Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE O POSLOVANJU NEPROFITNIH INSTITUCIJA U 2012. GODINI


U Agenciji za privredne registre izrađeno je i objavljeno Saopštenje o poslovanju neprofitnih institucija u Republici Srbiji u 2012. godini, u kome su dati podaci o poslovanju drugih pravnih lica, i to: političkih stranaka, udruženja, sportskih udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, zadužbina i fondacija, ustanova i ostalih oblika organizovanja.

Saopštenje je izrađeno na osnovu podataka iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2012. godinu, kao i usvojenih godišnjih finansijskih izveštaja za 2011. godinu za druga pravna lica, koji su primljeni i obrađeni u Agenciji, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Od ukupno 28.077 drugih pravnih lica koja su obavljala aktivnosti u Republici Srbiji u 2012. godini, najviše njih, nešto više od polovine, čine udruženja (15.157), a skoro trećinu sportska udruženja, društva i savezi u oblasti sporta (8.919). U neprofitnim institucijama u 2012. godini bilo je zaposleno 39.500 radnika, što je za 5,5% više u odnosu na prethodnu godinu. Od toga, dve trećine radnika (25.751) zapošljavale su ustanove, a nešto manje od petine udruženja (7.304).

Aktivnosti neprofitnih institucija obavljane su u uslovima ispoljenih recesionih kretanja i otežanih uslova poslovanja, pa su one, posle dve godine pozitivnog poslovanja, u 2012. godini iskazale gubitak od 0,6 mlrd dinara. Pri tome, najveći negativan neto finansijski rezultat u iznosu od 2,4 mlrd dinara iskazala su sportska udruženja, društva i savezi u oblasti sporta. Nasuprot tome, pozitivne rezultate, kao i prethodne godine, iskazale su ustanove i udruženja sa 2,4 mlrd dinara odnosno 1,4 mlrd dinara dobitka.

Na kraju 2012. godine neprofitne institucije su raspolagale sa 147 mlrd dinara ukupnih sredstava i 66 mlrd dinara kapitala, koji su u poređenju sa prošlogodišnjim povećani za 10,1% odnosno 2,2%, a više od polovine tih kapaciteta angažovano je u ustanovama.

Kumulirani gubici neprofitnih institucija iznose 22 mlrd dinara, a oni su u odnosu na prethodnu godinu veći za polovinu. Najviše tih gubitaka nose sportska udruženja, društva i savezi u oblasti sporta (43,2%) i ustanove (25,1%).

Visok stepen koncentracije performansi neprofitnih institucija izražen je, kao i prethodnih godina, i sa teritorijalnog aspekta, gde pretežno učešće ostvaruju pravna lica iz Beogradske, Južnobačke i Južnobanatske oblasti i posmatrano po veličini, gde je dominantno učešće malih pravnih lica.

U Saopštenju su dati i podaci o poslovanju sindikalnih organizacija, čiji su finansijski izveštaji za 2012. godinu primljeni i obrađeni u Agenciji za privredne registre.

Saopštenje o poslovanju neprofitnih institucija u Republici Srbiji u 2012. godini objavljeno je u odeljku Finansijski izveštaji i bonitet - Makroekonomska saopštenja.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 24.6.2013.