Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI ELEKTRIČNE OPREME NAMENJENE ZA UPOTREBU U OKVIRU ODREĐENIH GRANICA NAPONA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2013)
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI MAŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2013)
 • REŠENJE O CENAMA USLUGA ZA IZVRŠENJE PROGRAMA U DELATNOSTI DRUŠTVENE BRIGE O DECI U BEOGRADU ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2010, 4/2013 i 6/2013)
 • ODLUKA O VREDNOSTI KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I STANDARDIMA ZA PRUŽANJE USLUGE DNEVOG BORAVKA DECI I OMLADINI SA SMETANJAMA U RAZVOJU I DECI I OMLADINI SA POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU, METODOLOGIJI FORMIRANJA CENE USLUGE DNEVNOG BORAVKA I UČEŠĆU KORISNIKA U TROŠKOVIMA USLUGE DNEVOG BORAVKA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 54/2012, 6/2013 i 11/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU IZNOSA SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA REALIZACIJU PROGRAMA RADA I POJEDINAČNIH PROGRAMA CRVENOG KRSTA NOVOG SADA - GRADSKE ORGANIZACIJE U 2013. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2013)
 • REŠENJE O ZABRANI ZAUSTAVLJANJA I PARKIRANJA U ULICI DARINKE GRUJIĆ U SREMSKOJ KAMENICI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 18/2011)
 • DEKLARACIJA ZA GRAD VRANJE BEZ GENETSKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA (GMO) ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 4/2013)
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA VRANJA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 4/2013)
 • ODLUKA O AUTO-TAKSI PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 33/2009, 3/2011 - dr. odluka, 21/2011, 23/2011 - ispr. i 4/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU MESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE VRANJE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 4/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA - SLOBODNA ZONA VRANJE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 4/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SLOBODNE ZONA VRANJE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 4/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 4/2013)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LOZNICE ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Loznice", br. 21/2012 i 22/2012 - ispr.)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list Grada Loznice ", br. 22/2012)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU PROMENI STATUTA GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice ", br. 22/2012)
 • ODLUKA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA ("Sl. list Grada Loznice ", br. 22/2012)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2013. GODINU U GRADU LOZNICA ("Sl. list Grada Loznice ", br. 22/2012)
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ "SL. GLASNIKA RS", BR. 27/2013 OD 22.3.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE KNJAŽEVAC", BR. 5/2013 OD 22.3.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex