Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna sudska praksa


• Privredni apelacioni sud: DUŽNOST BANKE DA POSTUPA PO NALOGU ZA PLAĆANJE ZA VREME VAŽENJA UGOVORA O OTVARANJU I VOĐENJU RAČUNA - Zakon o platnom prometu: član 11 stav 7 i član 29 stav 1
• Privredni apelacioni sud: IZVOĐENJE PREDLOŽENIH DOKAZA OD STRANE SUDA KAO USLOV ZA PRIMENU PRAVILA O TERETU DOKAZIVANJA - Zakon o parničnom postupku: čl. 231 i 252
• Privredni apelacioni sud: NIŠTAVOST UGOVORA ZAKLJUČENOG PROTIVNO NAČELU SAVESNOSTI I POŠTENJA KAO BITNOM ELEMENTU JAVNOG PORETKA - Zakon o obligacionim odnosima: član 12 i član 103 stav 1
• Privredni apelacioni sud: ODGOVORNOST OTPREMNIKA ZA PROPUSTE DO KOJIH DOĐE U TOKU IZVRŠAVANJA NALOGA KOD UGOVORA O OTPREMANJU - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 827, 830 i 843
• Privredni apelacioni sud: OSNOVANOST POTRAŽIVANJA OSPORENOG U POSTUPKU STEČAJA ODNOSNO UTVRĐENOG U PARNIČNOM POSTUPKU - Zakon o stečaju: član 113 st. 4 i 5 i član 116
• Privredni apelacioni sud: PRAVILNOST UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA U POGLEDU ČINJENICA KOJE STRANKA U TOKU PARNICE NIJE OSPORILA - Zakon o parničnom postupku: član 230 stav 1
• Privredni apelacioni sud: PRIGOVOR PROTIV REŠENJA O IZVRŠENJU KAO PROCESNA PREPREKA ZA DONOŠENJE PRESUDE ZBOG IZOSTANKA - Zakon o parničnom postupku: čl. 351 i 475
• Privredni apelacioni sud: PRODAJA POKRETNE STVARI DUŽNIKA ILI REALIZACIJA MENICE KAO MOGUĆI NAČINI NAMIRENJA ZASTARELOG POTRAŽIVANJA ZAKUPODAVCA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 360 i 367
• Privredni apelacioni sud: STICANJE ZALOŽNOG PRAVA UPISOM ZABELEŽBE REŠENJA O IZVRŠENJU U KATASTAR NEPOKRETNOSTI - Zakon o stečaju: član 49 stav 1
• Privredni apelacioni sud: UMANJENJE SUDSKE TAKSE SHODNO VREDNOSTI PREDMETA SPORA KOJA JE OPREDELJENA U TUŽBI ODNOSNO UTVRĐENA REŠENJEM SUDA - Zakon o parničnom postupku: član 33 stav 3 i član 34 stav 3

Izvor: Paragraf Lex