Stručni komentar
KOMENTAR DESETIH PO REDU, IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA - "Sl. glasnik RS", br. 20/2014

Istovremeno sa donošenjem Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem ("Sl. glasnik RS", br. 20/2014 - dalje: Kontni plan za budžetski sistem) izvršene su izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS", br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013 i 120/2013 - dalje: Pravilnik).

Ove desete po redu izmene i dopune Pravilnika verifikovane su donošenjem Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstva sa tih računa ("Sl. glasnik RS", br. 20/2014 - dalje: Izmene pravilnika). Izmene pravilnika donete su na osnovu člana 96. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. i 108/2013) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012 i 7/2014 - odluka US).

Izmene pravilnika stupile su na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. februara 2014. godine.

Odredbe čl. 1, 2, 4. i 5. Izmena pravilnika, u delu koji se odnosi na objedinjenu naplatu poreza i doprinosa po odbitku, primenjuju se od 1. marta 2014. godine.

Razlozi za donošenje Izmena Pravilnika

Pravilnik je zajedno sa Kontnim planom za budžetski sistem izmenjen iz razloga upodobljavanja sa sledećim propisima:

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013 i 108/2013);

Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 74/2013 i 118/2013);

Zakonom o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US i 47/2013);

Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013 i 6/2014 - usklađeni din. izn.);

Uredbom o izdavanju doplatne poštanske marke "NOVI KROV" ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014);

Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010 i 121/2012);

Pravilnikom o visini takse za pružanje stručne usluge vršenja tehničkog nadzora nad brodovima unutrašnje plovidbe ("Sl. glasnik RS", br. 114/2013).

Novi račun za uplatu javnih prihoda - račun za objedinjenu naplatu poreza i doprinosa po odbitku

Članovima 1, 2, 4. i 5. Izmena pravilnika propisan je račun za objedinjenu naplatu poreza i doprinosa po odbitku, kao i strukturu poziva na broj odobrenja, čije se odredbe primenjuju od 1. marta 2014. godine.

Sredstva objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku uplaćuju se na račun:

840-4848-37 - Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku,

ili za elektronsko plaćanje:

840000000000484837 - Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku.

Struktura elementa poziva na broj odobrenja kod objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku, sastoji se iz četiri dela, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97,

2) jednocifreni prefiks,

3) šesnaestocifreni referentni broj dodeljen od strane Poreske uprave,

4) jedna slovna oznaka dodeljena od strane Poreske uprave.

U Prilogu 1 - Plan računa za uplatu javnih prihoda posle rednog broja 800. dodat je redni broj 800a - račun za Objedinjenu naplatu poreza i doprinosa po odbitku, koji glasi:

Redni broj

Trezor

Računi za uplatu javnih prihoda

Račun JP

Kon. broj

Opis

Oznaka osnova plaćanja

Nivo uplate

Obavezan podatak u polje poziv na broj odobr.

Prihodi po pripadnosti

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

800a

840

4

848

37

Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku

54

4

PU

 

Kod uplate sredstva objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku na račun 840-4848-37 propisana je nova šifra plaćanja 54.

Izvršena je dopuna u Prilogu 2 - Struktura elementa poziv na broj odobrenja - posle rednog broja 4, dodat je redni broj 5, za račun za Objedinjenu naplatu poreza i doprinosa po odbitku, koji glasi:

Redni
broj

Opis

Model

Kontrolni broj

 

Opština, grad, AP i Republika

 

Obveznik

 

Konto

Slovo

5.

Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku

97

KK

-

N(1)

-

N(16)

-

 

C(1)

 

Izmena i dopuna postojećih računa za uplatu javnih prihoda

Izmena i dopuna postojećih uplatnih računa izvršena je promenama u nazivu (opisu) računa i to

Redni broj

Trezor

Računi za uplatu javnih prihoda

Račun JP

Kon. broj

Opis

Oznaka osnova plaćanja

Nivo uplate

Obavezan podatak u polje poziv na broj odobr.

Prihodi po pripadnosti

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

37.

840

713121

843

57

Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige

53

1,1/g

LPA

1,2

38.

840

713122

843

64

Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige

53

1,1/g

LPA

1,2

141.

840

716226

843

64

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Novi krov"

53

1,1/g

 

4

240.

840

721323

843

47

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

242.

840

721325

843

61

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

243.

840

721331

843

06

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, po rešenju Poreske uprave, kao i lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos

53

1,1/g

PU

4/o

244b

840

721342

843

83

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje samooporezivanjem, za lica, koja u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost

53

1,1/g

PU

4/o

244v

840

721351

843

49

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, a porez plaćaju samooporezivanjem

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

244g

840

721361

843

22

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti samooporezivanjem lica koja samostalno obavljaju delatnost

53

1,1/g

PU

4/o

470.

840

742329

843

37

Taksa za vršenje tehničkog nadzora brodova unutrašnje plovidbe

53

1,1/g

 

4

799.

840

29550

845

64

Donacije, pomoći i transferi u korist nivoa Republike

53

 

 

 

Izmenama pravilnika precizirana je uplata poreza na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) fizičkih lica i poreza na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) i poreza na imovinu za zemljište za obaveze nastale do 31. decembra 2013. godine kao i obaveze nastale počev od 2014. godine.

Na uplatni račun pod rednim brojem 37. broj 840-713121843-57 - Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige, plaća se porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) fizičkih lica za period zaključno sa 31. decembrom 2013. godine, kao i porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige za 2014. godinu i za naredne poreske godine, koji se utvrđuje rešenjem nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Na uplatni račun pod rednim brojem 38. broj 840-713122843-64 - Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige, plaća se porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) pravnih lica za period zaključno sa 31. decembrom 2013. godine, kao i porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige za 2014. godinu i za naredne poreske godine koji obveznici utvrđuju samooporezivanjem.

Porez na imovinu za zemljište za period zaključno sa 31. decembrom 2013. godine plaća se na uplatni račun pod rednim brojem 11. broj 840-711147843-13 - Porez na zemljište. U 2014. godini obaveze po ovom osnovu uplaćuju se na račun 840-713121843-57 Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige, odnosno na račun 840-713122843-64 - Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige.

 

Brisanje postojećih računa za uplatu javnih prihoda

Brisani su postojeći uplatni računi:

Redni broj

Trezor

Računi za uplatu javnih prihoda

Račun JP

Kon. broj

Opis

Oznaka osnova plaćanja

Nivo uplate

Obavezan podatak u polje poziv na broj odobr.

Prihodi po pripadnosti

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

38a

840

713123

843

71

Porez na imovinu - na neizgrađeno zemljište obveznika koji ne vode poslovne knjige

53

1,1/g

LPA

1,2

38b

840

713124

843

78

Porez na imovinu (osim na neizgrađeno zemljište), obveznika koji ne vode poslovne knjige

53

1,1/g

LPA

1,2

38v

840

713125

843

85

Porez na imovinu - na neizgrađeno zemljište obveznika koji vode poslovne knjige

53

1,1/g

LPA

1,2

38g

840

713126

843

92

Porez na imovinu (osim na neizgrađeno zemljište), obveznika koji vode poslovne knjige

53

1,1/g

LPA

1,2

 

Nove organizacione jedinice carinarnica

U prilogu 4 - Carinarnice i njihove organizacione jedinice, propisane su nove organizacione jedinice carinarnica:

Red. br.

Naziv

Šifra

3.

Carinarnica Šabac

42005

11

Carinski referat Slobodna zona Šabac

42227

4.

Carinarnica Kladovo

12009

11

Carinski referat Majdanpek

12092

7

Carinarnica Kruševac

45004

6

Carinski referat Slobodna zona Kruševac

45110

10

Carinarnica Kragujevac

17000

14

Carinski referat Slobodna zona Smederevo

17388

15

Carinarnica Subotica

25003

13

Carinski referat Slobodna zona Bački Vinogradi

25178