Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraNOVI PRAVILNIK O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA POČINJE DA SE PRIMENJUJE 1. JUNA 2012. GODINE


Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 52/2012.

Osigurana lica koja su na dan početka primene ovog pravilnika započela postupak ostvarivanja prava na pomagalo po Pravilniku o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 22/2008 - prečišćen tekst, 42/2008, 106/2008, 110/2008 - ispr., 115/2008, 120/2008 - ispr., 17/2010, 22/2010 - ispr. i 80/2010), okončaće postupak ostvarivanja prava na pomagalo po odredbama tog pravilnika, osim ako su odredbe ovog pravilnika povoljnije za osigurano lice.

Svrha medicinsko-tehničkih pomagala (kao što su invalidska kolica, proteze, štake, ortopedske cipele, slušni aparati i slično) jeste da ljudima sa invaliditetom ili deformitetom olakšaju svakodnevni život. Zdravstveno osigurane osobe imaju pravo da, u slučaju potrebe i pod propisanim uslovima, ove naprave pribave o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Kakva pomagala se mogu dobiti?

Zdravstveno osiguranje pokriva samo određene vrste pomagala. To su:

  1. protetička sredstva – proteze (koja služe za estetsku i/ili funkcionalnu zamenu nedostajućih delova tela);
  2. ortotička sredstva – ortoze (ortopedske naprave za učvršćivanje i ispravljanje udova, zglobova, kičme);
  3. posebne vrste pomagala (invalidska kolica, ortopedske cipele sa uloškom, štake i štapovi, pojasevi, antidekubitis dušeci…);
  4. sanitarne sprave (maske za kiseonik, inhalatori, razne vrste katetera, pelene za odrasle, test trake, špricevi i igle za dijabetičare…);
  5. očna pomagala (naočare, kontaktna sočiva, lupe, očne proteze, Brajeva pisaća mašina, ultrazvučni štapovi za slepe…);
  6. razne vrste slušnih aparata;
  7. pomagala za omogućavanje glasa i govora (elektrolarings aparat za osobe kojima je zbog bolesti odstranjeno grlo);
  8. stomatološke nadoknade (zubne proteze i ortodentski aparati koje mogu da dobiju oni koji imaju pravo na izabranog stomatologa).

Kako se dobija pomagalo?

Postoji Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima, koji propisuje koji osiguranici za koje vrste bolesti ili povreda imaju pravo na koje pomagalo. Ova lista sadrži i detaljno opisanu proceduru za dobijanje pomagala (koji lekar – izabrani ili specijalista određene specijalnosti – i pod kojim uslovima može da propiše konkretnu napravu), kao i spisak neophodne dokumentacije.
Lekar ti propisuje ovu vrstu pomoćnih sredstava ili na posebnom obrascu ili na običnom receptu (zavisi od pomagala). Ako si dobio overen i potpisan obrazac, on važi 90 dana, dok recept važi 30 dana.

Za dobijanje nekih pomagala neophodna je i ocena lekarske komisije matične filijale Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (RZZO).

U principu možeš da podigneš pomagalo tek kad ti matična filijala overi odgovarajući obrazac, a ona je dužna da to uradi u roku od 30 dana od kada si joj dostavio dokumentaciju. Za neke od ovih sprava, opet, nije neophodna overa filijale.

Po pomagalo ideš u apoteku ili u ortopedsko, odnosno optičarsko preduzeće ili radnju sa kojom RZZO ima zaključen ugovor, osim u slučajevima kada je predviđeno da ga podigneš u zdravstvenoj ustanovi.

Isporučilac treba da ti uruči pomagalo odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od kada mu je predat overen obrazac. On garantuje kvalitet isporučene naprave i dužan je da izda uputstvo za upotrebu i održavanje kao i garantni list.

Plaćanje participacije

Za većinu medicinskih pomagala plaća se participacija od 10 odsto od njihove pune cene. Izuzetak su ortopedske cipele (20 odsto učešća) i totalna i subtotalna zubna proteza za osobe starije od 65 godina koje nisu osigurane po osnovu godina starosti (35 odsto učešća).

Na pomagala koja se vraćaju ne plaća se participacija. Participaciju ne plaćaju ni oni koji su inače oslobođeni plaćanja iste.

Obaveza vraćanja i dobijanje korišćenih pomagala

Kod nekih pomagala predviđena je obaveza vraćanja (izdaju se „na revers”) kada za njima prestane potreba, pa se može desiti da neko dobije korišćeno pomagalo. Sredstvo dobijeno na revers vraća se u roku od 90 dana od kada je prestala potreba za njim, ili od kada mu je istekao rok korišćenja. Estetske proteze i proteze za nadoknadu delova tela čiji su korisnici umrli, ne vraćaju se.

Ne možeš da se žališ na samu činjenicu da si dobio korišćeno pomagalo, ali možeš ako si ga dobio oštećeno ili dotrajalo (trebalo bi da su to proverili kada ga je vraćao prethodni korisnik, ali sve je moguće).

Provera funkcionalnosti i pravo žalbe

Za neka pomagala je predviđeno da lekarska komisija u roku od 30 dana od isporuke proveri njihovu funkcionalnost, to jest da li je isporučena baš onakva sprava kakva je propisana, da li je koristi baš pacijent kome je propisana i da li je sredstvo ispravno. Ako je komisija utvrdila da je sve u redu, a ti ipak misliš da nije, možeš da se žališ svojoj filijali RZZO, u roku od 15 dana od kada je komisija rekla svoje.

Ako nije predviđena provera, korisnik može da se žali u roku od 15 dana od kada je dobio pomagalo.

U oba slučaja, direktor filijale mora da formira tročlanu komisiju koja će, u prisustvu korisnika, rešiti žalbu.

Ako utvrde da pomagalo ne odgovara nameni ili nije ispravno, isporučilac mora da otkloni taj nedostatak (popravkom ili zamenom) o trošku onoga ko je kriv za nedostatak.

Održavanje

Isporučilac je dužan da o svom trošku održava pomagala do kraja garantnog roka, kao i da uz svaki zamenjeni deo izda garantni list.

Pacijent ima pravo na popravku cele sprave ili njenog dela u slučaju kvara do koga je došlo bez njegove krivice, kao i na zamenu dela pomagala koji je usled upotrebe dotrajao.

Pacijent sam snosi troškove popravke ako namerno ili zbog nepažnje, odnosno neodgovarajućeg korišćenja, uništi ili pokvari pomagalo ili neki njegov deo.

U pravu si

<<< Nazad na ostale vesti