Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBRAZOVNA RADNA GRUPA ZA PRIPREMU TEKSTOVA RADNIH VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA I ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA


Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 101 /07 i 95/10), ministar pravde i državne uprave doneo je rešenje kojim se obrazuje Radna grupa za pripremu tekstova radnih verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca.

Zakoni o Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca doneti su krajem 2008. godine, zajedno sa drugim zakonima koji uređuju organizaciju pravosuđa (Zakon o uređenju sudova, Zakon o sudijama i Zakon o javnom tužilaštvu).

Imajući u vidu da su drugi pravosudno-organizacioni zakoni, posle 2008. godine, više puta menjani i dopunjavani, kao i da su trenutno takođe u postupku izmene, neophodno je da se, a radi usklađivanja sa tim zakonima. izmene i Zakon o Visokom savetu sudstva, odnosno Zakon o Državnom veću tužilaca, budući da u proteklom periodu ovi zakoni nisu pretrpeli veće izmene.

Pored toga, a s obzirom na dosadašnju praksu u primeni predmetnih zakona: neophodno je da se nakon detaljne analize pojedinih zakonskih rešenja putem normativne intervencije izmene ona rešenja koja su stvarala probleme u primeni zakona ili koja su se pokazala kao necelishodna.

U vezi sa tim, zadatak radne grupe je da detaljno analizira važeće tekstove predmetnih zakona. kao i njihovu usklađenost sa ostalim zakonima koji uređuju pravosuđe i relevantnim međunarolnim dokumentima, kao i da identifikuje odredbe zakona na koje je praksa i stručna javnost ukazala da bi ih trebalo izmeniti i preciznrati.

Radna grupa je sastavljena od predstavnika sudova i javnih tužilaštava različikog stepena, Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, Ministarstva pravde i državne uprave, predstavnika Pravnog fakulteta, advokature i nevladinog sektora.

Rok za izradu radnih verzija predmetnih zakona je do 1. oktobra 2013. godine.

Za rad u radnoj grupi, članovima radne grupe ne pripada naknada za rad, osim naknade putnih troškova koji su u vezi sa radom u radnoj grupi. U skladu sa navedenim, odlučeno je kao u dispozitivu rešenja.

Rešenje o obrazovanju radne grupe možete naći na linku: http://www.uts.org.rs/images/stories/110713.resenje.radna.grupa.pdf (ONLINE).

Izvor: Vebsajt Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 25.7.2013.

<<< Nazad na ostale vesti