Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODGOVOR PIO FONDA NA INFORMACIJU AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ZAŠTITNIKA GRAĐANA


Apsolutno su netačne primedbe Agencije za borbu protiv korupcije da u radu Fonda postoji dosta propusta koji mogu da dovedu do ugrožavanja prava građana.

Postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Fondu po zahtevima građana u potpunosti je regulisan važećim zakonski i podzakonskim aktima, što znači da je isključena svaka proizvoljnost u pogledu uslova i načina ostvarivanja prava. U 2012. godini bilo je ukupno oko 470.000 zahteva za rešavanje. Do danas je doneto 436.000 rešenja. Ako Vam kažem da je od ukupno 157 predstavki upućenih Zaštitniku građana, kao primedbe na rad Fonda, osnovano samo 53, isuviše je jasno da pričamo o desetohiljaditom delu procenta (0,00012). Da li je to dovoljno da neko ozbiljan sebi dozvoli da na osnovu ovoga broja donosi negativnu ocenu o radu institucije kao celine?!

Podsećam Vas da u Fondu svoja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruje 1,7 miliona penzionera i preko 2 miliona osiguranika, da ovom prilikom ne pominjemo i pravna lica. Kada neko sebi dozvoli da izađe u javnost sa negativnim kvalifikacijama takve  institucije kao što je Fond, koje pri tom nisu zasnovane na tačnim podacima, ne samo da narušava ugled Fonda, već uliva nepoverenje građana u Fond i izaziva sumnju javnosti. 

Zaštita prava građana je obezbeđena kroz dvostepeni postupak, tako što stranke na svako prvostepeno rešenje mogu uložiti žalbu o kojoj odlučuje drugostepeni organ Fonda. Ukoliko stranke nisu zadovoljne odlukom drugostepenog organa Fonda, postoji mogućnost sudske zaštite i u tom slučaju sud odlučuje o zakonitosti rada Fonda. To je jedini zakonski postupak zaštite prava građana. 

Agencija je stavila primedbu da je u aprilu 2011. uputila Fondu mišljenje o postupku ostvarivanja prava na koje je odgovoreno nakon 15 meseci i da je odgovor RF PIO je bio skandalozan. Na ovaj dopis Agenciji je odgovoreno u zakonom određenom roku od strane Agencije. Odgovor Fonda je bio vrlo profesionalan, detaljan, sa navođenjem svih procedura, situacija, objašnjenjima i sl.  Fond je prihvatio i sproveo preporuke Agencije, tako da je krajnje neodgovorno okvalifikovati našu Informaciju ovako kako je rekao predstavnik Agencije.

Ocena predstavnika Agencije da Fond ima „fluidne procedure“ za ostvarivanje prava na invalidsku penziju, ili kada govori o „izdavanju dozvola za penziju“ ... Neko ko radi isključivo po zakonu i na sprovođenju zakona, kao što je Fond,  ne poznaje ovakvu terminologiju, jer mi imamo jasne, precizne i detaljne proceduru i donosimo rešenja, a ne dozvole za penzije.

Zaštitnik građana kaže da mu je tokom 2012. stiglo 400 pritužbi na rad RF PIO. Prema našoj detaljnoj i celovitoj evidenciji u 2011. godini od strane Zaštitnika građana primljeno je 216 pritužbi, dok je u 2012. godini primljeno 157 pritužbi, dakle 28% manje nego u prethodnoj godini. Od ovih 157,  neosnovane su bile 104 pritužbe, a 53 osnovane. Od 53 osnovanih 47 predstavki se odnosilo na dužinu trajanja postupka u odlučivanju o pravu iz penzijskog i invalidskog osiguranja, od čega se 11 odnosilo na period trajanja postupka veštačenja pri ostvarivanju prava na invalidsku penziju.

Zaštitnik građana kaže da su Službe RF PIO neažurne, često se probijaju rokovi a strankama se ne daju obrazloženja, što takođe nije tačno. Nejasno nam je da Zaštitnik građana i pored svih pruženih usmenih i pisanih informacija (Izveštaj iz juna 2011., Informacija iz jula 2011.) dozvoli sebi da paušalno ocenjuje rad Fonda, imajući u vidu da smo i njihove preporuke usvojili, iako smo znali da na efekte većine preporuka ne možemo da utičemo, jer ne zavise neposredno od Fonda. Kompletna ažurnost Fonda u donošenju rešenja u zakonskom roku je 85%, što je za 9% više nego u prethodnoj godini, ili 25% više nego pre tri godine i najviše u istoriji Fonda. Napominjem da je najviša relna mogućnost ažurnosti Fonda 90%, uz maksimalno mobilisanje svih zaposlenih. Na preostalih 10% ažurnosti Fond ne može da utiče, jer su u domenu poslodavaca koji nisu platili doprinose ili je u pitanju inostrani staž koji potvrđuje inostrani nosilac osiguranja.

Apostrofiranje pojedinih neljubaznih šalterskih radnika i ocena Fonda na osnovu toga je, najblaže rečeno, neozbiljna. Kroz šaltere Fonda dnevno prođe oko 5-6.000 građana i moguće je da se u nekoj situaciji neki referent Fonda ne ponaša profesionalno i ljubazno, ali ne može se na osnovu pojedinačnog „ispada“ donositi zaključak o Fondu. Naravno, preduzimamo sve radnje kako bi se i ti pojedinci disciplinovali. Tokom 2012. godine izrekli smo 20 upozorenja pred otkaz.

Zaštitnik građana kaže da sopstvene propuste u radu Fond ispravlja tako što obavezuje građane da vrate preplaćeni iznos (500.000 ili 5 miliona dinara). Napominjem da su sistemska zakonska rešenja takva da imaju za posledicu razliku između privremenih i konačnih rešenja, što jeste preplata i što se mora vratiti ili isplatiti, a što je potvrđeno i od strane sudskih odluka. Sistemsko postupanje Fonda u vezi sa preplatama ima za osnovu i saglasnost Ministarstva rada. Moram naglasiti da Fond, svestan ovog problema, pri svakoj izmeni zakona je ukazivao i insistirao da se poslednja godina ne uzima u obračun penzije, jer su posledice toga mnogo veće od eventualno koristi koju bi penzioner mogao imati u obračunu iznosa penzije.

Ombudsman dalje kaže da procedura invalidskih penzija otvara veliki prostor za korupciju. Preduzeta su brojna rešenja kako bi se preciznim i detaljnim aktima suzio prostor za korupciju. Od Ministarstva zdravlja smo tražili da se uključe u kontrolu dokumentacioje koju pripremaju izabrani lekari, kako bi se u u toj fazi isključila mogućnost korupcije, ali nisu odreagovali. O konkretnim i planiranim i preduzetim merama Agencija je detaljno upoznata. Način rada Sektora za medicinsko veštačenje  definisan je zakonom i Pravilnikom i tačno se zna šta je čije ovlašćenje i odgovornost. Svaki segment poslovnog procesa u veštačenju definisan je jasnim procedurama i potpuno je minimiziran prostor za proizvoljan rad svih koji odlučuju o pravima. Uostalom, Zaštitnik građana i Agencija su detaljno upoznati s tim.

Ako se kvalitet celovitog rada jedne institucije kao što je Fond ceni na osnovu broja predstavki koje se upućuju Zaštitniku građana, ponavljam da ih je u 2012. bilo 53 osnovanih. Paušalnost u procenama i zaključcima može se videti i kroz primer jednog vojnog penzionera, koji Zaštitnik građana ne interpretira tačno, a o kome Fondu nikada nije stigla predstavka, ali nam se i to boduje kao loše. Naravno da smo našli načina da proverimo o čemu se radi i evo, daću Vam tačnu informaciju:

U konkretnom slučaju radi se o korisniku invalidske penzije određene rešenjem Fonda SOVO 2008. godine, koje je naknadno poništeno 2011. godine, s obzirom da je, pravnosnažnom presudom suda, isti proglašen krivim zbog upotrebe lažne diplome o stečenom odgovarajućem stepenu stručne spreme, na osnovu koje je prethodno primljen u profesionalnu vojnu službu, zbog čega mu je kao posledica toga i obustavljena isplata penzije. Po uloženoj žalbi iz meseca novembra odlučiće se u međuvremenu. Ukoliko se ispostavi da je rešenje kojim je obustavljerna isplata penzije zakonito, isto lice će biti dužno da vrati iznos penzije koji je neosnovano primio.

DIREKCIJA FONDA
SEKTOR ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Dr Aleksandra Kostića 9, 11000 Beograd, Srbija
tel. +381/ (0)11/ 206-1192, faks (0)11/206-1277
proffice@pio.rs, www.pio.rs 
Beograd, 19. 12. 2012.

Izvor: