Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI PROJEKAT SAVETA EVROPE "PODRŠKA SUDSTVU U SRBIJI U PRIMENI EVROPSKE KONVENCIJE ZA LJUDSKA PRAVA": Usklađivanje primene konvencije o ljudskim pravima u sudovima u Srbiji


Ministar pravde i državne uprave u Vladi Republike Srbije Nikola Selaković ocenio je da je sistem ustanovljen Evropskom konvencijom o ljudskim pravima najsavršeniji sistem za zaštitu ljudskih prava.

Selaković je na konferenciji povodom obeležavanja početka novog projekta Saveta Evrope "Podrška sudstvu u Srbiji u primeni Evropske konvencije za ljudska prava", održanoj u Palati Srbije, podsetio na to da se u Srbiji, tokom nešto manje od deset godina njene primene, u velikoj meri razvila svest građana o mogućnosti zaštite prava pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Ministar je, govoreći o velikom broju predstavki koje građani Srbije imaju pred sudom u Strazburu, ukazao na to da su na taj broj uticali i određeni specifični problemi u zemlji.

Oni se, kako je precizirao, odnose na privatizaciju društvenih preduzeća, pitanje angažovanja lica u rezervnom vojnom sastavu za vreme NATO bombardovanja Srbije 1999. godine, kao i na nerešena pitanja u vezi sa sprovođenjem Sporazuma o sukcesiji između bivših jugoslovenskih republika.

Prema njegovim rečima, pre više od dve decenije u našoj zemlji buknula je ekonomska kriza koja je dovela do rastuće nefunkcionalnosti institucija, iz kojih je sve više i više izostajala suštinska želja za reformisanjem i za uspostavljanjem vladavine prava i autoriteta institucija na zadovoljavajućem nivou.

Selaković je rekao da srpski sudovi nekada nisu radili isključivo po Ustavu i zakonu, kao i da nisu mogli da iznesu teret političke i ekonomske krize, ali i da pravosuđe pre više od deceniju nije bilo imuno na politički uticaj i politički dogovor.

On je ukazao na to da su sve države članice, bez obzira na uzroke koji su doveli do povreda konvencije, dužne da osiguraju svim licima na svojoj teritoriji poštovanje ljudskih prava zajemčenih konvencijom.

Pravo na pravično suđenje i u okviru njega pravo na jednako postupanje sudova u sličnim činjeničnim i pravnim okolnostima jedno je od prava čije je poštovanje država dužna da obezbedi, istakao je ministar.

On je naveo da se u određenom broju presuda donetim protiv Srbije pokazalo da su sudovi, pa čak i različita veća istog suda, postupali različito u istim činjeničnim i pravnim situacijama.

Selaković je ukazao na to da se u Izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova nalazi novina koja će uticati na kvalitet pravde u Srbiji, i objasnio da tom izmenom stranka u sudskom postupku može neposredno višem sudu podneti zahtev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Ukoliko viši sud utvrdi da je zahtev podnosioca osnovan, on može odrediti primerenu naknadu za povredu prava i odrediti rok u kojem će niži sud okončati postupak, naveo je ministar.

Prema njegovim rečima, ukoliko stranka ostvari pravo na naknadu za slučaj da je sud procenio da je došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku, naknada će biti isplaćena iz budžeta suda, što znači da će sudovi trpeti direktne posledice neažurnosti i nerada, ali i nestručnog rada svojih sudija.

Selaković je podsetio na to da se država kroz Strategiju za reformu pravosuđa jasno opredelila za to da odgovori na zahtev građana za poštovanjem vladavine prava, za nezavisnim, nepristrasnim, odgovornim i efikasnim pravnim sistemom.

Projekat "Podrška sudstvu u Srbiji u primeni Evropske konvencije za ljudska prava" ima za cilj usklađivanje implementacije Evropske konvencije o ljudskim pravima u sudovima u Srbiji, dok će krajnji doprinos projekta biti smanjenje broja predmeta pred Evropskim sudom za ljudska prava i dosledna primena zaštite ljudskih prava na nacionalnom nivou.

Takođe, projekat će razviti i sprovesti brojne aktivnosti za sudije Vrhovnog kasacionog suda, Upravnog suda, Ustavnog suda i apelacionih sudova u Srbiji u cilju jačanja njihovih kapaciteta i obezbeđenja konzistentnosti u donošenju presuda u sličnim predmetima i omogućavanju adekvatne primene odredbi Evropske konvencije o ljudskim pravima i sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou.

Projekat će biti realizovan u bliskoj saradnji sa Evropskim programom za obrazovanje o ljudskim pravima za pravne stručnjake - HELP, dok će seminari, konferencije i okrugli stolovi biti organizovani u saradnji sa Pravosudnom akademijom, koja već niz godina zajedno sa Savetom Evrope pruža relevantne informacije sudijama i tužiocima iz ove oblasti.

Projekat "Podrška sudstvu u Srbiji u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima" finansira Kraljevina Norveška i trajaće do 31. decembra 2014. godine.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 24.11.2013.