Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Propisi


 • PRAVILNIK O PODNOŠENJU PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • PRAVILNIK O PODNOŠENJU PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2012 i 113/2013)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU DOBARA I USLUGA ČIJI SE PROMET OPOREZUJE PO POSEBNOJ STOPI PDV ("Sl. glasnik RS", br. 108/2004, 130/2004 - ispr., 140/2004, 65/2005, 63/2007, 29/2011, 95/2012 i 113/2013)
 • UREDBA O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANJE U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 12/2013, 71/2013 i 113/2013)
 • UREDBA O NAČINU I POSTUPKU PRODAJE AKCIJA BANAKA KOJE SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ILI U VLASNIŠTVU BANAKA U STEČAJU I LIKVIDACIJI U KOJIMA FUNKCIJU STEČAJNOG I LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA VRŠI AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2004, 108/2004, 92/2005 i 113/2013)
 • UREDBA O NAČINU I USLOVIMA ODREĐIVANJA UJEDNAČENIH CENA PRISTUPA DISTRIBUTIVNOM SISTEMU U USLOVIMA OTVARANJA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • UREDBA O ODREĐIVANJU TELA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • UREDBA O PRAVNO-INFORMACIONOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE REGIONALNOM I LOKALNOM RAZVOJU U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 68/2013 i 113/2013)
 • UREDBA O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE I PRODUŽAVANJE UVERENJA O ZDRAVSTVENOM STANJU ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • LISTA LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2011, 91/2011, 77/2012, 111/2012, 16/2013, 57/2013 i 113/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. JANUARA 2014. GODINE - "TDR" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 20. DECEMBRA 2013. GODINE - "British American Tobacco SEE" d.o.o ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • ODLUKA O OBRAČUNU I NAPLATI VANREDNE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2009 i 113/2013)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2013 i 113/2013)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OTVARANJA, VOĐENJA I GAŠENJA RAČUNA KOD BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2005, 25/2009, 106/2013 i 113/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE I NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRALJEVO ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE "CER" ("DESANKA") U BANJI KOVILJAČI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE "GUČEVO" U BANJI KOVILJAČI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE "SUNČICA" U BANJI KOVILJAČI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE "ZDRAVLJE" U BANJI KOVILJAČI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE DOKTORA PETROVIĆA U BANJI KOVILJAČI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI VALJEVO ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • ODLUKA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA TROŠKOVA POSTUPKA I TROŠKOVA ZA PRUŽANJE INFORMACIONIH USLUGA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA IZVRŠENE VETERINARSKO-SANITARNE PREGLEDE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE U OBLASTI SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČA ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE U OBLASTI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA IZVRŠENE FITOSANITARNE PREGLEDE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA IZVRŠENE VETERINARSKO-SANITARNE PREGLEDE POŠILJKI U MEĐUNARODNOM PROMETU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA LABORATORIJSKE ANALIZE UZORAKA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE BILJNOG POREKLA UZETIH TOKOM SLUŽBENIH KONTROLA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBELEŽAVANJE, REGISTRACIJU I PRAĆENJE KRETANJA ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • ODLUKA O VRSTI, VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADA ZA USLUGE CARINSKOG ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)
 • Izvor: Paragraf Lex