Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA APV: Utvrđen Predlog završnog računa budžeta za 2015. godinu


Pokrajinska Vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu. Sa sednice Pokrajinske Vlade, Skupštini AP Vojvodine biće upućen i Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu za prošlu godinu.

Tekući prihodi i primanja budžeta u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 54,808 milijardi dinara (98,99 odsto od planiranih 55,368 milijardi), a što sa prenetih 5,869 milijardi iz ranijih godina, čini ukupno iznos od 60,677 milijardi, ili 100,13 odsto u odnosu na planiranih 60,598 milijardi dinara. U ukupnim prihodima budžeta AP Vojvodine u 2015. godini, izvorni prihodi i primanja učestvovali su sa 6,42 odsto, ustupljeni prihodi sa 30,05 odsto, dok je učešće transfernih sredstava 63,53 odsto. Rashodi i izdaci budžeta su izvršeni u visini od 55,983 milijardi dinara, ili 92,38 odsto od planiranih 60,598 milijardi, odnosno od 92,26 odsto od ostvarenih 60,677 milijardi dinara. Finansijski rezultat u 2015. godini jeste budžetski suficit u iznosu od 1,584 milijarde dinara, dok je Odlukom o budžetu bio planiran budžetski deficit u iznosu od 5,169 milijardi dinara. Završni račun budžeta AP Vojvodine za 2015. godinu predstavlja konsolidaciju završnih računa 24 direktna budžetska korisnika i podataka iz obrazaca 20 indirektnih budžetskih korisnika i 6 budžetskih fondova, uključenih u konsolidovani račun trezora AP Vojvodine.

Ustupljeni poreski prihodi (porez na lična primanja i porez na dobit preduzeća) ostvareni su u iznosu od 10,515 milijardi dinara što u odnosu na planiranih 10,800 milijardi dinara čini 97,36%. Porez na lična primanja je ostvaren u iznosu od 4,807 milijardi dinara, što u odnosu na planiranih 4,900 milijardi dinara čini 98,11%. Ostvarenje je veće za 26,1 milijardi dinara (ili za 5,46%) nego u 2014. godini, kada je ostvareno 4,781 milijardi dinara.

Porez na dobit je ostvaren u iznosu od 5,707 milijardi dinara, što u odnosu na planiranih 5,900 milijardi dinara čini 96,74%. Ostvarenje je manje za 3,246 milijardi dinara (ili za 36,26%), nego u 2014. godini kada je iznosilo 8,953 milijardi dinara.

U budžetu za 2015. godinu utvrđeno je 53 programa čija realizacija je bila u nadležnosti organa pokrajinske uprave. Radi se o ukupno 188 programskih aktivnosti i 86 projekata.

Pokrajinska vlada je donela odluke o broju budžetskih studenata za upis na prvu godinu za školsku 2016/2017. godinu, na visokim strukovnim školama čiji je osnivač AP Vojvodina, kao i na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu. Prvu godinu osnovnih strukovnih studija u visokim školama strukovnih studija može upisati 1.075 studenata čije se obrazovanje finansira iz budzeta AP Vojvodine. Prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija, koji se finansiraju iz budzeta Pokrajine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, može upisati 5.260 studenata. Prvu godinu master akademskih studija i doktorskih akademskih studija koje se finansiraju iz budzeta Pokrajine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu predviđeno je da može upisati 2.918 studenata.

Izvor: Vebsajt Vlada AP Vojvodine, 25.05.2016.