Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STUPIO NA SNAGU ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA


Zakon o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012), prema kome će se direktori javnih preduzeća ubuduće birati na javnim konkursima, stupio je na snagu 25.12.2012.godine. Osnovni cilj ovog zakona je profesionalizacija rada javnih preduzeća i povećanje njihove efikasnosti i transparentnosti rada i rezultata.

Suštinska izmena u odnosu na dosadašnja rešenja jeste uvođenje obaveznog javnog konkursa na osnovu koga će se imenovati direktor, kao i uslova koje kandidat mora da ispunjava da bi bio direktor. Među tim uslovima je i da budući direktor ne može biti član nijedne političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke.

Budući direktori javnih preduzeća moraju da budu stručnjaci u jednoj ili više oblasti iz koje je delatnost od opšteg interesa za čije obavljanje je osnovano javno preduzeće, da ima najmanje sedam godina radnog iskustva iz te oblasti, da nisu osuđivani za krivično delo protiv privrede i pravnog saobraćaja, da im nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća. Konkurse će sprovoditi nezavisna stručna komisija po jasnoj proceduri, uz punu kontrolu javnosti.

U javnim preduzećima uvode se mehanizmi kontrole kroz obavezu postojanja Komisije za reviziju, koja propisuje procedure i kontroliše način finansijskog rukovođenja, a novina je uvođenje obaveze javnog objavljivanja programa poslovanja i kvartalnih izveštaja o ispunjavanju programa poslovanja, što će doprineti javnosti rada.

Zakonom o javnim preduzećima ukinuti su upravni odbori, a ubuduće će postojati samo nadzorni odbori.

Primena ovog zakona treba da uvede odgovornost u oblasti poslovanja javnih preduzeća.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija i privrede, 25.12.2012.