Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIPREMA NOVOG PRAVILNIKA O PROGRAMU ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU


Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije Tomislav Jovanović doneo je, nakon konsultacija sa stručnom javnošću, predstavnicima međunarodne zajednice, nastavnicima, direktorima škola, učenicima i roditeljima, Odluku o realizaciji završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju za školsku 2013/2014. godinu.

U saopštenju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja navodi se da je Jovanović zatim izdao nalog za pripremu novog Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, kao i Stručnog uputstva za sprovođenje završnog ispita.

Tim uputstvom će biti detaljno uređene procedure i odgovornosti, planiranje, priprema, organizacija i sprovođenje završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja pripremio je Predlog programa završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, koji je usvojio Nacionalni prosvetni savet.

Ministar je, nakon opsežnih konsultacija koje je obavio sa svim relevantnim učesnicima u ovom procesu, izdao nalog da se u Pravilnik unesu izmene koje se odnose na bodovanje testova na završnom ispitu, odnosno na promenu udela bodova pojedinačnih testova u ukupnom broju bodova na ispitu.

Prema predlogu ministra, bodovi na završnom ispitu u osnovnom obrazovanju i vaspitanju za školsku 2013/2014. godinu biće raspodeljeni na sledeći način: na testu iz srpskog, odnosno, maternjeg jezika, moguće je ostvariti maksimalno 16 bodova, na testu iz matematike, takođe, 16 bodova, dok na kombinovanom testu učenici mogu dobiti maksimalno 8 bodova.

Učenicima će početkom 2014. godine biti dostupne i zbirke zadataka, sa model zadacima, kojima mogu da provere stečena znanja i veštine, u skladu sa standardima postignuća predviđenim Programom završnog ispita.

Tokom drugog polugodišta, učenici osmog razreda, kao i prethodnih godina, imaće probne testove kao svojevrsnu simulaciju završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Probni testovi neće biti ocenjivani, ali će ukazati i učenicima i nastavnicima na oblasti u kojima treba intenzivirati učenje i pripremu za polaganje završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Republika Srbija je, u dogovoru sa međunarodnom zajednicom, 2003. godine preuzela obavezu da realizuje završni ispit za učenike u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, i na taj način postavi temelj uređenog i delotvornog sistema eksternih ispita.

Ovi ispiti su deo sistema za osiguranje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, i predstavljaju odliku razvijenih i efikasnih obrazovnih sistema.

Da bi se osigurao kvalitet formirane su i tri institucije: Nacionalni prosvetni savet, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Nacionalni prosvetni savet je 2009. godine usvojio standarde postignuća za kraj osnovne škole, koji definišu šta bi učenici trebalo da znaju i umeju na kraju obaveznog osmogodišnjeg školovanja.

Proverom ostvarenosti tih standarda na završnom ispitu mogu se vrednovati i rad škola i postignuća učenika.

Nastavnici su u obavezi da planiraju i programiraju svoj rad u odnosu na standarde i ostvarene rezultate učenika na završnom ispitu.

Završni ispit u osnovnom obrazovanju i vaspitanju realizuje se od 2011. godine, umesto dotadašnjeg kvalifikacionog ispita za upis srednje škole.

On ima tri funkcije - sertifikacionu, selekcionu i evaluacionu. Izlaskom na završni ispit učenici dobijaju sertifikat o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju, rangiraju se za upis u srednje škole na osnovu broja osvojenih bodova na testovima i na osnovu ostvarenog školskog uspeha, koji se vrednuje sa 60 bodova.

Ono što je posebno važno jeste činjenica da se proverava ostvarenost standarda postignuća i vrednuju rezultati učenja u osnovnoj školi, čime se dobija slika o kvalitetu obrazovanja na nivou sistema.

Koncept završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju utvrđen je 2010. godine, i na osnovu njega donet je Pravilnik o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Ovim pravilnikom predviđeno je postupno uvođenje testova na završnom ispitu od školske 2010/11. godine, kada su učenici imali testove iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike, dok je od školske 2013/2014. godine predviđen i kombinovani test, kojim se proveravaju znanja iz prirodnih i društvenih nauka.

Učenici su se u prethodne dve godine upoznali sa načinom i sadržajem testiranja kroz probne testove.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 26.11.2013.