Stručni komentar
PRIMERI POPUNJAVANJA PPP-PD

 

Isplata zarade zaposlenima sa olakšicom/subvencijom i beneficijom

 

1.

1 01 101 00 4

Zarada zaposlenog sa beneficiranim stažom 12/18

2.

1 01 101 01 0

Zarada pripravnika mlađeg od 30 godina sa pravom na poresko oslobođenje od plaćanja poreza iz zarade i doprinosa na teret poslodavca

3.

1 01 101 04 0

Zarada zaposlenog starijeg od 45 a mlađeg od 50 godina sa pravom na poresko oslobođenje od plaćanja poreza iz zarade. Plaća doprinose na teret zaposlenog i to: PIO - 13%, zdravstvo - 6,15% i nezaposlenost - 0,75%, i na teret poslodavca i to: PIO - 2,2%, zdravstvo - 1,23% i nezaposlenost - 0,15%.

4.

1 01 101 07 0

Zarada zaposlenog starijeg od 30 godina, a mlađeg od 45 godina sa subvencijom po Uredbi o podsticanju zapošljavanja, bez beneficije. Obračunati porez se umanjuje za 30% i oslobođen je plaćanja doprinosa za PIO na teret zaposlenog po stopi od 13% i na teret poslodavca po stopi od 11%.

5.

1 03 106 00 2

Lična zarada preduzetnika kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/15

6.

1 01 109 00 0

Uplata doprinosa bez isplate zarade

7.

1 08 110 00 0

Primanja iz člana 18. Zakona o porezu na dohodak građana preko neoporezivog iznosa

8.

1 02 111 00 0

Pokloni deci zaposlenih starosti do 15 godina povodom Nove godine i Božića preko neoporezivog iznosa

 

Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod KONAČNE isplate za obračunski period

 

R. br.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

1.

1 01 101 00 4

28

160

160

36.000,00

24.758,00

2.475,80

36.000,00

8.640,00

4.428,00

540,00

3.960,00

2.

1 01 101 01 0

28

160

160

20.000,00

8.758,00

0,00

22.282,00

2.896,66

1.370,34

167,11

0,00

3.

1 01 101 04 0

28

160

160

56.000,00

44.758,00

0,00

56.000,00

8.512,00

4.132,80

504,00

0,00

4.

1 01 101 07 0

28

160

160

34.000,00

22.758,00

15.930,60

34.000,00

0,00

4.182,00

510,00

0,00

5.

1 03 106 00 2

28

160

160

18.000,00

6.758,00

675,80

22.282,00

5.347,68

2.740,68

334,23

1.225,51

6.

1 01 109 00 0

28

160

160

0,00

0,00

0,00

22.282,00

5.347,68

2.740,68

334,23

0,00

7.

1 08 110 00 0

28

160

160

400,00

400,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

1 02 111 00 0

28

160

160

12.000,00

12.000,00

1.200,00

22.282,00

5.347,68

2.740,68

334,23

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isplata zarade u dva jednaka dela zaposlenima bez olakšice i beneficije za puno radno vreme

 

Zaposleni A

Ukupna zarada za ceo obračunski period iznosi 40.000,00 dinara

Zaposleni B

Ukupna zarada za ceo obračunski period iznosi 400.000,00 dinara

Neoporezivi iznos iz člana 15a Zakona o porezu na dohodak građana

11.242,00 dinara

Najniža mesečna osnovica doprinosa u momentu isplate prvog dela i konačnog dela

22.282,00 dinara

Najviša mesečna osnovica doprinosa u momentu isplate prvog dela i konačnog dela

350.355,00 dinara

 

Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod prve isplate za obračunski period

 

Zaposleni

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

A

1 01 101 00 0

 

 

 

20.000,00

8.758,00

875,80

22.282,00

5.347,68

2.740,69

334,23

0,00

 

B

1 01 101 00 0

 

 

 

200,000,00

188.758,00

18.875,80

200.000,00

48.000,00

24.600,00

3.000,00

0,00

 

Kod prve isplate se ne popunjavaju MFP.

Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod KONAČNE isplate za obračunski period

 

Zaposleni

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

A

1 01 101 00 0

28

160

160

20.000,00

20.000,00

2.000,00

17.718,00

4.252,32

2.179,31

265,77

0,00

 

 

 

 

 

MFP 1

MFP 2

MFP 4

MFP 11

MFP 12

 

 

 

 

 

 

 

 

11.242,00

22.282,00

20.000,00

11.242,00

22.282,00

 

 

 

*Osnovica doprinosa 17.718,00 (bruto prihod kod prve isplate i konačne isplate 40.000,00 - 22.282,00)

Zaposleni

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

B

1 01 101 00 0

28

160

160

200.000,00

200.000,00

20.000,00

150.355,00

36.085,20

18.493,67

2.255,32

0,00

 

 

 

 

 

MFP 1

MFP 2

MFP 4

MFP 11

MFP 12

 

 

 

 

 

 

 

 

11.242,00

200.000,00

200.000,00

11.242,00

200.000,00

 

 

 

*Doprinosi plaćeni do najviše mesečne osnovice doprinosa (200.000,00 + 150.355,00)

Primer: ISPLATA ZARADE ZAPOSLENOM KOJI JE UPUĆEN U INOSTRANSTVO

Isplata zarade u delovima zaposlenom koji radi kod isplatioca prihoda puno radno vreme i isti je upućen na rad u inostranstvo. Zaposleni ne koristi olakšice/subvencije, ne radi na poslovima sa beneficiranim stažom. Mesečni fond sati za radno mesto na kojem radi zaposleni je 176.

Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod prve isplate za obračunski period

 

R. br.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

1.

1 01 102 00 0

 

 

 

41.242,00

30.000,00

3.000,00

44.564,00

10.695,36

5.481,37

668,46

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod prve isplate se ne popunjavaju MFP.

Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod KONAČNE isplate za obračunski period

 

R. br.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

1.

1 01 102 00 0

31

176

176

400.000,00

400.000,00

40.000,00

305.791,00

73.389,84

37.612,29

4.586,86

0,00

 

 

 

 

 

MFP 1

MFP 2

MFP 4

MFP 11

MFP 12

 

 

 

 

 

 

 

 

11.242,00

44.564,00

41.242,00

11.242,00

44.564,00

 

 

 

Bruto prihod 41.242,00 + 400.000,00 = 441.242,00 dinara, i kod konačne isplate doprinosi plaćeni do iznosa najviše mesečne osnovice doprinosa na dan konačne isplate u iznosu od 350.355,00 dinara (44.564,00 + 305.791,00 = 350.355,00)

Primer: ISPLATA ZARADE ZAPOSLENOM KOJI JE UPUĆEN U INOSTRANSTVO SA BENEFICIJOM 12/16

Zaposleni državljanin RS upućen na rad u inostranstvo u državu sa kojom RS ima zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i ugovor o socijalnom osiguranju. Zaposleni je zbog trajanja upućivanja na rad postao nerezident RS. Prema UIDO i UUSO u RS se ne plaća porez, a doprinosi se plaćaju prema propisima RS.

Primalac prihoda - nerezident se označava sa oznakom 01 - zaposleni.

Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod prve isplate za obračunski period

 

R. br.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

1.

1 01 102 00 3

28

160

160

420.000,00

0,00

0,00

350.355,00

84.085,20

43.093,66

5.255,32

25.575,91

 

 

 

 

 

MFP 1

MFP 2

MFP 4

MFP 7

MFP 11

MFP 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod KONAČNE isplate za obračunski period

 

R. br.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

1.

1 01 102 00 3

28

160

160

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

MFP 1

MFP 2

MFP 4

MFP 7

MFP 11

MFP 12

 

 

 

 

 

 

 

 

350.355,00

420.000,00

1

 

350.355,00

 

 

 

Primer: UZ KONAČNU ISPLATU ZARADE POSLODAVAC ZAPOSLENOM UPLAĆUJE PENZIJSKI DOPRINOS U DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND

A) u iznosu od 4.000,00 dinara iz zarade zaposlenog

Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod prve isplate koja je i KONAČNA za obračunski period

 

R. br

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

MFP 6

1.

1 01 101 00 0

31

184

185

94.000,00

78.758,00

7.875,80

94.000,00

22.560,00

11.562,00

1.410,00

0,00

4.000,00

*Osnovica za porez 78.758,00 (94.000,00 - 11.242,00 - 4.000,00).

Dakle, poreska osnovica se pored neoporezivog iznosa umanjuje i za podatak iz MFP 4.000,00, a najviše do propisanog neoporezivog iznosa od 5.329,00 dinara.

B) u iznosu od 7.000,00 dinara iz zarade zaposlenog

Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod prve isplate koja je i KONAČNA za obračunski period

 

R. br

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

MFP 6

1.

1 01 101 00 0

31

184

185

94.000,00

77.429,00

7.742,90

94.000,00

22.560,00

11.562,00

1.410,00

0,00

5.329,00

*Osnovica za porez 77.429,00 (94.000,00 - 11.242,00 - 5.329,00)

V) u iznosu od 7.000,00 dinara iz sopstvenih sredstava

Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod prve isplate koja je i KONAČNA za obračunski period

 

R. br

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

MFP 6

1.

1 01 101 00 0

31

184

185

95.671,00

84.429,00

8.442,90

95.671,00

 

 

 

0,00

 

Bruto prihod 95.671,00   94.000,00 + 1.671,00 dinara, odnosno iznos preko propisanog neoporezivog iznosa za dobrovoljni penzijski fond (7.000,00 - 5.329,00 = 1.671,00).

Osnovica za porez 84.429,00 (95.671,00 -11.242,00)

Isplata konačnog iznosa zarade i naknade zarade za bolovanje do 30 dana u istom obračunskom periodu

 

Zarade za period od 01.02. do 18.02.2014. - 42.000,00 dinara

12 radnih dana x 8 sati = 96 sati

Naknade zarade za bolovanje do 30 dana od 19.02. do 28.02.2014. - 15.000 dinara

8 radnih dana x 8 sati = 64 sata

Ako se u istom obračunskom periodu istom primaocu prihoda isplaćuje zarada i naknada zarade, isplatilac prihoda može:

Varijanta 1:

OVP 201, 202 i 203 iskazati u zbiru sa OVP 101, 103, 106 i 107

ako primalac prihoda nije raspoređen na radno mesto na kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

OVP 203 iskazati u zbiru sa OVP 101, 103, 106 i 107

ako primalac prihoda:

- ne ostvaruje pravo na poresku olakšicu/subvenciju za zapošljavanje (dat predlog Poreskoj upravi za izmenu ovog stava, predlog na razmatranju)

Ako se isplatilac prihoda opredeli da zbirno iskaže navedene prihode, dužan je da ih tako iskazuje kod svih isplata za primaoce prihoda u obračunskom periodu.

Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod konačne isplate i zbirnog iskazivanja zarade i naknade zarade u istom obračunskom periodu

 

R. br.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

1.

1 02 101 00 0

28

160

160

57.000,00

45,758,00

4.575,80

57.000,00

13.680,00

7.011,00

855,00

0,00

 

Varijanta 2

R. br.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

1.

1 02 101 00 0

18

96

160

42.000,00

35.254,80

3.525,48

42.000,00

10,080,00

5.166,00

630,00

0,00

 

2.

1 02 201 00 0

10

64

160

15.000,00

10.503,20

1.050,32

15.000,00

3.600,00

1.845,00

225,00

0,00

 

Srazmerni neoporezivi iznos za:

- ŠVP 1 02 101 00 0 -11.242,00 x 96/160 = 6.745,20 dinara

- ŠVP 1 02 201 00 0 - 11.242,00 x 64/160 = 4.496,80 dinara

- ŠVP 1 02 201 00 0 - 22.282,00 x 64/160 = 8.912,80 dinara, osnovica doprinosa je bruto prihod jer je veći od srazmernog iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa. MFP se ne popunjavaju jer nije bilo prethodnih isplata prihoda.

 

Primer: ISPLATA ZARADE ZAPOSLENOM KOJI RADI CEO OBRAČUNSKI PERIOD SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM SAMO KOD ISPLATIOCA PRIHODA

 

Obračunski period 01.03. - 30.03.2014.

Ukupan fond sati u obračunskom periodu 176

Zaposleni radi ceo obračunski period sa 65% radnog angažmana

176 x 65% = 114,40

 

Osnovica za porez

zarada umanjena za neoporezivi iznos, srazmeran radnom vremenu tog zaposlenog u odnosu na puno radno vreme

Osnovica doprinosa

za zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom kod jednog poslodavca, a zarada koju ostvaruje je niža od najniže mesečne osnovice doprinosa osnovica doprinosa je najniža mesečna osnovica doprinosa

 

Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod prve isplate za obračunski period

 

R. br.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

1.

1 01 101 00 0

 

 

 

18.000,00

10.692,70

1.069,27

22.282,00

5.347,68

2.740,68

334,23

0,00

 

 

 

 

 

MFP 1

MFP 2

MFP 3

MFP 4

MFP 8

MFP 11

MFP 12

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 

1

 

 

 

- Polja 3.8 i 3.8a (ako su podaci poznati npr: isplata prvog dela se vrši po isteku obračunskog perioda - 15.04. vrši isplatu prvog dela za obračunski period - 03.2014.) i MFP 3 i MFP 8 se OBAVEZNO popunjavaju kod prve isplate

Srazmerni neoporezivi iznos se računa kako sledi:

- ako u polja 3.8 i 3.8a nisu uneti podaci, a u MFP 3 unet procenat angažovanja - 11.242,00 x 65% = 7.307,30 dinara

- ako su u polja 3.8 i 3.8a uneti podaci, obračunska kontrola se vrši srazmerno broju sati u polju 3.8 u odnosu na pun fond sati u polju 3.8a - 11.242,00 x 114,40/176 = 7.307,30 dinara.

 

 

Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod KONAČNE isplate za obračunski period

 

R. br.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

1.

1 01 101 00 0

30

114,40

176

40.000,00

40.000,00

4.000,00

35.718,00

8.572,32

4.393,31

535,77

0,00

 

 

 

 

 

MFP 1

MFP 2

MFP 3

MFP 4

MFP 8

MFP 11

MFP 12

 

 

 

 

 

 

7.307,30

22.282,00

65

18.000,00

1

7.307,30

22.282,00

 

*Osnovica doprinosa 35.718,00 (18.000,00 + 40.000,00 - 22.282,00)

Primer: ISPLATA ZARADE ZAPOSLENOM KOJI RADI KOD DVA POSLODAVCA SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM I TAKO OSTVARUJE PUNO RADNO VREME

 

Obračunski period 01.03. - 30.03.2014.

Ukupan fond sati u obračunskom periodu 176

Zaposleni radi ceo obračunski period sa 30% radnog angažmana, a kod drugog poslodavca radi sa 70% radnog angažmana

176 x 30% = 52,80 sati

 

Osnovica za porez

umanjenje neoporezivog iznosa vrši svaki poslodavac srazmerno radnom vremenu kod poslodavca u odnosu na puno radno vreme, s tim što ukupno umanjenje iznosi propisani neoporezivi iznos od 11.242,00

Osnovica doprinosa

Svaki poslodavac obračunava i plaća doprinose:

- na zaradu koju zaposleni ostvaruje kod tog poslodavca, ako je ta zarada jednaka ili viša od srazmernog iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa koji se utvrđuje srazmerno radnom vremenu zaposlenog kod tog poslodavca, u odnosu na puno radno vreme, ili
- na srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa, ako ostvaruje zaradu nižu od srazmernog iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa, koji se utvrđuje srazmerno radnom vremenu zaposlenog kod tog poslodavca, u odnosu na puno radno vreme

 

Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod prve isplate za obračunski period

 

R. br.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

1.

1 01 101 00 0

 

 

 

10.000,00

6.627,40

662,74

10.000,00

2.400,00

1.230,00

150,00

0,00

 

 

 

 

 

MFP 1

MFP 2

MFP 3

MFP 4

MFP 11

MFP 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Kod prve isplate prihoda za obračunski period zaposlenom koji radi sa nepunim radnim vremenom kod jednog poslodavca OBAVEZNO se upisuje u:

- MFP 3 - Procenat angažovanja primaoca prihoda kod isplatioca prihoda u odnosu na puno radno vreme i

Srazmerni neoporezivi iznos se računa kako sledi:

- ako u polja 3.8 i 3.8a nisu uneti podaci, a u MFP 3 unet procenat angažovanja - 11.242,00 x 30% = 3.372,60 dinara,

- ako su u polja 3.8 i 3.8a uneti podaci, obračunska kontrola se vrši srazmerno broju sati u polju 3.8 u odnosu na pun fond sati u polju 3.8a - 11.242,00 x 52,8/176 = 3.372,60 dinara.

Srazmerni iznos najniže mesečne osnovice - 22.242,00 x 30% = 6.672,60 dinara

Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod KONAČNE isplate za obračunski period

 

R. br.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

1.

1 01 101 00 0

28

52,8

176

45.000,00

45.000,00

4.500,00

45.000,00

10.800,00

5.535,00

675,00

0,00

 

 

 

 

 

MFP 1

MFP 2

MFP 3

MFP 4

MFP 11

MFP 12

 

 

 

 

 

 

 

3.372,60

10.000,00

30

10.000,00

3.372,60

10.000,00

 

 

 

Konačna isplata zarade zaposlenom koji u obračunskom periodu ima različit procenat radnog angažovanja kod poslodavca - isplatioca prihoda

 

Zaposleni radi ceo obračunski period 02.2014.

Ukupan fond sati (ponedeljak - petak - 20 dana x 8 sati = 160 sati)

Od 01.02. do 22.02.

100% radni angažman (15 x 8 sati= 120 sati).

Od 23.02 do 28.02.

80% radni angažman (5 x 8 sati = 40 sata/80% je 32 sata)

Pravilo:

- kada zaposleni radi nepuno radno vreme kod jednog poslodavca ceo obračunski period (od 01.02. do 28.02.) ne primenjuju se pravila o srazmernom obračunu najniže mesečne osnovice doprinosa.

- kada zaposleni radi nepuno radno vreme kod jednog poslodavca određeni broj dana u obračunskom periodu (od 23.02. do 28.02.) primenjuju se pravila o srazmernom obračunu najniže mesečne osnovice doprinosa.

 

Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod prve isplate za obračunski period

 

R. br.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

1.

1 01 101 00 0

22

120

160

48.431,50

40.000,00

4.000,00

48.431,50

11.623,56

5.957,07

726,47

 

 

 

 

 

 

MFP 1

MFP 2

MFP 3

MFP 4

MFP 8

MFP 11

MFP 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. br.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

1.

1 01 101 00 0

6

32

160

12.248,40

10.000,00

1.000,00

12.248,40

2.939,61

1.506,55

183,72

 

 

 

 

 

 

MFP 1

MFP 2

MFP 3

MFP 4

MFP 8

MFP 10

MFP 11

MFP 12

 

 

 

 

 

 

 

80

 

1

1

 

 

Srazmerni neoporezivi iznos

11.242,00 x 120/160 = 8.431.50 dinara

11.242,00 x 32/160 =2.248,40 dinara

Srazmerni iznos najniže mesečne osnovice

22.282,00 x 32/160 = 4.456,40 dinara - osnovica doprinosa je bruto prihod jer je isti viši od srazmernog iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa.

U ovom slučaju već kod prve isplate prihoda za obračunski period OBAVEZNO SE upisuju podaci:

- u polja 3.7 - Broj dana, 3.8 - Broj sati i 3.8a Fond sati,

- MFP 3 - procenat angažovanja primaoca prihoda kod isplatioca prihoda u odnosu na puno radno vreme

- MFP 8 - se upisuje podatak da zaposleni u obračunskom periodu radi kod poslodavca i nepuno radno vreme

- MFP 10 - zbog kombinovanja vrsti prihoda unosi se oznaka 1

 

 

Isplata zarade i naknade zarade na teret fonda PIO invalidu druge kategorije

 

Invalid II kategorije radi ceo obračunski period od 01.02. do 28.02.2014. po četiri sata dnevno

Pun mesečni fond sati - 160

 

Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod prve isplate za obračunski period

 

R. br.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

1.

1 07 105 00 0

28

80

160

19.242,00

8.000,00

800,00

19.242,00

4.618,08

2.366,76

288,63

0,00

 

 

 

 

 

MFP 1

MFP 2

MFP 3

MFP 4

MFP 11

MFP 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

Kod OVP 105 u Obrascu PPP-PD u polje 3.8 - upisuju se radni sati, u polje 3.8a pun mesečni fond sati, a u MFP 3 se upisuje 50.

Osnovica poreza - bruto zarada umanjena za neoporezivi iznos propisan za puno radno vreme - 11.242,00 dinara.

Osnovica doprinosa - ako su ispunjeni uslovi za primenu najniže mesečne osnovice doprinosa po osnovu zarade, obračun doprinosa vrši se na srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa, koji iznosi:

- 22.282,00 x 80/160 =11.141,00 dinara, pa kako je bruto prihod viši od srazmernog iznosa najniže osnovice doprinosa, osnovica doprinosa je bruto prihod.

 

Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod KONAČNE isplate za obračunski period

 

R. br.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

1.

1 07 207 00 0

28

80

160

20.000,00

20.000,00

2.000,00

20.000,00

4.800,00

2.460,00

300,00

0,00

 

 

 

 

 

MFP 1

MFP 2

MFP 3

MFP 10

MFP 11

MFP 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

11.242,00

19.242,00

 

 

Kod OVP 207 u Obrascu PPP-PD u polje 3.8 - upisuju se polovina mesečnog fonda sati, u polje 3.8a pun mesečni fond sati, a u MFP 3 se upisuje 50.

Isplata zarade, naknade zarade za bolovanje do 30 dana na teret sredstava poslodavca i naknade zarade na teret fonda PIO invalidu druge kategorije

 

Obračunski period 01.03. do 31.03.2014. po četiri sata dnevno

Pun mesečni fond sati - 168 sati (21 dan po 8 sati)

Zarada za vreme provedeno na radu od 01.03. do 21.03.2014. u bruto iznosu od 35.000,00 dinara

Sati rada - 120/50% (15 dana po 8 sati)

Naknada zarade za bolovanje do 30 dana na teret poslodavca od 22.03. do 31.03.2014. u bruto iznosu od 10.000,00 dinara.

Sati bolovanja do 30 dana - 48/50% (6 dana po 8 sati)

Ako se u istom obračunskom periodu invalidu rada II kategorije isplaćuje zarada i naknada zarade za bolovanje do 30 dana isplatilac prihoda će naknadu zarade obuhvaćenu OVP 201, 202 i 203 iskazati u zbiru sa zaradom kroz ŠVP 1 01 105 00 0.

Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod prve isplate za obračunski period

 

R. br.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

1.

1 07 105 00 0

31

84

168

45.000,00

33.758,00

3.375,80

45.000,00

10.800,00

5.535,00

675,00

0,00

 

 

 

 

 

MFP 1

MFP 2

MFP 3

MFP 4

MFP 11

MFP 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod KONAČNE isplate za obračunski period

 

R. br.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

1.

1 07 207 00 0

31

84

168

20.000,00

20.000,00

2.000,00

20.000,00

4.800,00

2.460,00

300,00

0,00

 

 

 

 

 

MFP 1

MFP 2

MFP 3

MFP 10

MFP 11

MFP 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

11.242,00

19.242,00

 

 

Naknadu zarade za bolovanje preko 30 dana koja se plaća na teret sredstava drugog isplatioca (OVP 204, 205 206) isplaćuje se pod šifrom vrste prihoda kao i za zaposlene koji nemaju status invalida rada koji radi 4 sata. Dakle, primalac prihoda može biti upisan pod oznakom 01, 02 ili 08.

Kod isplate ovih naknada zarade za bolovanje preko 30 dana u Obrascu PPP-PD u polju 3.8a upisuje se polovina mesečnog fonda sati, a u MFP 3 se ne upisuje 50.

Primer: ISPLATA ZAPOSLENOM KOJI U OBRAČUNSKOM PERIODU RADI PUNO RADNO VREME NA POSLOVIMA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA

- RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM 12/14

- NE RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM

 

Obračunski period 01.03. do 31.03.2014. po četiri sata dnevno

Pun mesečni fond sati - 168 sati (21 dan po 8 sati)

Zarada za poslove na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 15.000,00

Sati rada - 48

Zarada za poslove na kojima se staž osiguranja ne računa sa uvećanim trajanjem 45.000,00

Sati rada - 120

 

Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod konačne isplate za obračunski period

 

R. br.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

1.

1 01 101 00 1

10

48

168

15.000,00

11.788,00

1.178,80

15.000,00

3.600,00

1.845,00

225,00

555,00

 

 

 

 

 

MFP 1

MFP 2

MFP 4

MFP 10

MFP 11

MFP 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2.

1 01 101 00 0

20

120

168

45.000,00

36.970,00

3.697,00

45.000,00

10.800,00

5.535,00

675,00

0,00

 

 

 

 

 

MFP 1

MFP 2

MFP 4

MFP 10

MFP 11

MFP 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Srazmerni neoporezivi iznos

11.242,00 x 48/168 = 3.212,00 dinara

11.242,00 x 120/168 = 8.030,00 dinara

Srazmerni iznos najniže mesečne osnovice

22.282,00 x 48/168=6.366,28 dinara

22.282,00 x 120/168 = 15.915,71 dinara

U MFP 10 se upisuje oznaka 1 zbog kombinovanja prihoda.

Primer: ISPLATA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE KADA SE TI DOPRINOSI PLAĆAJU BEZ ISPLATE ZARADE

Zarada za januar 2014. nije isplaćena do 28.02.2014. pa poslodavac plaća doprinose za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa koja se primenjuje na dan 28.02.2014.

Popunjavanje Obrasca PPP-PD

 

R. br.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

1.

1 01 109 00 0

 

 

 

0,00

0,00

0,00

22.282,00

5.347,68

2.740,69

334,23

0,00

 

Kod prve isplate se ne popunjavaju MFP.

Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod KONAČNE ISPLATE zarade za obračunski period

 

R. br

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

1.

1 01 101 00 0

28

160

160

41.242,00

30.000,00

3.000,00

18.960,00

4.550,40

2.332,08

284,40

0,00

 

 

 

 

 

MFP 1

MFP 2

MFP 4

MFP 11

MFP 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.282,00

 

 

22.282,00

 

 

 

Ako se isplata doprinosa na najnižu osnovicu vrši zaposlenom koji nema olakšicu/subvenciju za zapošljavanje ni beneficirani staž, kod sledeće isplate prihoda iz OVP 101, 102 upisuju se podaci u MFP 2 i MFP 12.

To je izuzetak od pravila da se u MFP 2 upisuje iznos osnovice na koju su obračunati doprinosi po istoj šifri vrste prihoda za istog primaoca prihoda u istom obračunskom periodu.

Primer: POJEDINAČNA PORESKA PRIJAVA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Poreska uprava podnela je pojedinačnu poresku prijavu po službenoj dužnosti. Prijavom za jednog zaposlenog utvrđena je obaveza doprinosa za PIO, zdravstvo i za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenog i na teret poslodavca.

Dodatni doprinos za PIO nije obračunat, iako zaposleni radi na poslovima sa beneficiranim stažom 12/18

Popunjavanje Obrasca PPP-PD po službenoj dužnosti

 

R. br.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

1.

1 01 109 00 0

 

 

 

0,00

0,00

0,00

22.282,00

5.347,68

2.740,69

334,23

0,00

 

Kod prve isplate se ne popunjavaju MFP.

Kod sledeće isplate isplatilac želi da zaposlenom uplati na minimalnu osnovicu i dodatni doprinos pa podnosi PPP-PD u kojoj iskazuje:

Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod sledeće isplate

 

R. br

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

1.

1 01 101 00 4

 

 

 

50.000,00

38.758,00

3.875,80

27.718,00

6.652,32

3.409,31

415,77

3.048,98

 

 

 

 

 

MFP 1

MFP 2

MFP 4

MFP 11

MFP 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.282,00

 

 

22.282,00

 

 

 

2.

1 01 199 00 0

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.451,02

 

 

 

 

 

MFP 1

MFP 2

MFP 4

MFP 11

MFP 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.282,00

 

 

22.282,00

 

 

 

Kroz ŠVP 1 01 199 00 0 za zaposlenog je plaćen i dodatni doprinos na minimalnu osnovicu, koji nije plaćen kod prijave po službenoj dužnosti.

Primer: ISPLATA PRIHODA OD AUTORSKIH PRAVA UZ PRIZNAVANJE NORMIRANIH TROŠKOVA PRIMAOCU PRIHODA KOJI JE OSIGURAN PO DRUGOM OSNOVU - OVP 301, 303, 305

Isplata prihoda autoru osiguranom po osnovu:

1. zaposlenja (01), uz normirane troškove od 50% - ŠVP 1 01 301 00 0

2. osnivača preduzeća (02) uz normirane troškove od 43% - ŠVP 1 02 303 00 0

3. samostalne delatnosti (preduzetnik 03) uz normirane troškove od 34% - ŠVP 1 03 305 00

Kod OVP 301, 303 i 305 ne popunjava se ni MFP. 5 jer je bruto prihod umanjen samo za normirane troškove, a ovo polje se popunjava kada se bruto prihod umanjuje za stvarne troškove

Popunjavanje obrasca PPP-PD

 

R. br

3.6

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

MFP 5

MFP 7

1.

1 01 301 00 0

50.000,00

25.000,00

5.000,00

25.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2.

1 02 303 00 0

58.000,00

33.060,00

6.612,00

33.060,00

7.934,40

0,00

0,00

0,00

 

 

3.

1 03 305 00 0

28.950,00

19.107,00

3.821,00

19.107,00

4.585,68

0,00

0,00

0,00

 

 

Primalac prihoda osiguran po drugom osnovu pa se plaća doprinos za PIO po stopi od 24% na osnovicu doprinosa koja je jednaka osnovici za porez.

Primer: ISPLATA PRIHODA OD AUTORSKIH PRAVA UZ PRIZNAVANJE NORMIRANIH TROŠKOVA PRIMAOCU PRIHODA KOJI NIJE OSIGURAN PO DRUGOM OSNOVU - OVP 302, 304, 306

 

R. br

3.6

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

MFP 5

MFP 7

1.

1 05 302 00 0

50.000,00

25.000,00

5.000,00

25.000,00

6.000,00

3.075,00

0,00

0,00

 

 

2.

1 05 304 00 0

33.500,00

19.095,00

3.819,00

19.095,00

4.582,80

2.348,68

0,00

0,00

 

 

3.

1 05 306 00 0

20.000,00

13.200,00

2.640,00

13.200,00

3.168,00

1.623,60

0,00

0,00

 

 

Isplata prihoda izvršena autoru koji nije osiguran po drugom osnovu uz priznavanje normiranih troškova i to pod r. br. :

1. 50% od bruto prihoda, pa je šifra vrste prihoda 1 05 302 00 0.

2. 43% od bruto prihoda, pa je šifra vrste prihoda 1 05 304 00 0.

3. 34 % od bruto prihoda, pa je šifra vrste prihoda 1 05 306 00 0.

Primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu (05) ili (06) pa se plaća doprinos za PIO po stopi od 24% i doprinos za zdravstvo po stopi od 12,3% na osnovicu doprinosa koja je jednaka osnovici za porez.

Primer: ISPLATA PRIHODA OD AUTORSKIH PRAVA UZ PRIZNAVANJE NORMIRANIH TROŠKOVA I NAKNADE PLAĆENE ZA USLUGE OVLAŠĆENIM PRAVNIM LICIMA ZA PRODAJU I NAPLATU PRIHODA OD AUTORSKIH DELA PRIMAOCU PRIHODA KOJI JE OSIGURAN PO DRUGOM OSNOVU

Isplata prihoda autoru osiguranom po osnovu:

- vojni osiguranik (08), uz normirane troškove od 50% i agencijsku naknadu - ŠVP 1 08 307 00 0

- poljoprivredne delatnosti (04) uz normirane troškove od 43% i agencijsku naknadu - ŠVP 1 04 309 00 0

- samostalne delatnosti (03) uz normirane troškove od 34% i agencijsku naknadu - ŠVP 1 03 311 00

Obračun poreskih obaveza:

R. br.

 

OVP 307

OVP 309

OVP 311

1.

Bruto naknada (BN)

55.000,00

45.000,00

55.000,00

2.

Normirani troškovi

27.500,00 (50% od BN)

19.350,00 (43% od BN)

18.700,00 (34% od BN)

3.

Agencijska naknada

7.500,00

3.600,00 (8% od BN)

5.500,00 (10% od BN)

4.

Osnovica za porez

20.000,00

22.050,00

30.800,00

5.

Porez (20% na osnovicu za porez)

4.000,00

4.410,00

6.160,00

6.

Osnovica doprinosa

20.000,00

22.050,00

30.800,00

7.

Doprinos za PIO po stopi od 24%

4.800,00

5.292,00

7.392,00

 

Obrazac PPP-PD se popunjava na sledeći način

 

R. br

3.6

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

MFP 5

MFP 7

1.

1 08 307 00 0

55.000,00

20.000,00

4.000,00

20.000,00

4.800,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

 

2.

1 04 309 00 0

45.000,00

22.050,00

4.410,00

22.050,00

5.292,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

 

3.

1 03 311 00 0

55.000,00

30-800,00

6.160,00

30.800,00

7.392,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

 

U MFP 5 se upisuje naknada plaćena agenciji.

Isplata prihoda od autorskih i srodnih prava - OVP 315, 316, 317, 318, 319, 320 i 321

Kod formiranja šifre vrste prihoda za OVP 315, 316, 317, 318, 319, 320 i 321 (prihod autora od imovinskog prava nad autorskim delom, koji ima status samostalnog umetnika i doprinose plaća po rešenju Poreske uprave, kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je iste uplatio na najvišu procenjenu godišnju osnovicu doprinosa za tekuću godinu, mlađeg od 15 godina) uz priznavanje troškova potrebno je imati u vidu da:

Primalac prihoda može biti nerezident (06) ili lice kome se isplaćuju prihodi van radnog odnosa na koje se ne obračunavaju i ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (11).

Za OVP 315 - 321 poreska osnovica je razlika između bruto prihoda i troškova koje je obveznik imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda. Doprinosi se ne obračunavaju i ne plaćaju, pa se u Obrascu PPP-PD, u polja od 3.12 do 3.16 upisuje 0,00.

Isplata bruto naknade

1. autoru od imovinskog prava nad autorskim delom uz priznavanje normiranih troškova - 50% od bruto prihoda (OVP 315)

2. samostalnom umetniku koji doprinose plaća po rešenju Poreske uprave uz priznavanje normiranih troškova 43% od bruto prihoda (OVP 316)

3. zaposlenom kome je rešenjem fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa uz priznavanje normiranih troškova 34% od bruto prihoda (OVP317)

4. samostalnom umetniku koji doprinose plaća po rešenju Poreske uprave uz priznavanje normiranih troškova 50% od bruto prihoda i agencijske naknade od 10% od bruto prihoda (OVP 318),

5. maloletnom licu koje je glumilo u pozorišnoj predstavi uz priznavanje normiranih troškova 43% od bruto prihoda i agencijske naknade (OVP 319)

6. samostalnom umetniku koji doprinose plaća po rešenju Poreske uprave uz priznavanje normiranih troškova 34% od bruto prihoda i agencijske naknade (OVP 320)

7. autoru koji je osiguran po osnovu samostalne delatnosti isplaćuje uz priznavanje stvarnih troškova (OVP 321).

 

R. br.

 

OVP 315
(NT 50%)

OVP 316
(NT 43%)

OVP 317
(NT 34%)

OVP 318
(NT 50%+AN)

OVP 319
(NT 43%+AN)

OVP 320
(NT 34%+AN)

OVP 321
(ST)

1.

Bruto naknada (BN)

35.000,00

84.250,00

42.860,00

138.520,00

40.000,00

74.000,00

38.500,00

2.

Normirani/Stvarni troškovi

17.500,00

36.227,50

14.572,40

69.260,00

17.200,00

25.160,00

4.444,00

3.

Agencijska naknada

0,00

0,00

0,00

13.852,00

5.800,00

4.800,00

0,00

4.

Osnovica za porez

17.500,00

48.022,50

28.287,60

55.408,00

17.000,00

44.040,00

34.056,00

5.

Porez (20% na osnovicu za porez)

3.500,00

9.604,50

5.657,52

11.081,60

3,400,00

8.808,00

6.811,20

 

Primer popunjavanja Obrasca PPP-PD

Primalac prihoda može biti nerezident (06) ili lice kome se isplaćuju prihodi van radnog odnosa na koje se ne obračunavaju i ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (11).

R. br

3.6

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

MFP 5

MFP 7

1.

1 11 315 00 0

35.000,00

17.500,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2.

1 11 316 00 0

84.250,00

48.022,50

9.604,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3.

1 11 317 00 0

42.860,00

28.287,60

5.657,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4.

1 11 318 00 0

138.520,00

55.408,00

11.081,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.852,00

 

5.

1 11 319 00 0

40.000,00

17.000,00

3.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.800,00

 

6.

1 11 320 00 0

74.000,00

44.040,00

8.808,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.800,00

 

7.

1 11 321 00 0

38.500,00

34.056,00

6.811,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.444,00

 

 

 

Primer: POREZ NA OSTALE PRIHODE

OVP 601, 602, 603 - drugi prihodi po osnovu ugovora o delu i dr.

OVP 605 - prihodi po osnovu dopunskog rada.

OVP 606 - prihodi po osnovu dopunskog rada lica kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa.

OVP 611 - Nagrade, novčane pomoći i druga davanja, uključujući i naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca u skladu sa članom 85. stav 1. tačka 12) i stav 5. Zakona, kao i otpis potraživanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, i koja se ne daju za rad primaoca prihoda.

OVP 623 - Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na naknadu za rad hranitelja koji je osiguran po drugom osnovu.

OVP 624 - Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinos za zdravstvo na naknadu hranitelja koji nije osiguran po drugom osnovu.

Red. br.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

1.

1 01 601 00 0

 

 

 

30.000,00

24.000,00

4.800,00

24.000,00

5.760,00

0,00

0,00

0,00

2.

1 05 602 00 0

 

 

 

25.000,00

20.000,00

4.000,00

20.000,00

4.800,00

2.460,00

0,00

0,00

3.

1 11 603 00 0

 

 

 

35.000,00

28.000,00

5.600,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

1 01 605 00 0

 

 

 

18.000,00

14.400,00

2.880,00

14.400,00

3.456.00

0,00

0,00

0,00

5.

1 11 606 00 0

 

 

 

45.000,00

36.000,00

7.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

1 01 611 00 0

 

 

 

75.000,00

60.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

1 01 623 00 0

 

 

 

0,00

0,00

0,00

35.000,00

8.400,00

0,00

0,00

0,00

9.

1 05 624 00 0

 

 

 

0,00

0,00

0,00

35.000,00

8.400,00

4.305,00

0,00

0,00