Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE/ Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA OPERACIJA NA OTVORENOM TRŽIŠTU - "Sl. glasnik RS", br. 34/2013: • Proširena lista izdavalaca dinarskih hartija od vrednosti bez devizne klauzule koje NBS može kupovati i prodavati •
• Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ODOBRAVANJA KREDITA ZA ODRŽAVANJE DNEVNE LIKVIDNOSTI BANAKA NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 34/2013: • NBS odobrava banci kredit za likvidnost u visini nominalne vrednosti založenih hartija od vrednosti, umanjene za procenat koji obezbeđuje sigurnu naplatu kredita koji se utvrđuje odlukom guvernera ili lica koje on ovlasti •

Izvor: Paragraf Lex