Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: REGISTAR PONUĐAČA POČEĆE SA RADOM 1. SEPTEMBRA 2013. GODINE


Registar ponuđača počeće da radi 1.septembra 2013. godine, a njegovo vođenje povereno je Agenciji za privredne registre na osnovu Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br.124/12).

Uspostavljanjem Registra ponuđača biće formirana jedinstvena, centralna, elektronska i javna baza podataka o preduzetnicima i pravnim licima koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, propisane članom 75. stav 1. tač.1) do 4) Zakona o javnim nabavkama.

Lice koje bude upisano u ovaj registar neće biti dužno da prilikom podnošenja ponude, odnosno prijave za učešće na tenderu dokazuje ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, što će smanjiti njegove administrativne obaveze prilikom pripreme tenderske dokumentacije.

U Registar ponuđača registrovaće se datum upisa, promena podataka i brisanja ponuđača, kao i zabeležbe podataka o ponuđaču koje su od značaja za pravni promet, a sastavni deo Registra ponuđača biće i dokumenta na osnovu kojih je izvršena svaka registracija.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 26.8.2013.