Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE AP VOJVODINE ODRŽANE 25.9.2013. GODINE


Vlada AP Vojvodine razmotrila je, na sednici kojom je predsedavao prof. dr Dragoslav Petrović, potpredsednik Vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj, materijal o mogućim pravcima reorganizacije mesne samouprave u AP Vojvodini u pravcu jačanja uloge koju ima u zadovoljavanju potreba i interesa lokalnog stanovništva.

U informaciji za Vladu Vojvodine, koju je sačinio Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu na osnovu podataka iz upitnika koji su popunjavale lokalne samouprave i mesne zajednice, kao jedini oblik mesne samouprave kod nas, sadržana je problematika koja se odnosi na ulogu koju mesne zajednice imaju u ostvarivanju prava građana da neposredno učestvuju u donošenju odluka u okviru sistema lokalne samouprave. U informaciji je konstatatovano da postoje velike razlike u funkcionisanju mesnih zajednica, od opštine do opštine, kao i u okviru jedne opštine, te da su najaktivnije mesne zajednice u prigradskim i seoskim sredinama, gde građani imaju naviku da se okupljaju i donose odluke o zajedničkim potrebama.

U okviru mesne zajednice, građanima je neophodno omogućiti da učestvuju kada se donose prostorna dokumenta, u oblasti komunalne izgradnje, ekologije, kulture, sporta, odbrane, zaštite od elementarnih nepogoda i drugim domenima. Dosadašnja praksa ukazuje na potrebu razmatranja pravnog okvira za mesnu samoupravu, kako bi postale mesto neposrednog učešća građana u upravljanju lokalnim poslovima. Pored pravnog okvira, neophodno je pravno urediti i način poveravanja poslova opštine mesnoj zajednici kao i način finansiranja.

Vlada Vojvodine je stoga ocenila da je Informacija polazni materijal i donela radni zaključak da resorni pokrajinski sekretarijat u narednih šest meseci o ovoj problematici organizuje stručne i javne rasprava, da se o definisanju uloge mesne zajednice pribave mišljenja lokalnih samouprava i mesnih zajednioca. Na osnovu toga, biće definisani konkretni predlozi koji se odnose na reorganizaciju mesne samouprave i upućeni nadležnim državnim organima.

Dominantne aktivnosti VIP Fonda, čiji izveštaj o poslovanju u periodu od januara do juna 2013. godine je Vlada Vojvodine prihvatila, bile su analize investicione klime, konkretnih investicionih projekata, direktnih kontakata sa investitorima, kao i aktivnosti investicionog marketinga lokacija. U saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, VIP Fond je početkom godine kreirao set subvencija za grinfild investicije izvozno orijentisanih kompanija u Vojvodini. Konkurs je objavljenu aprilu, a tokom prvog polugodišta odobrena je jedna subvencija, dok su pristigle prijave još tri kompanije, čija se realizacija očekuje u drugoj polovini godine. VIP Fond je u 2013. godini nastavio da radi na 15 projekata koji su započeti prethodnih godina. U prvih šest meseci 2013. godine, primio je 26 novih upita od stranih kompanija koje su iskazale interes za pokretanje proizvodnih i poslovnih aktivnosti u Vojvodini i njima je pružena stručna podrška u kreiranju "rešenja po meri" za njihove investicione projekte u našoj pokrajini. Prema zemlji porekla upita, ponovo je Italija na prvom mestu, zatim Belgija, a nakon toga slede Austrija, Francuska, Nemačka i Finska. Sektori iz kojih dolaze upiti su prateća automobilska industrija, metalski sektor i mašinska industrija, sa čak 11 projekata, zatim elektronika i elektro-oprema sa 5 projekata, sledi poljoprivreda i prehrambena industrija sa 4 projekta i sektor obnovljivih izvora energije i prerade otpada, sa 3 projekta.

Pokrajinska vlada je iz tekuće budžetske rezerve izdvojila 800.000 dinara Opštoj bolnici u Kikindi za sufinansiranje troškova popravke CT aparata, 4.200.000 dinara Domu zdravlja u Odžacima za sufinansiranje troškova nabavke i servisiranja medicinske opreme i 478.920 dinara Osnovnoj školi "Žarko Zrenjanin" iz Obrovca, za sufinasiranje troškova nabavke sportskih rekvizita za fiskulturnu salu.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 25.9.2013.