Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 122 OD 25.12.2012/ODABRANI DOKUMENTI


 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ENERGETSKOG BILANSA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU REZOLUCIJE 1540 SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA O SPREČAVANJU ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTAVANJE I SREDSTAVA ZA NJIHOVO PRENOŠENJE (2012 – 2016) ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA OPŠTINE KOCELJEVA ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I VISINE ČLANARINE REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE SUBOTICA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINA I ROKA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI PANČEVO ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNE KOMORE KOSOVA I METOHIJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE I OSNOVICE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI VOJVODINE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • ODLUKA O VREDNOSTI KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5264/2010 ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5309/2010 ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • ODLUKA VISOKOG SAVETA SUDSTVA BROJ 06-00-77/2012-01 ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • ODLUKA VISOKOG SAVETA SUDSTVA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • ODLUKA VISOKOG SAVETA SUDSTVA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U NOVEMBRU 2012. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT NA PRIHODE KOJE PO OSNOVU KAPITALNIH DOBITAKA OSTVARUJU NEREZIDENTNI OBVEZNICI – PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE ODREĐUJE KADA SE PREDAJA DOBARA NA OSNOVU UGOVORA O LIZINGU, ODNOSNO ZAKUPU SMATRA PROMETOM DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • PRAVILNIK O LISTI JURISDIKCIJA SA PREFERENCIJALNIM PORESKIM SISTEMOM ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA VREDNOSTI LIKVIDACIONOG OSTATKA ZA POTREBE ODREĐIVANJA IZNOSA DIVIDENDE KOJU OSTVARUJU ČLANOVI PRIVREDNOG DRUŠTVA U LIKVIDACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I ISPRAVKE SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • PRAVILNIK O OBRASCU ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA KOMORA ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OBAVLJANJE DRUGE DELATNOSTI DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "PANE ĐUKIĆ LIMAR" U KRUŠEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU SUDSKIH VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU BIBLIOTEKA KOJE OBAVLJAJU MATIČNE FUNKCIJE U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
Izvor: Paragraf Lex