske stanice za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo

10.200

[10.160]

Za rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova veterinarske stanice za obavljanje pojedinih stručnih poslova za potrebe veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja

10.200

[10.160]

Za izdavanje ovlašćenja licima koja obavljaju stručne poslove veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo

650

[650]

Za izdavanje ovlašćenja licima koja obavljaju pojedine stručne poslove za potrebe veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja

650

[650]

Tar. br. 68-69.

(Brisani)

Tarifni broj 70.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz, odnosno izvoz lekovitih supstancija i mešavina, lekovitih supstancija (poluproizvoda) za proizvodnju gotovih lekova i medicinskih sredstava, za upotrebu u veterinarstvu, odnosno zaštiti bilja (fitomedicina)

6.990

[6.960]

Za potvrdu da se lekovi ne proizvode u Republici Srbiji

3.860

[3.840]

Za rešenje, odnosno mišljenje o načinu plaćanja uvoza lekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme

2.060

[2.050]

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz farmaceutskih sirovina

6.030

[6.010]

NAPOMENA:

 

 

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz robnih uzoraka iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.

 

 

Tarifni broj 71.

Za rešenje iz oblasti veterinarstva i zaštite bilja, i to:

 

 

1) po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje laboratorijskih, farmakološko-toksikoloških i kliničkih ispitivanja lekova za upotrebu u veterinarstvu, odnosno zaštiti bilja (fitomedicini)

13.840

[13.780]

2) po zahtevu za davanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini

23.310

[23.220]

3) po zahtevu za davanje dozvole za promet na veliko lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini

11.650

[11.600]

4) po zahtevu za davanje dozvole za promet na malo lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini

11.650

[11.600]

Tarifni broj 72.

Za rešenje u vezi sa organskom proizvodnjom i organskim proizvodima, i to:

 

 

1) po zahtevu za odobrenje za primenu materijala za reprodukciju koji nije proizveden metodama organske proizvodnje

500

[500]

2) po zahtevu za produženje ili skraćenje prelaznog perioda za uključivanje zemljišne parcele u organsku poljoprivredu

500

[500]

Tarifni broj 73.

Za uverenje (sertifikat) o primeni dobre proizvođačke prakse u proizvodnji i kontroli lekova za upotrebu u veterinarstvu

6.970

[6.940]

Tar. br. 74-75.

(Brisani)

Tarifni broj 76.

Za zahtev pravnog lica za davanje ovlašćenja za vršenje kontrole kvaliteta određenih proizvoda

5.820

[5.800]

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za vršenje kontrole kvaliteta određenih proizvoda

9.720

[9.680]

Za zahtev privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica, za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za izdavanje sertifikata, odnosno resertifikata

7.330

[7.300]

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za izdavanje sertifikata, odnosno resertifikata i određivanju broja koda

14.680

[14.620]

Za svako sledeće rešenje iz stava 4. ovog tarifnog broja podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje iz stava 4. ovog tarifnog broja

7.330

[7.300]

Tarifni broj 77.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti da je tehničko-tehnološka dokumentacija izrađena u skladu sa veterinarsko-sanitarnim uslovima propisanim za tu vrstu objekata, i to za:

 

 

1) proizvodnju i držanje životinja

3.890

[3.870]

2) klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla:

 

 

(1) većeg obima proizvodnje (industrijski)

23.310

[23.220]

(2) manjeg obima proizvodnje (zanatski)

11.650

[11.600]

(3) objekti (prostorije) u domaćinstvu

3.890

[3.870]

3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta)

23.310

[23.220]

4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari)

23.310

[23.220]

5) sakupljanje, uskladištenje i preradu sirovina i otpadaka životinjskog porekla

11.650

[11.600]

6) neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

23.310

[23.220]

7) proizvodnju stočne hrane

11.650

[11.600]

Za rešenje po zahtevu za određivanje karantina za uvezene životinje, vrstu i način dijagnostičkih ispitivanja i stručnu organizaciju koja će vršiti ta ispitivanja

3.890

[3.870]

Za izmenu, odnosno dopunu rešenja o određivanju karantina za uvezene životinje, vrstu i način dijagnostičkih ispitivanja i stručnu organizaciju koja će vršiti ta ispitivanja

720

[720]

Za rešenje po zahtevu za određivanje karantina za uvezene pošiljke proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest, vrste i načina dijagnostičkih ispitivanja i stručne organizacije koja će vršiti ta ispitivanja

3.890

[3.870]

Tarifni broj 78.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća

1.360

[1.350]

Za zahtev za upis u Registar polaznog materijala za proizvodnju reproduktivnog materijala šumskog drveća, matičnjaka, šumskih rasadnika i rasadnika ukrasnog drveća i žbunja

1.360

[1.350]

Tar. br. 79-91.

(Brisani)

Tarifni broj 91a

Za saglasnost po zahtevu za promenu namene šuma i šumskog zemljišta radi izgradnje ekonomskih ili stambenih objekata sopstvenika šuma na površini do 10 ari

1.260

[1.250]

Za saglasnost po zahtevu za promenu namene šuma i šumskog zemljišta radi izgradnje objekta za korišćenje ostalih obnovljivih izvora energije malih kapaciteta (male elektrane i drugi slični objekti, u smislu propisa kojim se uređuje oblast energetike) i eksploatacije mineralnih sirovina, ako je površina šuma i šumskog zemljišta za ove namene manja od 15 ha

6.420

[6.390]

XIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Tarifni broj 92.

Za rešenje kojim je data prethodna saglasnost za unošenje naziva "Srbija" u poslovno ime privrednog subjekta

485.360

[483.430]

NAPOMENA:

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.

 

 

Tarifni broj 93.

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za izvoz robe

11.740

[11.690]

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za uvoz robe

11.740

[11.690]

Za rešenje po zahtevu za dodelu kvote za izvoz robe

8.800

[8.760]

Tarifni broj 94.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima, i to:

 

 

1) za zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

2.410

[2.400]

2) za prijavu za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

2.410

[2.400]

3) za rešenje koje se donosi po zahtevu podnetom za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

11.550

[11.500]

4) za rešenje koje se donosi po prijavi podnetoj za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

11.550

[11.500]

5) za zahtev za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u Republici Srbiji

2.410

[2.400]

6) za rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u Republici Srbiji

23.100

[23.010]

7) za izvod iz registra inostranih isprava o usaglašenosti čije je važenje priznato u Republici Srbiji

11.550

[11.500]

Tarifni broj 95.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje metrologija, i to:

 

 

1) za zahtev za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila

2.410

[2.400]

2) za rešenje koje se donosi po zahtevu za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila

7.680

[7.650]

3) za zahtev za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila

2.410

[2.400]

4) za rešenje koje se donosi po zahtevu za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila

3.860

[3.840]

5) za zahtev za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine

2.410

[2.400]

6) za odluku koja se donosi po zahtevu za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine

11.550

[11.500]

7) za zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila

2.410

[2.400]

8) za rešenje koje se donosi po zahtevu za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila

11.550

[11.500]

9) za zahtev za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice imenovano za ocenjivanje usaglašenosti merila

2.410

[2.400]

10) za rešenje koje se donosi po zahtevu za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice imenovano za ocenjivanje usaglašenosti merila

5.780

[5.760]

11) za zahtev za priznavanje inostranog uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o overavanju merila, odnosno žigova i drugih znakova usaglašenosti

2.410

[2.400]

12) za rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja inostranog uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o overavanju merila, odnosno žigova i drugih znakova usaglašenosti

11.090

[11.050]

Tarifni broj 96.

Za zahtev za mišljenje (sertifikaciju) da se proizvod može posebno označiti nazivom "proizvod starog zanata", odnosno "proizvod umetničkog zanata", odnosno "proizvod domaće radinosti" i stilizovanom oznakom otvorene šake

380

[380]

Za mišljenje po zahtevu preduzetnika iz stava 1. ovog tarifnog broja

3.650

[3.640]

Za mišljenje po zahtevu pravnog lica iz stava 1. ovog tarifnog broja

7.330

[7.300]

Tarifni broj 97.

Za odobrenje kompenzacionog posla sa inostranstvom

10.270

[10.230]

Za akt o oslobađanju od carine po osnovu uloga stranog lica

10.270

[10.230]

Za evidentiranje osnivanja preduzeća u inostranstvu, odnosno za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

7.330

[7.300]

Za evidentiranje statusnih promena u preduzeću u inostranstvu

3.650

[3.640]

Za evidentiranje ugovora o ulaganju sredstava u strana preduzeća, odnosno za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

7.330

[7.300]

Za evidentiranje promena ugovora o ulaganju sredstava u strana preduzeća

3.650

[3.640]

Za evidentiranje osnivanja predstavništava i ogranaka u inostranstvu, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

7.330

[7.300]

Za evidentiranje statusnih promena u predstavništvu i ogranku u inostranstvu

3.650

[3.640]

Za evidentiranje ugovora o poveravanju stranom licu poslova zastupanja, odnosno prodaji robe sa konsignacionog skladišta, odnosno obavljanju servisne službe u inostranstvu, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

5.870

[5.850]

Za evidentiranje ugovora o zastupanju stranih lica, odnosno ugovora o prodaji strane robe sa konsignacionog skladišta, odnosno ugovora o pružanju servisnih usluga, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

10.270

[10.230]

Za evidentiranje ugovora o izvođenju investicionih radova u inostranstvu, odnosno ugovora o ustupanju izvođenja investicionih radova stranom licu u zemlji

10.270

[10.230]

Za evidentiranje ugovora o pribavljanju i ustupanju prava industrijske svojine, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

10.270

[10.230]

Za evidentiranje aneksa ugovora iz ovog tarifnog broja

3.890

[3.870]

Tarifni broj 98.

Za upis u registar lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom (naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene)

17.610

[17.540]

Za dozvolu za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

11.740

[11.690]

Za sertifikat krajnjeg korisnika pri uvozu kontrolisane robe (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

7.330

[7.300]

Za međunarodni uvozni sertifikat pri uvozu kontrolisane robe (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

7.330

[7.300]

Za izvod iz Registra lica za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

2.710

[2.700]

Za potvrdu o izdatim dozvolama za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

4.620

[4.600]

Za izmenu i dopunu rešenja za upis u registar lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom (naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene)

4.620

[4.600]

Tarifni broj 99.

Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja dampinga

44.040

[43.860]

Za zahtev za preispitivanje potrebe da se produži primena antidampinške dažbine

29.360

[29.240]

Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja subvencija koje podležu kompenzatornim merama

44.040

[43.860]

Za zahtev za preispitivanje potrebe da se produži primena kompenzatorne dažbine

29.360

[29.240]

Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja prekomernog uvoza

44.040

[43.860]

Tarifni broj 100.

Za rešenje, odnosno saopštenje o homologaciji, odnosno za dodeljivanje (proširenje), povlačenje, odbijanje, odnosno prestanak serijske proizvodnje

2.200

[2.190]

Za ispravu o homologaciji

2.200

[2.190]

Tarifni broj 101.

Za zahtev za izdavanje potvrde o tehničkim uslovima koje ispunjava vozilo za međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju

2.200

[2.190]

Za potvrdu u vezi ispunjenosti uslova propisanih normom "EURO 3"

2.200

[2.190]

Tarifni broj 102.

Za prijavu za akreditaciju

1.190

[1.190]

Za prijavu za promenu obima akreditacije

1.190

[1.190]

Za prijavu za obnavljanje akreditacije

1.190

[1.190]

Tarifni broj 103.

(Brisan)

Tarifni broj 104.

Za rešenje o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala

1.190

[1.190]

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da li su ispunjeni uslovi za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala u radnim prostorijama podnosioca zahteva

1.190

[1.190]

XIV. SPISI I RADNJE U VEZI SA PRAVIMA INTELEKTUALNE SVOJINE

Tarifni broj 105.

Za zahtev nosioca prava intelektualne svojine za zaštitu prava, i to:

 

 

1) pojedinačan - ako se odnosi na jednu određenu pošiljku, odnosno količinu robe

2.880

[2.870]

2) opšti - ako se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu do godinu dana

5.030

[5.010]

3) opšti - ako se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu dužem od godinu dana

9.960

[9.920]

Tarifni broj 106.

Za rešenje po zahtevu za zaštitu prava intelektualne svojine, i to:

 

 

1) za rešenje kojim se odlučuje o pojedinačnom zahtevu koji se odnosi na jednu određenu pošiljku, odnosno količinu robe

2.880

[2.870]

2) za rešenje kojim se odlučuje o opštem zahtevu, koji se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu do godinu dana

5.030

[5.010]

3) za rešenje kojim se odlučuje o opštem zahtevu, koji se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu dužem od godinu dana

9.960

[9.920]

Tarifni broj 107.

Za prijavu za priznanje patenta, i to:

 

 

1) do deset patentnih zahteva

7.330

[7.300]

2) za svaki sledeći patentni zahtev preko deset patentnih zahteva

720

[720]

Za prijavu za priznanje malog patenta

7.330

[7.300]

Za međunarodnu prijavu patenta, i to:

 

 

1) do deset patentnih zahteva

7.330

[7.300]

2) za svaki sledeći patentni zahtev preko deset patentnih zahteva

720

[720]

Za dostavljanje primeraka međunarodne prijave patenta međunarodnom birou i nadležnom organu za međunarodni rešerš od strane Zavoda za intelektualnu svojinu

7.330

[7.300]

Za dostavljanje međunarodne prijave patenta međunarodnom birou kao zavodu primaocu

3.650

[3.640]

Za prijavu za zaštitu topografije integrisanog kola

7.330

[7.300]

Za prijavu za priznanje prava na dizajn, i to:

 

 

1) ako prijava sadrži jedan dizajn

5.870

[5.850]

2) ako prijava sadrži dva ili više dizajna, za drugi i svaki sledeći dizajn

4.410

[4.390]

Za prijavu za priznanje žiga, i to:

 

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

14.680

[14.620]

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

2.940

[2.930]

3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem

2.940

[2.930]

Za prijavu za priznanje kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije, i to:

 

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

29.360

[29.240]

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.410

[4.390]

3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem

4.410

[4.390]

Za zahtev za međunarodno registrovanje žiga, dizajna, odnosno imena porekla

7.330

[7.300]

Za prijavu za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake

7.330

[7.300]

Za prijavu za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake

14.680

[14.620]

NAPOMENA:

 

 

Taksa iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem, ako podnosilac prijave uz prijavu podnese prevod naziva pronalaska i apstrakta na engleskom jeziku.

 

 

Taksa iz stava 3. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50% u odnosu na taksu propisanu ovim tarifnim brojem, ako je međunarodna prijava patenta podneta u naknadnom roku od 30 dana po isteku roka za ulazak u nacionalnu fazu ispitivanja prijave.

 

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja umanjena, odnosno uvećana, u skladu sa st. 1. i 2. ove napomene, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

 

Tarifni broj 108.

Za zahtev za razdvajanje prijave za priznanje žiga

2.200

[2.190]

Za izdvojenu prijavu za priznanje žiga, odnosno izdvojene prijave za priznanje žiga, za svaku pojedinačnu prijavu, i to:

 

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

14.680

[14.620]

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

2.940

[2.930]

3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem

2.940

[2.930]

Za zahtev za razdvajanje višestruke prijave dizajna na više pojedinačnih, odnosno višestrukih prijava dizajna, za svaku pojedinačnu, odnosno višestruku prijavu

2.200

[2.190]

Za izdvojenu pojedinačnu, odnosno višestruku prijavu dizajna, odnosno izdvojene pojedinačne, odnosno višestruke prijave dizajna, za svaku prijavu

2.200

[2.190]

NAPOMENA:

 

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje prava na dizajn fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

 

Tarifni broj 109.

Za rezultat ispitivanja podnosilaca prijave za priznanje patenta, zahteva za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta, malog patenta, topografije, žiga, kolektivnog žiga, žiga garancije, prava na dizajn, međunarodne prijave patenta, međunarodne prijave žiga, prijave za deponovanje i evidenciju predmeta srodnih prava, prijave za registrovanje imena porekla odnosno geografske oznake, prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake, provizornog odbijanja međunarodne registracije žiga

720

[720]

NAPOMENA:

 

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

 

Tarifni broj 110.

Za zahtev za suštinsko ispitivanje prijave za priznanje patenta

22.000

[21.910]

Za zahtev za suštinsko ispitivanje međunarodne prijave za priznavanje patenta ako postoji izveštaj o međunarodnom pretraživanju (rešeršu), odnosno izveštaj o prethodnom međunarodnom ispitivanju

7.330

[7.300]

Za zahtev za suštinsko ispitivanje međunarodne prijave za priznavanje patenta koji se podnosi u naknadnom roku, pored takse iz stava 2. ovog tarifnog broja

4.410

[4.390]

NAPOMENA:

 

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

 

Tarifni broj 111.

Za održavanje prava iz prijave za priznanje patenta, odnosno za održavanje patenta, plaća se godišnja taksa, i to za:

 

 

1) treću godinu, računajući od dana podnošenja prijave

10.270

[10.230]

2) četvrtu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

12.470

[12.420]

3) petu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

14.680

[14.620]

4) šestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

17.610

[17.540]

5) sedmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

20.530

[20.450]

6) osmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

23.470

[23.380]

7) devetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

26.420

[26.310]

8) desetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

29.360

[29.240]

9) jedanaestu godinu i svaku sledeću godinu dok patent ne prestane da važi, računajući od dana podnošenja prijave, plaća se taksa iz tačke 8) ovog tarifnog broja uvećana za za svaku godinu preko deset godina po

5.870

[5.850]

NAPOMENA:

 

 

Za održavanje prava iz dopunske prijave patenta, odnosno iz dopunskog patenta, godišnja taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 30% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

 

Godišnja taksa za održavanje prava iz prijave za priznanje patenta, odnosno za održavanje patenta, uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.

 

 

Godišnja taksa koja se ne uplati u roku iz stava 2. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

 

Ako se dopunski patent proglasi osnovnim patentom, od naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je proglašen osnovnim patentom, plaća se taksa iz ovog tarifnog broja propisana za osnovni patent.

 

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, umanjena, odnosno uvećana u skladu sa st. 1. i 3. ove napomene, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

 

Tarifni broj 112.

Za održavanje malog patenta plaća se godišnja taksa, i to za:

 

 

1) treću godinu, računajući od dana podnošenja prijave

10.270

[10.230]

2) četvrtu godinu računajući od dana podnošenja prijave

12.470

[12.420]

3) petu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

14.680

[14.620]

4) šestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

17.610

[17.540]

5) sedmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

20.530

[20.450]

6) osmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

20.530

[20.450]

7) devetu godinu, računajući do dana podnošenja prijave

20.530

[20.450]

8) desetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

20.530

[20.450]

NAPOMENA:

 

 

Godišnja taksa za održavanje prava iz prijave za priznanje malog patenta, odnosno za održavanje malog patenta uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.

 

 

Godišnja taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje malog patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

 

Tarifni broj 113.

Za zahtev za produženje roka trajanja malog patenta

1.470

[1.460]

NAPOMENA:

 

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje malog patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

 

Tarifni broj 114.

Za registraciju topografije integrisanog kola

14.680

[14.620]

NAPOMENA:

 

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje topografije integrisanog kola fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

 

Tarifni broj 115.

Za održavanje važenja dizajna za period od pet godina, i to za:

 

 

1) prvi dizajn

14.680

[14.620]

2) drugi i svaki sledeći dizajn iz serije

10.270

[10.230]

Za održavanje važenja dizajna za period od šeste do dvadesetpete godine plaća se godišnja taksa, i to za:

 

 

1) prvi dizajn

8.800

[8.760]

2) drugi i svaki sledeći dizajn

5.870

[5.850]

NAPOMENA:

 

 

Taksa za održavanje prava iz ovog tarifnog broja uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije šest meseci pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.
Taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje taksa, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.
Ako je podnosilac prijave za priznanje prava na dizajn fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

 

Tarifni broj 116.

Za sticanje, odnosno produženje važenja žiga, za period od deset godina, i to:

 

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

29.360

[29.240]

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.410

[4.390]

3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem

4.410

[4.390]

Za sticanje, odnosno produženje važenja kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije, za period od deset godina, i to:

 

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

36.690

[36.540]

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.410

[4.390]

3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem

4.410

[4.390]

Za sticanje, odnosno produženje prava ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, i to:

 

 

1) za period od tri godine od dana upisa priznatog statusa ovlašćenog korisnika imena porekla u registar ovlašćenih korisnika imena porekla, odnosno upisa ovlašćenog korisnika geografske oznake u registar ovlašćenih korisnika geografske oznake

14.680

[14.620]

2) za svako produženje prava korišćenja imena porekla, odnosno geografske oznake

14.680

[14.620]

NAPOMENA:

 

 

Taksa za produženje prava iz ovog tarifnog broja uplaćuje se do početka godine u kojoj započinje naredni period zaštite, a najranije šest meseci pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.
Taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene može se uplatiti u naknadnom roku od šest meseci od početka godine u kojoj započinje naredni period zaštite, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

 

Tarifni broj 117.

Za zahtev za razdvajanje žiga

2.200

[2.190]

Za izdvojeni žig, odnosno za izdvojene žigove, za svaki žig, i to:

 

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

29.360

[29.240]

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.410

[4.390]

3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem

4.410

[4.390]

Tarifni broj 118.

Za upis u registar zastupnika, koji se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti, i to za:

 

 

1) pravno lice

29.360

[29.240]

2) fizičko lice

14.680

[14.620]

Za obnovu upisa u registar zastupnika, koja se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti, plaća se godišnja taksa, i to za:

 

 

1) pravno lice

14.680

[14.620]

2) fizičko lice

7.330

[7.300]

Tarifni broj 119.

Za potvrde, izvode iz registara i uverenja o podacima u vezi sa pravima intelektualne svojine o kojima se vodi službena evidencija

1.470

[1.460]

Za prepis rešenja kod organa nadležnog za poslove intelektualne svojine

1.470

[1.460]

Za uverenje o međunarodno registrovanim žigovima, odnosno dizajnu, o kojima se vodi službena evidencija kod organa nadležnog za poslove intelektualne svojine

3.650

[3.640]

NAPOMENA:

 

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

 

Tarifni broj 120.

Za uverenje o pravu prvenstva za prijavu industrijske svojine, i to za:

 

 

1) prvo uverenje do deset strana

1.760

[1.750]

2) svako sledeće uverenje istom podnosiocu zahteva do deset strana

440

[440]

3) svaku sledeću stranu preko desete strane

30

[30]

NAPOMENA:

 

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

 

Tarifni broj 121.

Za zahtev za povraćaj u pređašnje stanje u postupku pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine

3.650

[3.640]

Za predlog za ponovno uspostavljanje prava iz prijave patenta ili priznatog patenta

14.680

[14.620]

Za zahtev za ponovno uspostavljanje prava prvenstva u postupku po međunarodnim prijavama patenata

2.940

[2.930]

NAPOMENA:

 

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

 

Tarifni broj 122.

Za zahtev za produženje roka pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine, i to za:

 

 

1) prvi zahtev do 30 dana

1.470

[1.460]

2) svaki sledeći zahtev za svaki započeti mesec produženja roka

2.200

[2.190]

NAPOMENA:

 

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

 

Tarifni broj 123.

Za ispravu o priznatom pravu industrijske svojine

2.940

[2.930]

Za duplikat isprave o priznatom pravu intelektualne svojine

1.470

[1.460]

NAPOMENA:

 

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

 

Tarifni broj 124.

Za zahtev za prestanak žiga zbog nekorišćenja

29.360

[29.240]

Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznavanju patenta, odnosno malog patenta, odnosno rešenja o upisu proširenog evropskog patenta u registar patenata, odnosno žiga, odnosno međunarodno registrovanog žiga

29.360

[29.240]

Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o registrovanom imenu porekla, odnosno geografske oznake porekla, odnosno o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno o priznanju statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake porekla

29.360

[29.240]

Za predlog za poništaj prava na topografiju

29.360

[29.240]

Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava na dizajn, i to:

 

 

1) rešenja kojim je priznat jedan dizajn

29.360

[29.240]

2) rešenja kojim je (na osnovu višestruke prijave) priznato dva ili više dizajna, pored takse iz tačke 1) ovog stava, za drugi i svaki sledeći dizajn

2.940

[2.930]

NAPOMENA:

 

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

 

Tarifni broj 125.

Za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava ili licence patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije

4.410

[4.390]

Za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava, odnosno licence, odnosno zaloge, odnosno franšize ili drugih prava žiga, odnosno prava iz prijave za priznanje žiga, odnosno dizajna, i to:

 

 

1) ako se zahtev odnosi na jedan žig, odnosno prijavu, odnosno dizajn

4.410

[4.390]

2) ako se zahtev odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznanje žiga, odnosno dizajna, po svakom žigu, odnosno prijavi, odnosno dizajnu

2.940

[2.930]

Tarifni broj 126.

Za rešenje po zahtevu za upis promene prijavljenih ili priznatih prava intelektualne svojine, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

2.200

[2.190]

Ako se zahtev za donošenje rešenja iz stava 1. ovog tarifnog broja odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznanje žiga, odnosno dizajna, po svakom žigu, odnosno prijavi, odnosno dizajnu

1.470

[1.460]

NAPOMENA:

 

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

 

Tarifni broj 127.

Za rezultat ispitivanja u postupku održavanja u važnosti patenta, odnosno malog patenta, odnosno žiga, odnosno dizajna

720

[720]

NAPOMENA:

 

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

 

Tarifni broj 128.

Za zahtev za objavljivanje prijave patenta pre isteka roka od 18 meseci od dana podnošenja prijave

7.330

[7.300]

Za zahtev da se prijava žiga, odnosno dizajna, odnosno prijava za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake, odnosno za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake, uzme u postupak preko reda

7.330

[7.300]

NAPOMENA:

 

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

 

Tarifni broj 129.

Za zahtev da se prijava za priznanje patenta pretvori u prijavu za priznanje malog patenta ili obrnuto

2.940

[2.930]

Za zahtev da se prijava za priznanje patenta, odnosno malog patenta, pretvori u prijavu za priznanje dizajna ili obrnuto

2.940

[2.930]

Za zahtev da se prijava imena porekla pretvori u prijavu geografske oznake ili obrnuto

2.940

[2.930]

Za zahtev da se prijava za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla pretvori u prijavu za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake ili obrnuto

2.940

[2.930]

Tarifni broj 130.

Za zahtev za prekid postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta, za svaku započetu godinu prekida

7.330

[7.300]

Godišnja taksa za svaku sledeću započetu godinu prekida postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta

1.170

[1.170]

Za zahtev za nastavak postupka prekinutog zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta

1.170

[1.170]

Tarifni broj 131.

Za dozvolu za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava

117.390

[116.920]

Za obnovu dozvole iz stava 1. ovog tarifnog broja

117.390

[116.920]

Tarifni broj 132.

Za zahtev da dopunska prijava za priznanje patenta, odnosno dopunski patent, postane osnovna prijava za priznanje patenta, odnosno osnovni patent

2.940

[2.930]

Za zahtev da se dopunska prijava za priznanje patenta, odnosno dopunski patent, veže za novu osnovnu prijavu za priznanje patenta, odnosno za novi osnovni patent

2.940

[2.930]

NAPOMENA:

 

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

 

Tarifni broj 133.

Za zahtev za davanje prinudne licence

22.000

[21.910]

Tarifni broj 134.

Za unošenje u evidenciju i deponovanje primerka autorskog dela, odnosno predmeta srodnog prava

7.330

[7.300]

XV. SPISI I RADNJE U OBLASTI GEOLOGIJE, RUDARSTVA I ENERGETIKE

Tarifni broj 135.

Za zahtev za uvid u katastar istražnih prava i eksploatacionih polja, odnosno knjigu isprava i evidenciju preduzeća kojima je dato odobrenje za eksploataciju

4.430

[4.410]

Za zahtev za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina

77.640

[77.330]

Za rešenje iz oblasti geologije i rudarstva, koje se donosi na osnovu zahteva:

 

 

1) za odobrenje za istraživanje

58.240

[58.010]

2) za produžetak istražnog prava

19.400

[19.320]

3) za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina

116.480

[116.020]

4) za ispiranje plemenitih metala

7.680

[7.650]

5) za izvođenje rudarskih radova

97.060

[96.670]

5a) za izvođenje rudarskih radova po rudarskom projektu na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina

57.580

[57.290]

6) za izvođenje radova po uprošćenom rudarskom projektu

38.830

[38.680]

7) za odobrenje upotrebe rudarskog objekta, odnosno upotrebnu dozvolu

77.640

[77.330]

8) za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova održavanja unutrašnjih gasnih instalacija

15.360

[15.300]

9) za produženje roka važenja odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina

51.340

[51.140]

10) za izdavanje licence za izvođenje rudarskih radova i za vršenje stručnog nadzora nad rudarskim radovima

234.760

[233.820]

11) za izdavanje licence za projektovanje rudarskih projekata

117.390

[116.920]

12) za izdavanje licence za vršenje tehničke kontrole rudarskih projekata i objekata

117.390

[116.920]

13) za izdavanje odobrenja za proširenje eksploatacionog polja

101.910

[101.500]

14) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i pratećih odobrenja za izvođenje radova i za upotrebu rudarskih objekata (odobrenje za izvođenje radova i odobrenje za upotrebu rudarskih objekata)

34.540

[34.370]

15) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i podzemnih voda

34.540

[34.370]

NAPOMENA:
Ako se podnese zahtev za izdavanje odobrenja za smanjenje eksploatacionog polja, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u stavu 3. tačka 13) ovog tarifnog broja.

 

 

Tarifni broj 135a

Za zahtev za izdavanje odobrenja za detaljna istraživanja podzemnih voda, i to:

 

 

1) obične vode:

 

 

(1) do 10 l/sekundi

29.390

29.240]

(2) preko 10 l/sekundi do 100 l/sekundi

44.080

43.860]

(3) preko 100 l/sekundi

58.750

58.460]

2) mineralne vode:

 

 

(1) do 5 l/sekundi

44.080

43.860]

(2) preko 5 l/sekundi do 10 l/sekundi

58.750

58.460]

(3) preko 10 l/sekundi

88.120

87.680]

Tarifni broj 135b

Za rešenje, odnosno potvrdu o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda

76.760

[76.380]

 

 

 

Tar. br. 136-138

(Brisani)

Tarifni broj 139.

Za zahtev za izdavanje, odnosno produženje važnosti energetske dozvole

5.820

[5.800]

Za rešenje kojim se izdaje energetska dozvola za izgradnju energetskih objekata - 0,03% na predračunsku vrednost izgradnje
Za rešenje kojim se produžava važnost energetske dozvole - 0,01% na predračunsku vrednost izgradnje.

 

 

NAPOMENA:

 

 

Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima iz st. 2. i 3. ovog tarifnog broja, usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koju objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet.

 

 

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja kojim se daje, odnosno kojim se produžava važnost energetske dozvole.

 

 

Tarifni broj 140.

Za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima, propisima o energetskoj efikasnosti, propisima o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisima o zaštiti životne sredine, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti

29.360

[29.240]

Za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima, propisima o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisima o zaštiti životne sredine za potrebe izdavanja saglasnosti za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstva na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava

29.390

[29.240]

Za izdavanje izveštaja po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu stručnog kadra za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, rukovanja i održavanja energetskih objekata, odnosno uslova u pogledu broja i stručne osposobljenosti zaposlenih lica za obavljanje poslova na održavanju energetskih objekata, kao i poslova rukovaoca u tim objektima, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti

4.410

[4.390]

Tarifni broj 140a

Za zahtev pravnog lica za donošenje odluke o sertifikaciji operatora prenosnog, odnosno transportnog sistema i sertifikaciji operatora prenosnog sistema, odnosno transportnog sistema u vezi sa trećim zemljama

11.520

[11.460]

Za odluku o sertifikaciji operatora prenosnog, odnosno transportnog sistema i sertifikaciji operatora prenosnog sistema, odnosno transportnog sistema u vezi sa trećim zemljama

115.170

[114.600]

Tarifni broj 140b

Za zahtev za izdavanje akta o izuzeću za nove interkonektivne dalekovode u oblasti električne energije, novu infrastrukturu u oblasti prirodnog gasa i obaveze "uzmi ili plati"

11.520

[11.460]

Za akt o izuzeću za nove interkonektivne dalekovode u oblasti električne energije, novu infrastrukturu u oblasti prirodnog gasa i obaveze "uzmi ili plati"

115.170

[114.600]

Tarifni broj 140v

Za zahtev za izdavanje rešenja kojim se daje saglasnost za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstva na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava

11.520

[11.460]

Za izdavanje rešenja kojim se daje saglasnost za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstva na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava

34.570

[34.400]

 

 

 

Tarifni broj 141.

Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije

1.920

[1.910]

Za rešenje kojim se stiče status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi:

 

 

1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više

23.800

[23.680]

2) za elektrane instalisane snage do 1 MW

2.300

[2.290]

Za zahtev za izdavanje rešenja kojim se produžava važenje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije

1.150

[1.140]

Za rešenje kojim se produžava važenje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi:

 

 

1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više

11.520

[11.460]

2) za elektrane instalisane snage do 1 MW

1.540

[1.530]

Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa povlašćenog proizvođača električne energije

1.150

[1.140]

Za rešenje kojim se stiče status povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi:

 

 

1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više

11.520

[11.460]

2) za elektrane instalisane snage do 1 MW

1.540

[1.530]

Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

1.150

[1.140]

Za rešenje kojim se stiče status proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

1.920

[1.910]

Tarifni broj 142.

Za polaganje ispita za energetskog menadžera

2.680

[2.670]

Za polaganje ispita za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika

2.680

[2.670]

Za izdavanje uverenja o položenom ispitu za energetskog menadžera

380

[380]

Za izdavanje uverenja o položenom ispitu za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika

380

[380]

Za izdavanje licence za obavljanje poslova energetskog menadžera

760

[760]

Za izdavanje, odnosno produženje licence za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika

760

[760]

XVI. SPISI I RADNJE U OBLASTI PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Tarifni broj 143.

Za rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza u drumskom saobraćaju

260

[260]

Za rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje prevoza opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju i upisu u registar prevoznika

770

[770]

Za rešenje o izdavanju odobrenja za prevoz opasnih materija, izuzev eksplozivnih u drumskom i železničkom saobraćaju

1.540

[1.530]

Za rešenje o upisu u registar redova vožnje u međumesnom i međurepubličkom prevozu u drumskom saobraćaju

7.680

[7.650]

Za potvrdu o obavljanju unutrašnjeg prevoza u drumskom saobraćaju

1.270

[1.260]

Za rešenje koje se donosi na osnovu zahteva za tehničko regulisanje saobraćaja na magistralnom i regionalnom putu

15.360

[15.300]

Za saglasnost za određivanje pravca magistralnog i regionalnog puta kroz grad ili drugo naseljeno mesto

15.360

[15.300]

Za rešenje o trajnom obustavljanju, odnosno privremenom prekidu međunarodnog javnog linijskog prevoza putnika

6.140

[6.120]

Za rešenje o odbijanju zahteva za trajno obustavljanje, odnosno privremeni prekid međunarodnog javnog linijskog prevoza putnika

6.140

[6.120]

Tarifni broj 144.

Za odobrenje reda vožnje, cenovnika i itinerera, za:

 

 

1) prvi primerak

5.110

[5.090]

2) svaki sledeći primerak

1.030

[1.030]

Tarifni broj 145.

Za bilateralnu dozvolu za međunarodni javni linijski prevoz putnika za deo relacije preko teritorije Republike Srbije, za svaku liniju

30.730

[30.610]

Za tranzitnu dozvolu stranom prevozniku za međunarodni javni linijski prevoz putnika

51.240

[51.040]

Za dozvolu za obavljanje vožnje praznog autobusa od mesta polaska do mesta odredišta i prevoz putnika u povratku, odnosno za dozvolu za obavljanje ostalih povremenih prevoza, odnosno za dozvolu za obavljanje naizmeničnog prevoza putnika u međunarodnom javnom vanlinijskom prevozu stranom prevozniku, i to:

 

 

1) u bilateralnom saobraćaju

14.340

[14.280]

2) u tranzitnom saobraćaju

20.490

[20.410]

Za odgovarajuću stranu dozvolu za međunarodni javni vanlinijski prevoz putnika domaćem prevozniku

1.610

[1.600]

Za rešenje o ispunjavanju uslova za autobuske stanice za međunarodni javni prevoz putnika

153.700

[153.090]

Za dozvolu za obavljanje međunarodnog prevoza za sopstvene potrebe

1.920

[1.910]

Za posebnu dozvolu za bilateralni prevoz, koju na osnovu odluke organa nadležnog za poslove saobraćaja, izdaju carinski organi na graničnom prelazu

30.730

[30.610]

Za posebnu dozvolu za tranzitni prevoz, koju na osnovu odluke organa nadležnog za poslove saobraćaja, izdaju carinski organi na graničnom prelazu

6.910

[6.880]

Za rešenje o dodeli strane pojedinačne dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku

1.920

[1.910]

Za rešenje o dodeli strane vremenske dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku

1.430

[1.420]

Za rešenje o dodeli CEMT dozvole, i to:

 

 

1) za kratkoročnu dozvolu

1.430

[1.420]

2) za dugoročnu dozvolu

22.680

[22.590]

Za dozvolu za međunarodni vangabaritni prevoz stvari na teritoriji Republike Srbije stranom prevozniku, i to:

 

 

1) u bilateralnom prevozu za prevoz vučnim vozilom

3.050

[3.040]

2) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli

1.540

[1.530]

3) u tranzitnom prevozu za prevoz vučnim vozilom

5.110

[5.090]

4) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli

1.540

[1.530]

Za dozvolu za obavljanje kabotaže stranom prevozniku

76.850

[76.540]

NAPOMENA:

 

 

Za svaku sledeću dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika, za domaće i strane prevoznike, taksa se plaća u iznosu umanjenom za 50% od iznosa takse iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja.

 

 

Pri raspodeli u interventnim slučajevima, za rešenje o dodeli strane pojedinačne dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku iz stava 9. ovog tarifnog broja, taksa se plaća u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane stavom 9. ovog tarifnog broja.