Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraNARODNA BANKA SRBIJE JE ODUZELA DOZVOLU ZA RAD POLJOPRIVREDNOJ BANCI AGROBANCI A.D. BEOGRAD


U cilju blagovremenog, potpunog i tačnog informisanja, Narodna banka Srbije saopštava da je danas oduzela dozvolu za rad Poljoprivrednoj banci Agrobanci a.d. Beograd, u kojoj je bila uvedena prinudna uprava od 29. decembra 2011. godine. Podsećamo, prinudna uprava je uvedena pošto je u postupku kontrole poslovanja Agrobanke utvrđeno da kapital kojim ona raspolaže ne odgovara nivou rizika koji je ta banka preuzela u poslovanju, dok je istom kontrolom utvrđen zadovoljavajući nivo likvidnosti Banke, koji je u tom trenutku bio iznad propisanog minimalnog nivoa.

Kako su prinudni upravnici i Narodna banka Srbije ocenili da aktivnosti koje su sprovedene u toku prinudne uprave, i pored određenih rezultata, nisu uspele da poboljšaju finansijsko stanje u Banci, Narodna banka Srbije je utvrdila da su ispunjeni propisani uslovi i oduzela Banci dozvolu za rad.

Istovremeno sa oduzimanjem dozvole za rad, Narodna banka Srbije je imenovala Agenciju za osiguranje depozita za administratora ove banke, koja će u periodu administrativnog upravljanja imati sva ovlašćenja upravnog odbora, izvršnog odbora i skupštine banke utvrđene zakonom. U cilju obezbeđenja kontinuiteta obavljanja poslovnih aktivnosti Agrobanke i pune zaštite interesa njenih deponenata i drugih poverilaca, Agencija za osiguranje depozita je u međuvremenu podnela Narodnoj banci Srbije zahtev za davanje dozvole za rad banke koja bi poslovala pod nazivom "Nova Agrobanka a.d. Beograd", na koju se prenose ne samo osigurani, nego ukupni depoziti Agrobanke, kao i deo njenih drugih obaveza i potraživanja. Preostale obaveze i potraživanja ostaju u banci pod administracijom, koja traje najduže 25 dana od dana donošenja rešenja Narodne banke Srbije o oduzimanju dozvole za rad. To znači da su svi depoziti i drugi poverioci u celini zaštićeni i sigurni, budući da će nova banka nastaviti sa nesmetanim poslovanjem i urednim servisiranjem svojih obaveza u potpunosti.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 27.5.2012.

<<< Nazad na ostale vesti