Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUPROVODNIČKIH PROIZVODA


Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije, na osnovu koje Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine.

Materija zaštite topografija integrisanih kola uređena je Zakonom o zaštiti topografija integrisanih kola koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 104/09 od 16. decembra 2009. godine i koji je stupio na snagu 24. decembra 2009. godine.

Predloženim zakonom Republika Srbija harmonizuje svoje zakonodavstvo sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti propisanim od strane Evropske unije i Svetske trgovinske organizacije.

Obavezu pružanja zaštite stvaraocima topografija poluprovodničkih proizvoda propisala je Evropska unija za svoje članice Direktivom o pravnoj zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda broj 87/54 EEC od 16. decembra 1986. godine (dalje: Direktiva 87/54 EES).

Svetska trgovinska organizacija u Sporazumu o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (dalje: TRIPS Sporazum) obavezuje sve zemlje članice da obezbede zaštitu topografija integrisanih kola na način na koji je to regulisano u Ugovoru o intelektualnoj svojini u vezi sa integrisanim kolima iz 1989. godine. Pomenuta konvencija je doneta pod okriljem Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), a potpisala ju je SFRJ, čime je potvrđena spremnost da se pruži zaštita ovoj vrsti tehničkih inovacija.

Imajući u vidu jasna opredeljenja Republike Srbije da postane članica Svetske trgovinske organizacije, neophodno je da se u oblasti intelektualne svojine ispune svi uslovi koje ova organizacija nalaže TRIPS Sporazumom, pa i uslov pružanja adekvatne zaštite za topografije integrisanih kola, u skladu sa Odeljkom 6. TRIPS Sporazuma (čl. 35 - 38).

Pored odredaba koje su donete na osnovu navedenih međunarodnih propisa, u pripremi zakona korišćena su rešenja iz uporednog prava. Proučena su i korišćena rešenja sadržana u zakonima koji uređuju materiju zaštite topografija poluprovodničkih proizvoda sledećih zemalja: Bosne i Hercegovine, Mađarske, Nemačke, Rumunije, Slovenije, Hrvatske i Češke.

Harmonizacija sa međunarodnim propisima nalaže da se zaštita priznaje za: "topografije poluprovodničkih proizvoda", umesto za predmet zaštite koji je važećim zakonom određen kao: "topografije integrisanih kola". Navedena promena ne znači samo terminološko usklađivanje sa međunarodnim propisima, već stvaraocima topografija omogućava zaštitu za sva električna kola, uključujući i ona napravljena od diskretnih komponenata.

Značajnu novinu u odnosu na važeći zakon predstavlja uređenje postupka i to kroz propisivanje prava na žalbu protiv odluka organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine (u dalje: nadležni organ). Članom 214. Zakona o opštem upravnom postupku propisano je da se protiv prvostepenog rešenja republičkog ministarstva ili drugog samostalnog - 13 - republičkog organa uprave, odnosno upravne organizacije može izjaviti žalba samo kad je to zakonom predviđeno. Odredbom člana 59. stav 3. Zakona o državnoj upravi propisano je da se na prvostepeno rešenje ministarstva i posebne organizacije može izjaviti žalba samo kada je to zakonom izričito određeno, a za odlučivanje o žalbi propisana je nadležnost Vlade. Imajući u vidu da važećim Zakonom o zaštiti topografija integrisanih kola nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe protiv upravnih akata nadležnog organa donetih u prvom stepenu, to se protiv svih upravnih akata Zavoda za intelektualnu svojinu mogao pokrenuti i voditi samo upravni spor pred sudom. Uvođenje prava na žalbu i žalbenog postupka je u skladu sa načelom dvostepenosti u odlučivanju, kao jednim od osnovnih načela upravnog postupka. Na taj način ostvaruje se efikasnija upravna kontrola nad zakonitošću odluka Zavoda za intelektualnu svojinu.

S obzirom da se predloženim zakonom menja i dopunjuje više od polovine članova važećeg zakona, to se na osnovu odredbe stava 2. člana 47. Jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa ("Službeni glasnik RS", broj 21/10) predlaže donošenje novog, a ne izmena i dopuna važećeg zakona. Takođe, posebna pažnja posvećena je definisanju osnovnih pojmova i načinu sistematizacije materijalnopravnih i procesnopravnih odredaba zakona.

Tehnologija poluprovodnika je od velikog značaja za industrijski razvoj zemlje. Razvoj topografija poluprovodničkih proizvoda zahteva ulaganje znatnih ljudskih, tehničkih i finansijskih resursa. Tako sticanjem isključivih prava koje uređuje ovaj zakon, nosilac prava ima mogućnost da komercijalnom upotrebom topografije, povrati uložena sredstva u razvijanje topografija poluprovodničkih proizvoda.

Cilj koji se ovim propisom želi ostvariti, u prvom redu jeste podsticanje razvoja domaćih topografija poluprovodničkih proizvoda obezbeđivanjem isključivih prava njihovim stvaraocima i stavljanjem na raspolaganje odgovarajućih pravnih sredstava za zaštitu ovih prava od neovlašćenog korišćenja. Istovremeno, takva odgovarajuća, sa međunarodnim normama usklađena zaštita, jeste preduslov za transfer i primenu stranih poluprovodničkih proizvoda na teritoriji Republike Srbije. Oba cilja su u funkciji podsticanja tehnološkog i ekonomskog napretka zemlje.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/1160-13.pdf (ONLINE).

Predlagač: Vlada Republike Srbije

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 22.3.2013.