Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


 • Apelacioni sud u Beogradu: IZUZIMANJE SREDSTAVA I STVARI U DRUŠTVENOJ SVOJINI OD USPOSTAVLJANJA PRAVA SVOJINE PO OSNOVU ODRŽAJA - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 30
 • Apelacioni sud u Beogradu: IZVRŠENJE USMENOG UGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI U CELINI ILI U PRETEŽNOM DELU - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 73 i 455
 • Apelacioni sud u Beogradu: ODSUSTVO UTICAJA VRSTE I TEŽINE KRIVIČNIH DELA ZA KOJA JE OKRIVLJENI OGLAŠEN KRIVIM NA ODLUKU O PRODUŽENJU MERE ZABRANE NAPUŠTANJA BORAVIŠTA - Zakonik o krivičnom postupku: član 199
 • Apelacioni sud u Beogradu: PRAVO LICA KOJE POLAŽE JEMSTVO DA TO UČINI NA NEKI OD ALTERNATIVNO PROPISANIH NAČINA - Zakonik o krivičnom postupku: član 203
 • Apelacioni sud u Beogradu: PRIZNANJE KRIVIČNOG DELA I KRIVICE NAKON PRAVNOSNAŽNOSTI OSUĐUJUĆE PRESUDE - Krivični zakonik: član 46
 • Privredni apelacioni sud: AUTONOMIJA VOLJE OSIGURAVAČA I UGOVARAČA OSIGURANJA IMOVINE I LICA PRILIKOM ZAKLJUČENJA UGOVORA - Zakon o obligacionim odnosima: član 907 i član 925 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: IZVOĐENJE DOKAZA VEŠTAČENJEM KADA JE ZA UTVRĐIVANJE ILI RAZJAŠNJENJE ČINJENICA POTREBNO STRUČNO ZNANJE KOJIM SUD NE RASPOLAŽE - Zakon o parničnom postupku: član 249
 • Privredni apelacioni sud: NAMERNO PODNOŠENJE NETAČNE PRIJAVE ILI PREĆUTKIVANJE OKOLNOSTI OD ZNAČAJA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA I OCENU RIZIKA OSIGURANJA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 907 i 908
 • Privredni apelacioni sud: SUSPENZIJA PRAVNOG DEJSTVA USPOSTAVLJENOG ZALOŽNOG PRAVA U KORIST ČLANA DRUŠTVA POD UTICAJEM OTVARANJA POSTUPKA STEČAJA - Zakon o privrednim društvima: član 135
 • Privredni apelacioni sud: UPIS U REGISTAR ZALOGE ILI PREDAJA STVARI KOJE SU PREDMET ZALOGE KAO NAČINI STICANJA ZALOŽNOG PRAVA NA POKRETNIM STVARIMA - Zakon o stečaju: član 49 stav 1
 • Ustavni sud: NEUSTAVNA ODREDBA ZAKONA KOJA PREDVIĐA DA DRŽAVA MOŽE BITI OSNIVAČ POSEBNE RADIO I TELEVIZIJSKE STANICE KOJA BI EMITOVALA PROGRAM NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA - Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina: član 17 stav 2
 • Ustavni sud: NEUSTAVNO PROPISIVANJE ZAVRŠENE POČETNE OBUKE NA PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI KAO OPREDELJUJUĆEG USLOVA ZA DOSTUPNOST SUDIJSKE, ODNOSNO JAVNO-TUŽILAČKE FUNKCIJE - Zakon o Pravosudnoj akademiji: član 40 st. 8, 9 i 11
 • Viši prekršajni sud: DOKAZIVANJE BITNIH ČINJENICA U POSTUPKU ODBRANE OKRIVLJENOG USMERENE NA POSTUPANJE U NUŽNOJ ODBRANI ODNOSNO KRAJNJOJ NUŽDI - Zakon o javnom redu i miru: član 6 stav 3
 • Viši prekršajni sud: NEUSAGLAŠENOST ČINJENIČNOG OSNOVA PRESUDE I DATE PRAVNE KVALIFIKACIJE U POGLEDU BITNIH OBELEŽJA PREKRŠAJA - Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu: član 69 stav 1 tačka 18)
 • Viši prekršajni sud: SVAĐA ILI VIKA KAO BITNA OBELEŽJA PREKRŠAJA KOJIM SE REMETI JAVNI RED I MIR ILI UGROŽAVA BEZBEDNOST GRAĐANA - Zakon o javnom redu i miru: član 6 stav 1
Izvor: Paragraf Lex