Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Propisi


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 26. NOVEMBRA 2013. GODINE - "British American Tobacco Vranje" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 103/2013)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU BROJ 424-10037/2013-01 ("Sl. glasnik RS", br. 103/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA PRUŽANJA JAVNE USLUGE U NARODNOJ BIBLIOTECI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2013)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U OKTOBRU 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2013)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA VREDNOVANJA I POSTUPKU KATEGORIZACIJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2013)
 • PRAVILNIK O NACIONALNOJ KATEGORIZACIJI SPORTSKIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2013)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2011 i 103/2013 - odluka US)
 • UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU ISPLATE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA POLOŽENE KOD JUGOBANKE JUGBANKE AD KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2004)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA I RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SUBVENCIJA GRADSKE UPRAVE ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I OPŠTE UPRAVE - SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I NADZOR U 2013. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 8/2013, 25/2013 i 28/2013)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2013, 5/2013 - ispr., 12/2013 - ispr., 25/2013 i 28/2013)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA DOTACIJA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SPORTA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 50/2012, 9/2013, 21/2013, 22/2013, 25/2013 i 28/2013)
Izvor: Paragraf Lex