Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

U PRIMENI JE NOVA ORGANIZACIONA ŠEMA PORESKE UPRAVE


U članu 1. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012 i 47/2013 - dalje: ZPPPA), koji je u primeni od 1.1.2003. godine, propisano je da se ovim zakonom obrazuje Poreska uprava, kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove finansija i uređuju njena nadležnost i organizacija.

Imajući u vidu činjenicu da se u članu 11. stav 2. ZPPPA promoviše funkcionalni model organizacije poreske administracije, to je u skladu sa tim opredeljenjem, a na osnovu ovlašćenja iz člana 168. stav 2. ZPPPA, ministar finansija i privrede, na predlog direktora Poreske uprave, doneo akt o Unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu finansija i privrede - Poreskoj upravi (dalje: Pravilnik), na koji je saglasnost dala i Vlada RS, a koji je u primeni od 25.5.2013. godine.

Navedenim pravilnikom u Poreskoj upravi uređuje se način obrazovanja unutrašnjih jedinica, njihov delokrug i međusobni odnos, način rukovođenja unutrašnjim jedinicama, ovlašćenja i odgovornosti rukovodilaca unutrašnjih jedinica, način saradnje organa sa drugim organima i organizacijama, razvrstavanje položaja u grupe, radnih mesta poreskih službenika u zvanja, radnih mesta nameštenika u vrste, naziv i opis poslova radnih mesta, potreban broj poreskih službenika, odnosno nameštenika za svako radno mesto i uslovi za zaposlenje na svakom radnom mestu.

U nastavku teksta prikazaćemo novu organizacionu šemu Poreske uprave u skladu sa navedenim pravilnikom.

Delokrug rada Poreske uprave

Odredbama člana 11. ZPPPA (kojim se propisuju poslovi državne uprave koje obavlja Poreska uprava u poreskom postupku), člana 160. ZPPPA (kojim se definiše nadležnost Poreske uprave), kao i člana 17. Pravilnika (kojim se definiše delokrug rada Poreske uprave), propisano je da Poreska uprava, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija (u vreme donošenja Pravilnika, to je bilo Ministarstvo finansija i privrede), u skladu sa zakonom obavlja upravne i druge stručne poslove, i to:

1. vrši registraciju poreskih obveznika;

2. vodi jedinstveni registar poreskih obveznika;

3. vodi registre u oblasti menjačkog poslovanja i drugih poslova koji su, shodno Zakonu o deviznom poslovanju u nadležnosti Deviznog inspektorata, u skladu sa propisima kojima se uređuje devizno poslovanje, kao i u oblasti igara na sreću u skladu sa propisima kojima se uređuju igre na sreću;

4. utvrđuje, kontroliše i naplaćuje poreze i sporedna poreska davanja, u skladu sa zakonom;

5. obavlja poslove u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca i preduzima zakonom propisane mere;

6. vodi poresko računovodstvo;

7. pokreće i vodi prvostepeni prekršajni postupak i izriče kazne za poreske, devizne i prekršaje iz oblasti igara na sreću, osim u slučaju kada je, prema zakonu kojim se uređuju prekršaji, prvostepeni prekršajni postupak u isključivoj nadležnosti prekršajnog suda;

8. podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje za koje je, prema zakonu kojim se uređuju prekršaji, prvostepeni prekršajni postupak u isključivoj nadležnosti prekršajnog suda;

9. odlučuje o žalbama izjavljenim protiv rešenja donetih u poreskom postupku od strane organizacionih jedinica Poreske uprave;

10. odlučuje po pravnim lekovima uloženim protiv poreskih upravnih akata koje od 1. januara 2013. godine donese jedinica lokalne samouprave u poreskom postupku za izvorne javne prihode;

11. izdaje i oduzima ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova;

12. organizuje obuku i izdaje certifikate za obavljanje menjačkih poslova;

13. vrši kontrolu menjačkog i deviznog poslovanja u skladu sa zakonom;

14. obavlja i druge poslove koji su, shodno Zakonu o deviznom poslovanju, u nadležnosti Deviznog inspektorata;

15. obavlja poslove državne uprave u oblasti igara na sreću, u skladu sa propisima;

16. stara se o primeni međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;

17. pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima u primeni poreskih propisa, u skladu sa kodeksom ponašanja zaposlenih u Poreskoj upravi;

18. obavlja nadzor nad primenom zakona i drugih propisa od strane unutrašnjih organizacionih jedinica i po izvršenom nadzoru, preduzima odgovarajuće mere u skladu sa zakonom;

19. obavlja unutrašnju kontrolu rada i ponašanja poreskih službenika i nameštenika i pokreće odgovarajuće postupke radi utvrđivanja odgovornosti;

20. obavlja internu reviziju svih organizacionih delova Poreske uprave u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima interne revizije u javnom sektoru;

21. obavlja i druge poslove na osnovu zaključenih ugovora uz naknadu, u skladu sa zakonom;

22. izdaje potvrde o činjenicama o kojima Poreska uprava vodi službenu evidenciju;

23. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Poreska uprava obavlja i poslove koji se odnose na obračun i naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, podnosi prekršajne prijave i vodi prvostepeni prekršajni postupak zbog povrede propisa o plaćanju navedenih doprinosa i poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave.

Poslove iz svog delokruga, Poreska uprava obavlja uz poštovanje načela javnosti u radu, razvija i održava jedinstveni poreski informacioni sistem, planira i sprovodi obuku zaposlenih.

Nova organizaciona šema Poreske uprave

Poreska uprava kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, u skladu sa novousvojenim Pravilnikom, obavlja poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom preko sledećih organizacionih jedinica, i to:

A. Centrala Poreske uprave

B. Centar za velike poreske obveznike (CVPO)

V. Filijale i

G. Ekspoziture.

Novina u odnosu na organizacionu šemu Poreske uprave koja je važila do stupanja na snagu ovog pravilnika (do 25.5.2013. godine) je u tome što su ugašeni Regionalni centri, kao posebne organizacione jedinice izvan Centrale Poreske uprave….

Dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex...

Izvor: Paragraf Lex