Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraZAKON O ZAŠTITI OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI:ZA RAD UREĐAJA SA IZVORIMA ZRAČENJA NEOPHODNA LICENCA


ZAKON O ZAŠTITI OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
Usklađivanje sa ovim zakonom
Član 90
Pravna lica i preduzetnici dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Izvori jonizujućih zračenja iz člana 2. st. 4. i 5. ovog zakona moraju se ukloniti u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Troškove uklanjanja izvora jonizujućih zračenja iz stava 2. ovog člana snosi pravno lice ili preduzetnik koji ih poseduje, odnosno koristi.

Mnogim rendgenima, skenerima, uređajima za radioterapiju, kao i izvorima zračenja u undustriji, vojsci i drugim oblastima istekla je licenca za rad, a ukoliko ustanove koje imaju takve aparate ne podnesu zahtev za dobijanje nove licence, oni neće moći da se koriste.

Direktorka Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Mirjana Radenković kazala je Tanjugu da je izdat "dobar broj" licenci, a da su neke u proceduri i da su ustanove kojima je istekla licenca dostavile dokumentaciju koja se trenutno pregleda i dopunjuje ukoliko je to potrebno.

Ona je kazala da Agencija ne raspolaže podacima o tačnom broju institucija koje podležu toj obavezi, ali da je novu licencu do sada dobila 81 ustanova.
Kako je objasnila, dobijanje licence znači da su ti uređaji bezbedni za rad, a nova licenca izdaje se na pet godina.

Takođe je kazala da će Agencija početi sa formiranjem nacionalnog registra, kako bi se tačno znalo koliko ljudi radi sa izvorima, u kojim ustanovama postoje izvori zračenja i slično.

"Ubrzano se obavlja licenciranje svih koji su podneli zahtev, budući da su sve ustanove koje imaju izvore zračenja trebalo da usklade poslovanje sa novim zakonom koji je usvojen 23. maja 2009. godine u roku od tri godine od dana usvajanja, odnosno do 23. maja 2012. godine", kazala je Radenković.

Kako je kazala, postoji mogućnost da nisu sve ustanove koje bi to trebale podnele zahtev, a to podrazumeva da se prijave izvori i delatnosti sa izvorima, periodični pregledi profesionalno izloženih lica, uverenje o stručnoj osposobljenosti za rad sa izvorima, odnosno mere zaštite...

Tokom 2011. godine izdate su 42 licence, a od početka ove godine 39 njih.

Uređaji se ne mogu koristiti dok se ne izda nova licenca.

"Važno je da što pre svi uđu u proceduru, a onda ćemo dopunjavati zahteve ako nešto nedostaje. Licenca važi pet godina i izdaju se rešenja za svaki pojedinačni izvor sa kojim se radi, a rešenje o prijavljivanju izvora važi isključivo ukoliko je izdata licenca", kazala je Radenković.

 Ukoliko ustanova ne obnovi licencu, kaznu joj može izdati nadležna inspekcija Ministarstva životne sredine.

<<< Nazad na ostale vesti