Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


  • Apelacioni sud u Kragujevcu: PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ZA DUŠEVNE BOLOVE ČLANOVA UŽE PORODICE LICA SA INVALIDITETOM - Zakon o obligacionim odnosima: član 201 stav 3
  • Apelacioni sud u Kragujevcu: STICANJE SVOJINE IZGRADNJOM OBJEKTA OD SREDSTAVA KOJA POTIČU IZ PRIHODA OD DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije: član 1 stav 2 tačka 3)
  • Privredni apelacioni sud: NEISPUNJENOST USLOVA ZA PRIHVATANJE PONUDE ĆUTANJEM KOD STALNE POSLOVNE SARADNJE - Zakon o obligacionim odnosima: član 42 i član 88 stav 3
  • Privredni apelacioni sud: ODLUKA O TROŠKOVIMA POSTUPKA U SLUČAJU POVLAČENJA TUŽBE I PROTIVTUŽBE - Zakon o parničnom postupku: član 153 stav 2 i član 157 stav 1
  • Privredni apelacioni sud: SAGLASNOST VOLJA UGOVORNIH STRANA O PRIHVATANJU PONUDE ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA - Zakon o obligacionim odnosima: član 39
  • Viši sud u Požarevcu: IZJAŠNJAVANJE SVEDOKA O ISKAZU KOJI MOŽE DA PREDSTAVLJA UVREDU ZA SUD ILI DRUGE UČESNIKE U POSTUPKU - Zakon o parničnom postupku: član 319 stav 1
  • Viši sud u Požarevcu: PODNOŠENJE NASLEDNOPRAVNOG ZAHTEVA ZA IMOVINU PRONAĐENU PO PRAVNOSNAŽNOSTI REŠENJA O NASLEĐIVANJU - Zakon o vanparničnom postupku: član 128
  • Viši sud u Požarevcu: PRAVILNO OZNAČAVANJE STRANKE NAVOĐENJEM IMENA I PREZIMENA ADVOKATA U PODNESKU - Zakon o advokaturi: član 44
  • Viši sud u Požarevcu: PRISTANAK POVERIOCA NA UGOVOR IZMEĐU DUŽNIKA I TREĆEG LICA KOD PREUZIMANJA DUGA - Zakon o obligacionim odnosima: član 446
  • Viši sud u Požarevcu: USPEH U SPORU KAO OSNOVNI KRITERIJUM ZA DOSUĐENJE TROŠKOVA PARNIČNOG POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 149
Izvor: