Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • AŽURIRANI LISTING EX POZICIJA SVRSTANIH PO CARINSKOJ TARIFI (Ažurirano 10.7.2013. godine)
 • NACIONALNA STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA ZA PERIOD OD 2013. DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2013)
 • OBJEDINJENI SPISAK TARIFNIH OZNAKA, U KOJE SE SVRSTAVA ROBA KOJA PODLEŽE INSPEKCIJSKIM KONTROLAMA PRI UVOZU, I ISPRAVA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI PRI UVOZNOM CARINJENJU (Ažurirano 11.7.2013. godine)
 • PRAVILNIK O MERILIMA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2013)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA TEČNI NAFTNI GAS ("Sl. glasnik RS", br. 97/2010, 123/2012 i 63/2013)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 39/2012 i 26/2013)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA BEOGRADA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2012 i 31/2013)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU PROGRAMA, PROJEKATA I AKTIVNOSTI KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA GRADA BEOGRADA U 2014. I 2015. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2013 i 31/2013)
 • ODLUKA O OBIMU SREDSTAVA ZA VRŠENJE POSLOVA GRADA I GRADSKIH OPŠTINA I UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKIM OPŠTINAMA U 2013. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2012 i 31/2013)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2002, 11/2005, 6/2010 - dr. odluka, 2/2011, 10/2011 - dr. odluka, 42/2012 i 31/2013)
 • ODLUKA O PODIZANJU SPOMEN-OBELEŽJA ZORANU ĐINĐIĆU ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2013)
 • ODLUKA O PRAVIMA I USLUGAMA SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. list grada Beograda", br. 55/2011, 8/2012 - ispr., 8/2012, 42/2012, 65/2012 i 31/2013)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU ZANATSTVA I TRGOVINE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KATEGORIJA KORISNIKA KOJI PLAĆAJU SUBVENCIONISANU CENU KOMUNALNIH USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2013)
 • ODLUKA O ZADUŽENJU GRADA BEOGRADA ZA FINANSIRANJE DELA PROJEKTA UNAPREĐENJA BEOGRADSKOG JAVNOG PREVOZA I SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2011, 8/2012 i 31/2013)
 • ODLUKA O ZADUŽENJU GRADA BEOGRADA ZA FINANSIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2013)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA BEOGRADA ZA 2012. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2013)
 • POKAZATELJ POVEĆANJA POTROŠAČKIH CENA U MAJU 2013. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 29/2013)
 • PRAVILNIK O TARIFNOM SISTEMU U JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2011, 58/2011, 6/2012, 12/2012 - ispr., 47/2012, 48/2012 i 29/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGE PREVOZA U JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 59/2011, 4/2012, 15/2012, 49/2012, 57/2012, 8/2013 i 30/2013)
Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti