Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


 • Privredni apelacioni sud: DISKRECIONO PRAVO STRANKE DA PRI POKRETANJU POSTUPKA IZABERE STVARNO NADLEŽNI SUD NA OSNOVU SPORAZUMA O MESNOJ NADLEŽNOSTI - Zakon o parničnom postupku: član 65
 • Privredni apelacioni sud: DISPOZICIJA POVERIOCA U POGLEDU POSTUPANJA PO OBAVEŠTENJU STEČAJNOG UPRAVNIKA O OSPORENOM POTRAŽIVANJU - Zakon o stečaju: član 113 stav 5
 • Privredni apelacioni sud: ISTICANJE PRIGOVORA U VEZI SA PRAVNIM ODNOSOM NA KOME SE ZASNIVA UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 448 i 450
 • Privredni apelacioni sud: NASTUPANJE PRETPOSTAVKE O DOSPELOSTI POTRAŽIVANJA PREMA STEČAJNOM DUŽNIKU DANOM OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA - Zakon o stečaju: član 81 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: NEMOGUĆNOST OSLOBAĐANJA STRANKE OD OBAVEZE PLAĆANJA SUDSKE TAKSE KADA JE IZNOS NA IME TAKSE PLATILA ZA RADNJU KOJU NIJE PREDUZELA - Zakon o sudskim taksama: čl. 43 i 44
 • Privredni apelacioni sud: NEPOSTOJANJE POVREDE USTAVOM ZAJEMČENOG PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA I PRAVA NA PRAVNO SREDSTVO - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: NIŠTAVOST ODREDBI UGOVORA KOJIMA JE KAO USLOV ZA RASKID PREDVIĐENA IZRIČITA SAGLASNOST JEDNE UGOVORNE STRANE - Zakon o obligacionim odnosima: član 103 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: NIŠTAVOST UGOVORNE KAZNE KOD NOVČANIH OBAVEZA KAO POSLEDICA OTUĐENJA PREDMETA UGOVORA O KUPOPRODAJI - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 109 i 270
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA NAMIRENJA PRIZNATIH POTRAŽIVANJA POVERILACA U PROCENTU KOJI JE UTVRĐEN REŠENJEM O GLAVNOJ DEOBI STEČAJNE MASE - Zakon o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji: čl. 102 i 139
 • Privredni apelacioni sud: ODSUSTVO UTICAJA ODNOSA IZMEĐU INVESTITORA I GLAVNOG IZVOĐAČA RADOVA NA OSTVARIVANJE PRAVA PODIZVOĐAČA KOD UGOVORA O GRAĐENJU - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 148 i 600
 • Privredni apelacioni sud: PRAVNI INTERES ZA PODNOŠENJE TUŽBE RADI UTVRĐENJA SMETANJA DRŽAVINE NAKON IZVRŠENE RESTITUCIJE - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 75
Izvor: Paragraf Lex