Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


 • Privredni apelacioni sud: ODJAVA KORIŠĆENJA AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA I OBAVEZA PLAĆANJA AUTORSKE NAKNADE - Zakon o autorskom i srodnim pravima: čl. 149 i 150
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNA RADNJA TUŽENOG KOJOM SE ISKLJUČUJE POSTOJANJE POVODA ZA TUŽBU I PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: čl. 153, 156 i 163
 • Privredni apelacioni sud: PRAVNI INTERES ZA PRIJEM ISPUNJENJA NENOVČANE OBAVEZE KADA JE POVERILAC PRAVNO LICE U STEČAJU - Zakon o stečaju: član 94
 • Privredni apelacioni sud: PRAVO NARUČIOCA DA ANGAŽUJE TREĆE LICE RADI OTKLANJANJA NEDOSTATAKA IZVRŠENOG POSLA KOD UGOVORA O DELU - Zakon o obligacionim odnosima: član 620
 • Privredni apelacioni sud: PRESTANAK VAŽENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE PO SILI ZAKONA - Zakon o planiranju i izgradnji: član 140 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: SADRŽINA SUDSKOG NALOGA KAO OSNOVA ZA PRENOS IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA DIREKCIJI ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE - Zakon o parničnom postupku: član 361 stav 2 tačka 12)
 • Privredni apelacioni sud: SUDSKA NADLEŽNOST PO TUŽBI ZA PROBIJANJE PRAVNE LIČNOSTI U SPORU KOJI PROIZLAZI IZ PRIMENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA - Zakon o uređenju sudova: član 25 stav 1 tačka 3)
 • Privredni apelacioni sud: UREDNOST PREDLOGA ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TROŠKOVA POSTUPKA KOJI NISU TAKSATIVNO NAVEDENI - Zakon o parničnom postupku: čl. 168 i 350
 • Privredni apelacioni sud: UTVRĐIVANJE VREDNOSTI PREDMETA SPORA KOJA JE OZNAČENA U TUŽBI PRE POČETKA RASPRAVLJANJA O GLAVNOJ STVARI - Zakon o parničnom postupku: član 33 st. 2 i 3 i član 294 tačka 7)
 • Privredni apelacioni sud: ZAKONSKI USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUDSKU ZAŠTITU ZBOG POVREDE ŽIGA - Zakon o žigovima: član 75 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: MOGUĆNOST PREINAČENJA TUŽBE DO ZAKLJUČENJA GLAVNE RASPRAVE I POSTUPANJE SUDA U SLUČAJU PREINAČENJA - Zakon o stečaju: čl. 90, 91 i 92
 • Privredni apelacioni sud: NEBLAGOVREMENO DOSTAVLJANJE ZAPISNIKA O MATERIJALNIM NEDOSTACIMA ROBE TUŽIOCU SAČINJENOG BEZ NJEGOVOG PRISUSTVA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 479 i 481
 • Privredni apelacioni sud: NEUSLOVLJENOST ODLUKE U SPORU ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEIZVRŠENJA UGOVORNE OBAVEZE UTVRĐIVANJEM PRAVA SVOJINE - Zakon o parničnom postupku: član 215
Izvor: Paragraf Lex