Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PRAVILNIKA O AKREDITACIJI I NACRTU PRAVILNIKA O FINANSIRANJU CENTARA IZUZETNIH VREDNOSTI: od 27. novembra do 27. decembra 2012. godine


U periodu od 27. novembra do 27. decembra 2012. godine sprovodi se javna rasprava o:

1. Nacrtu pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije naučnoistraživačkih organizacija;

2. Nacrtu pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i merilima za dodeljivanje, potvrđivanje i oduzimanje statusa centra izuzetnih vrednosti, naučnoistraživački rad i finansiranje centra izuzetnih vrednosti.

Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj Republike Srbije, na sednici održanoj 2. novembra 2012. godine utvrdio je: 1) tekst Nacrta pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije naučnoistraživačkih organizacija, i 2) tekst Nacrta pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i merilima za dodeljivanje, potvrđivanje i oduzimanje statusa centra izuzetnih vrednosti, naučnoistraživački rad i finansiranje centra izuzetnih vrednosti.

Imajući u vidu da se navedenim pravilnicima uređuje materija koja je od značaja za širu naučnu i stručnu javnost, naučnoistraživačke organizacije (univerzitete i fakultete, institute, centre izuzetnih vrednosti), institucije od nacionalnog značaja (Srpska akademija nauka i umetnosti i Matica srpska) i naučnike, Nacionalni savet i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja smatraju da je potrebno o navedenim pravilnicima obaviti javnu raspravu u trajanju od mesec dana, u kojoj bi učesnici iskazali svoje mišljenje i dostavili svoje predloge i sugestije za poboljšanje pravilnika.

Organizatori javne rasprave su Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Tekst Nacrta pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije naučnoistraživačkih organizacija http://www.mpn.gov.rs/userfiles/nauka-pravna_akta/Javne%20rasprave/Nacrt%20Pravilnika%20%20o%20akreditaciji.pdf (ONLINE)

Tekst Nacrta pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i merilima za dodeljivanje, potvrđivanje i oduzimanje statusa centra izuzetnih vrednosti, naučnoistraživački rad i finansiranje centra izuzetnih vrednosti http://www.mpn.gov.rs/userfiles/nauka-pravna_akta/Javne%20rasprave/Nacrt%20Pravilnika%20o%20izmenama%20i%20dopunama%20Pravilnika%20o%20finansiranju%20centara%20izuzetnih%20vrednosti%20i%20nacionalnih%20instituta.pdf (ONLINE)

Učesnici javne rasprave, kao i druga zainteresovana pravna i fizička lica, organi i organizacije mogu dostaviti svoje mišljenje, predloge i sugestije na nacrte pravilnika u pisanoj formi na adresu :

• Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom: "Javna rasprava", ili

 • elektronskom poštom na adrese:

Marija Radošević, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: marija.radosevic@mpn.gov.rs

Predloge i sugestije o nacrtima navedenih pravilnika dostavite na konkretne članove pravilnika, u formi amandmana.

Nakon srovedene procedure javne rasprave, Nacionalni savet i stručne službe Ministarstva izvršiće analizu i sintezu rezultata javne rasprave, nakon čega će biti pripremljeni novi pravilnici, uzimajući u obzir mišljenja, predloge i sugestije učesnika javne rasprave.

Shodno članu 14. tač. 9) i 11) Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 110/2005, 50/2006 - ispr. i 18/2010), Pravilnik o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije naučnoistraživačkih organizacija i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i merilima za dodeljivanje, potvrđivanje i oduzimanje statusa centra izuzetnih vrednosti, naučnoistraživački rad i finansiranje centra izuzetnih vrednosti donosi Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj Republike Srbije, a objaviće se u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 27.11.2012.