Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ BROJ 8 OD 25.1.2013/ ODABRANI DOKUMENTI


 • PODACI O KRETANJU PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA I O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI OD 1. JULA 2012. DO 31. DECEMBRA 2012. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • PODACI O PROSEČNIM GODIŠNJIM ZARADAMA I PROSEČNIM GODIŠNJIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA U REPUBLICI SRBIJI U 2012. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U DECEMBRU 2012. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • PODATAK O PROSEČNOJ GODIŠNJOJ ZARADI PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ISPLAĆENOJ U 2012. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE MESEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENE U ČETVRTOM KVARTALU 2012. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTAMA USLUGA ČIJIM PRUŽANJEM MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA MOŽE DA OSTVARUJE DOPUNSKA SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA ZA DRUGA PRAVNA LICA (NEDOBITNE ORGANIZACIJE) – OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • PRAVILNIK O OBUČAVANJU, NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA I NORMATIVIMA NASTAVNIH SREDSTAVA I OPREME ZA OBUČAVANJE PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA INSPEKTORE ZAŠTITE OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU, NAČINU I TROŠKOVIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA, POSTUPKU IZDAVANJA I IZGLEDU LICENCE ZA PROCENU RIZIKA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH STRUČNIH POSLOVA U SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • PRAVILNIK O VRSTAMA I KOLIČINAMA OPASNIH MATERIJA, OBJEKTIMA I DRUGIM KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE SAČINJAVA PLAN ZAŠTITE OD UDESA I PREDUZIMAJU MERE ZA SPREČAVANJE UDESA I OGRANIČAVANJE UTICAJA UDESA NA ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI, MATERIJALNA DOBRA I ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O., BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • NAREDBA O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "GAS" D.O.O., BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, AD ZIP "SLOGA" KANJIŽA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, INTERKLIMA D.O.O., VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP ZA KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE "KOMUNALAC" NOVI BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O BROJU I RASPOREDU IZASLANSTAVA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ 424-326/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ 424-327/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI 05 BROJ 424-329/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI 05 BROJ 424-330/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA PRENOS POSMRTNIH OSTATAKA ČLANOVA PORODICE KARAĐORĐEVIĆ U PORODIČNU KRIPTU CRKVE SVETOG ĐORĐA NA OPLENCU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ANALIZU STANJA I PRIPREMU PREDLOGA MERA ZA STABILIZACIJU I OPORAVAK "JAT AIRWAYS" AD BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PREGOVORE U POSTUPKU POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA PRIVREDNE BANKE BEOGRAD A.D. BEOGRAD OD STRANE KVALIFIKOVANOG INVESTITORA, ODNOSNO POSTUPKU PRODAJE AKCIJA PRIVREDNE BANKE BEOGRAD A.D. BEOGRAD U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RAZMATRANJE ČINJENICA DO KOJIH SE DOŠLO U ISTRAGAMA KOJE SU VOĐENE POVODOM UBISTAVA NOVINARA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE DRŽAVNOG PRAZNIKA REPUBLIKE SRBIJE SRETENJE – DAN DRŽAVNOSTI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA IZBOR BANAKA KOJE ĆE VRŠITI USLUGE PRODAJE I DRUGE FINANSIJSKE USLUGE U VEZI SA EMITOVANJEM DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA KOJU SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI UŽICE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI POŽAREVAC ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • ODLUKA VISOKOG SAVETA SUDSTVA BROJ 119-00-102/2012-01 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ARBITRA REPUBLIKE SRBIJE PRED STALNIM ARBITRAŽNIM SUDOM U HAGU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNOG TELA ZA SPROVOĐENJE PROJEKATA MEHANIZMA ČISTOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA BEOGRADSKE POSLOVNE ŠKOLE – VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "CENTAR ZA STRNA ŽITA", DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DIREKTORA UPRAVE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PRIRODNIH RESURSA, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA U MINISTARSTVU PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA I PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA SREDNJOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA ZLATIBORSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA I PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 24 BROJ 119-262/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 24 BROJ 119-265/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA SREDNJOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA I PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NACIONALNOG TELA ZA SPROVOĐENJE PROJEKATA MEHANIZMA ČISTOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U AUSTRALIJI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KANADI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KLJUČ" ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • UREDBA O MERAMA PODSTICAJA ZA POVLAŠĆENE PROIZVOĐAČE ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • UREDBA O NACIONALNIM SPORTSKIM PRIZNANJIMA I NOVČANIM NAGRADAMA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • UREDBA O NAČINU OBRAČUNA I NAČINU RASPODELE PRIKUPLJENIH SREDSTAVA PO OSNOVU NAKNADE ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • UREDBA O USLOVIMA I POSTUPKU STICANJA STATUSA POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • UREDBA O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANJE KAMATA ZA KREDITE ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I FINANSIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE "BANJA BEČEJ" ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2013. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • UREDBA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA PODSTICAJ U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOS IZ ČLANA 13. ST. 3. I 4. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2012. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČL. 12, 12A I 40G ZAKONA O AKCIZAMA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2012. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA NA DOHODAK GRAĐANA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 9), 12) I 13), ČLANA 15A STAV 2, ČLANA 18. STAV 1. TAČ. 1), 2), 4), 5), 6) I 7), ČLANA 21A, ČLANA 83. STAV 5. TAČKA 1) I ČLANA 101A ST. 1, 3. I 4. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2012. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADE IZ ČLANA 32. STAV 3, ČLANA 40. STAV 3, ČLANA 45. STAV 1. TAČKA 4) I ČLANA 54. STAV 3. ZAKONA O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)
Izvor: Paragraf Lex