Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 22. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 27. JUNA 2013. GODINE


Ustavni sud je na 22. sednici odlučio o 9 predmeta, u predmetima IUz-19/2013, IUo-800/2012 i Už-6317/2012 je odložio razmatranje i odlučivanje, a u predmetu Už-139/2013 nije doneo odluku, jer predlog sudije izvestioca nije dobio potrebnu većinu.

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredba člana 21. Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta ("Službeni list grada Beograda", br. 60/09 i 6/10) u vreme važenja nije bila u saglasnosti sa Ustavom. Sud je utvrdio da odredbe čl. 20, 20a, 22, 25. i 26. Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta ("Službeni list grada Beograda", br. 60/09, 6/10, 16/10, 41/10, 45/10, 18/11, 54/11, 17/12 i 42/12) nisu u saglasnosti sa Ustavom. (predmet IUo-941/2010)

- pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 1. stav 1. alineja 1. u delu koji glasi: "ako na toj udaljenosti nema škole i to samo učenika koji putuju sa teritorije opštine Prokuplje" i člana 2. stav 1. pod b) u delu koji glasi: "pod uslovom da su od kuće do škole udaljeni najmanje 1,5 km ili tri autobuska stajališta, s tim što se kao početno i trajnje stajalište određuje stajalište koje je najbliže školi" Odluke o ostvarivanju prava na prevoz u javnom saobraćaju učenika i zaposlenih u osnovnim i srednjim školama ("Službeni list opštine Prokuplje", br. 1/09 i 4/09). (predmet IUo-1501/2010)

- utvrdio da član 20. Odluke o platama i naknadama izabranih i postavljenih lica u organima grada Smedereva i naknadama za rad članova radnih tela Skupštine grada Smedereva ("Sl. list grada Smedereva", broj 7/08) nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 10. navedene Odluke. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu navedene Odluke. (predmet IUo-1638/2010)

- utvrdio da odredbe člana 4. tač. 2) i 3) Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja ("Službeni glasnik RS", broj 53/11) u vreme važenja nisu bile u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preuzetih na osnovu navedenog Pravilnika. Sud je pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti odredaba člana 4. stav 1. tač. 2) i 3) Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 112/12 i 35/13). (predmet IUo-515/2011)

- utvrdio da Pravilnik o zaradama i drugim primanjima na osnovu prihoda ostvarenog pružanjem usluge na tržištu iz oblasti stomatološke zdravstvene zaštite Doma zdravlja "Stari grad", Beograd, broj 712 od 13. februara 2009. godine, nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. (predmet IUo-578/2011)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavnu žalbu u predmetu Už-3798/2013

- odbacio iz procesnih razloga ustavne žalbe u predmetima Už-1130/2013, Už-1138/2013 i Už-1141/2013

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 27.6.2013

<<< Nazad na ostale vesti