Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


PRIMENA PROPISA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Oktobar 2013. godine

 

U PRIMENI JE NOVA ORGANIZACIONA ŠEMA PORESKE UPRAVE

 

PDV TRETMAN RASKIDA UGOVORA O PRODAJI STANA ČIJI JE PROMET OPOREZIV PDV, U SLUČAJU KADA KUPAC STANA NIJE STUPIO U POSED STANA JER UGOVOR O PRODAJI SADRŽI KLAUZULU DA ĆE PRODAVAC PREDATI STAN U POSED KUPCU, TEK NAKON ŠTO KUPAC ISPLATI KUPOPRODAJNU CENU STANA U POTPUNOSTI

 

PONOVNI POSTUPAK PORESKE KONTROLE I DOSTAVLJANJE NALOGA ZA KONTROLU

 

PRAVA OBVEZNIKA U SLUČAJU KADA PRVOSTEPENI ORGAN NE POSTUPI U ROKU PO NALOGU IZ REŠENJA DRUGOSTEPENOG ORGANA KOJIM JE PONIŠTENO PRVOSTEPENO REŠENJE

 

PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU NABAVKE MATERIJALA ZA IZRADU POLICA KOJE ĆE OBVEZNIK PDV KORISTITI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

 

PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA GASNA ULJA KOJA SE KORISTE ZA ZAGREVANJE POSLOVNOG PROSTORA

Izvor: Paragraf Lex