Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOVORNOSTI ZA KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA


Zakon o odgovornosti za kršenje ljudskih prava usvojen je 2003. godine, sa ciljem da se otklone moguće smetnje i prepreke izgradnji demokratskog društva u Srbiji u procesu demokratizacije, posle promena na političkoj sceni Srbije ostvarenih 5. oktobra 2000. godine.

Zakon je zasnovan na konceptu "meke lustracije", jer ne predviđa ni krivično-pravne, niti administrativne (prekršajne) sankcije za lica prema kojima se pokrene postupak utvrđivanja odgovornosti za kršenje ljudskih prava. Pri donošenju Zakona smatralo se da je rok od deset godina, predviđenih za njegovu primenu, dovoljan i primeren da se ostvari odgovornost za kršenje ljudskih prava.

Zbog nedovoljne političke spremnosti neophodne za primenu Zakona, ovaj Zakon uopšte nije primenjen. Ta činjenica stvara podozrenje prema državi Srbiji i njenim institucijama, ne samo u procesu integracije države Srbije u pravni i politički poredak Evrope, već i njeno svrstavanje među države sa izgrađenim demokratskim poretkom. Zbog neprimenjivanja ovog Zakona stvoreno je i nepoverenje građana Republike Srbije u pravni poredak države i kompetentnost njenih organa i institucija.

Elementarni princip demokratskog društva je dosledna primena Zakona, pa stoga činjenica da je u Republici Srbiji usvojen Zakon, koji uopšte nije primenjen ni u jednom slučaju, daje osnova za sumnju u spremnost i kompetentnost Republike Srbije da izvršava svoje obaveze iz međunarodnih ugovora, konvencija i drugih akata međunarodnih prava.

Nerealna su bilo kakva očekivanja o integraciji države Srbije u evropske i druge međunarodne institucije, ukoliko 2013. godine bezuspešno istekne rok za primenu ovog Zakona.

Stoga je neophodno, pre svega, produžiti rok za doslednu primenu Zakona, a istovremeno preduzeti organizacione, finansijske, kadrovske i druge mere za primenu Zakona.

Konačno, iako je to jasno iz koncepta samog Zakona, nužno je istaći da Zakon nije personalno usmeren prema bilo kojem pojedincu, niti prema bilo kojoj političkoj partiji, jer je koncept Zakona zasnovan na civilizacijskom principu da se iz procesa izgradnje demokratskog društva eliminišu lica za koja se po propisanom postupku utvrdi da su odgovorna za kršenje ljudskih prava, a to je, svakako, zajednički cilj svih političkih partija, a pre svega građana Srbije.

Odredbom člana 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o odgovornosti za kršenje ljudskih prava menja se član 3. Zakona o odgovornosti za kršenje ljudskih prava ("Sl. glasnik RS", br. 58/2003 i 61/2003 - ispr.) i dodaju se akti koji su doneti nakon usvajanja ovog Zakona. Ti akti su Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama iz 2003. godine i Ustav Republike Srbije iz 2006. godine.

Članom 2. Predloga zakona proširuje se broj lica prema kojima se sprovodi postupak lustracije, i usaglašava se sa propisima i zakonima koji su doneti nakon usvajanja Zakona 2003. godine.

Članom 3. Predloga zakona usaglašava se Zakon o odgovornosti za kršenje ljudskih prava sa članom 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o odgovornosti za kršenje ljudskih prava.

Članom 4. se Zakon o odgovornosti za kršenje ljudskih prava usaglašava sa propisima donetim nakon usvajanja Zakona.

Članom 5. usaglašava se član 32. stav 1. Zakona o odgovornosti za kršenje ljudskih prava sa promenom koja je učinjena članom 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakon o odgovornosti za kršenje ljudskih prava.

Članom 6. usaglašava se član 33. st. 1. i 2. Zakona o odgovornosti za kršenje ljudskih prava sa promenom koja je učinjena članom 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakon o odgovornosti za kršenje ljudskih prava.

Članom 7. se produžava važenje ovog Zakona sa 10 na 20 godina.

Članom 8. se propisuje stupanje na snagu ovog Predloga zakona.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2068-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 26.5.2013.