Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PORESKI KREDIT PO OSNOVU ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 48
  • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE MESNE NADLEŽNOSTI ZA PRIJEM PORESKE PRIJAVE I UTVRĐIVANJE POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA KOD PRODAJE PRAVNOG LICA KAO STEČAJNOG DUŽNIKA - Zakon o porezima na imovinu: član 24
  • Uprava carina: POSTUPANJE SA ATA KARNETIMA KADA JE KAO KRAJNJI KORISNIK ATA KARNETA NAVEDENO LICE SA PODRUČJA AP KOSOVO I METOHIJA - Zakon o potvrđivanju Konvencije o privremenom uvozu: član 1
Izvor: Paragraf Lex