Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - US, 55/14, 96/15 - dr. zakon, 9/16 - US, 24/18, 41/18, 41/18¬ - dr. zakon, 87/18 i 23/19), u članu 7. stav 4. reč: "Vladaˮ zamenjuje se rečima: "ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije za bezbednost saobraćajaˮ.

Član 2.

U članu 9. stav 1. na kraju tačke 25) tačka se zamenjuje zapetom i dodaje se tačka 26) koja glasi:

"26) obezbeđuje bazu podataka i izdaje identifikacione potvrde za vozila od istorijskog značajaˮ.

Član 3.

U članu 101. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou na kome nema branika ili polubranika niti uređaja za davanje znakova kojima se najavlјuje približavanje voza, učesnici u saobraćaju mogu da pređu preko železničke pruge tek pošto se prethodno zaustave i uvere se da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće po šinama.".

Član 4.

U članu 137. stav 2. reči: "samo svetlima crvene bojeˮ zamenjuju se rečima: "dvobojnim svetlima crvene i žute bojeˮ.

Član 5.

Član 149. menja se i glasi:

"Član 149.

Za regulisanje saobraćaja na prelazu puta preko železničke pruge u nivou upotreblјavaju se semafori sa svetlima crvene i žute boje. Svetla moraju biti postavlјena po vertikalnoj osi, jedno ispod drugog, i to: crveno svetlo gore, a žuto svetlo dole, odnosno po horizontalnoj osi, jedno pored drugog: crveno svetlo levo, a žuto svetlo desno.

Svetla iz stava 1. ovog člana imaju sledeće značenje:

1) crveno svetlo - zabranjen prolaz;

2) žuto svetlo - zabranjen prolaz, osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred navedenog znaka i

3) trepćuće žuto svetlo - obaveza za sve učesnike u saobraćaju da se kreću uz povećanu opreznost zbog eventualnog nailaska voza jer semafor kojim se najavlјuje približavanje voza nije ispravan ili se ne koristi, odnosno semafor i uređaj za zatvaranje saobraćaja na prelazu puta preko železničke pruge u nivou nije ispravan ili se ne koristi.

Na semafor iz stava 1. ovog člana može se dodati uređaj za davanje zvučnih znakova kojim se učesnici u saobraćaju obaveštavaju o tome da je dat svetlosni saobraćajni znak kojim se najavlјuje približavanje voza, odnosno spuštanje uređaja za zatvaranje saobraćaja na prelazu puta preko železničke pruge.ˮ.

Član 6.

Član 153. menja se i glasi:

"Član 153.

Prelaz puta preko železničke pruge mora biti obeležen propisanom saobraćajnom signalizacijom.

Na prelazu puta sa savremenim kolovoznim zastorom (asfalt, beton, kocka i sl.) preko železničke pruge u nivou postavlјaju se semafori kojima se reguliše saobraćaj na prelazu puta preko železničke pruge i branici ili polubranici, u skladu sa propisima kojim se uređuje bezbednost u železničkom saobraćaju.

Branicima i polubranicima kojima se zabranjuje i sprečava prelazak vozila preko železničke pruge, može se dodati uređaj za davanje zvučnih znakova koji upozoravaju na spuštanje branika ili polubranika i približavanje voza.  

Kada su na prelazu puta preko železničke pruge postavlјeni semafor odnosno branici ili polubranici, a uređaj za njihovu upotrebu nije ispravan ili se ne koristi, semafor mora pokazivati trepćuće žuto svetlo.

Bliže propise u pogledu tehničkih karakteristika i načina postavlјanja branika ili polubranika, izgled i tehničke karakteristike semafora, donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja.

Član 7.

U članu 181. st. 7. i 8. reči: "najmanje dve godineˮ brišu se.

Član 8.

U članu 247. stav 1. reči: "u roku od osam danaˮ zamenjuju se rečima: "na poziv policijskog službenika, u roku od osam dana od dana prijema pozivaˮ.

Član 9.

U članu 249. stav 2. menja se i glasi:

"Pre puštanja u saobraćaj vozila iz stava 1. ovog člana, vozila koja se prepravlјaju, kao i upotreblјavanih vozila, mora se utvrditi i da li ova vozila ispunjavaju propisane uslove u skladu sa ovim zakonom. Izuzetno, za upotreblјavana vozila, njihove uređaje, sklopove i opremu, koji nisu usaglašeni sa jednoobraznim tehničkim uslovima iz stava 1. ovog člana, pre puštanja u saobraćaj, sprovodi se postupak provere u cilјu utvrđivanja kojim tehničkim uslovima iz stava 1. ovog člana odgovaraju predmetna vozila odnosno njihovi uređaji, sklopovi i oprema, kao i prepravka vozila, u cilјu usaglašavanja sa tehničkim uslovima i normativima.ˮ.

Stav 6. menja se i glasi:

"Bliže uslove o postupku i načinu ispitivanja pojedinačno proizvedenih, odnosno prepravlјenih vozila, odnosno vozila koja se uvoze kao upotreblјavana, postupku provere i ispitivanja upotreblјavanih vozila, njihovih uređaja, sklopova i opreme na koji nisu usaglašeni sa jednoobraznim tehničkim uslovima, periodičnog pregleda vozila, uređaja za pogon vozila na alternativna goriva, uslovima koje mora ispunjavati pravno lice koje vrši ispitivanja, izdavanje uverenja i potvrda o ispravnosti uređaja za pogon vozila na alternativna goriva i vođenje evidencije o obavlјenim ispitivanjima i načinu provere ispunjenosti uslova od strane pravnog lica propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije.ˮ.

Član 10.

U članu 250. stav 1. menja se i glasi:

"Prepravka vozila mora biti izvršena u skladu sa smernicama koje određuje proizvođač vozila i tehničkom dokumentacijom, a u slučaju kada smernice ne postoje prepravka vozila se vrši na osnovu tehničke dokumentacije, osim u slučaju ugradnje, odnosno izgradnje uređaja za pogon na alternativna goriva, izgradnje duplih nožnih komandi za obuku vozača, prepravki vozila radi prilagođavanja za upotrebu od strane osoba sa invaliditetom, ugradnje, odnosno izgradnje uređaja za spajanje vučnog i priklјučnog vozila i naknadnog presvlačenja stakala unutrašnjom plastičnom prevlakom. ˮ.

Član 11.

U članu 264. stav 3. prva rečenica briše se.

Posle stava 12. dodaje se stav 13. koji glasi:

"Izuzetno od odredaba st. 2. i 4. ovog člana, novoproizvedeno vozilo (vozilo koje je proizvedeno u godini koja prethodi datumu prve registracije, odnosno u godini kada se prvi put registruje), koje je prvi put registrovano u Republici Srbiji, prvom redovnom tehničkom pregledu podvrgava se najkasnije nakon dve godine od dana prve registracije.ˮ.

Član 12.

U članu 275. stav 1. na kraju tačke 14) tačka se zamenjuje zapetom i dodaje se tačka 15) koja glasi:

"15) registarske tablice za vozila od istorijskog značaja (oldtajmere).ˮ.

Član 13.

U članu 326. stav 1. tačka 19) menja se i glasi:

"19) člana 153. st. 1, 2 i 4,ˮ.

Član 14.

U članu 328. stav 1. tačka 15) menja se i glasi:

"15) člana 153. st. 1, 2 i 4,ˮ.

Član 15.

Odredbe člana 1. i odredbe člana 9. stav 1. ovog zakona koje se odnose na upotreblјavana vozila, njihove uređaje, sklopove i opremu koji nisu u potpunosti usaglašeni sa jednoobraznim tehničkim uslovima, počinju da se primenjuju nakon šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 16.

Obavezuje se upravlјač železničke infrastrukture da semafore koji najavlјuju približavanje voza na svim prelazima preko pruge u nivou, koji su u upotrebi i koji se nalaze na putu na dan stupanja na snagu ovog zakona, zameni sa semaforima sa dvobojnim svetlima u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odredba člana 137. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RSˮ, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - US, 55/14, 96/15 - dr. zakon, 9/16 - US, 24/18, 41/18, 41/18 - dr. zakon, 87/18 i 23/19), prema kojoj se na prelazu puta preko železničke pruge saobraćaj vozila reguliše samo svetlima crvene boje i odredba člana 149. istog zakona prema kojoj se svetlosni saobraćajni znakovi kojima se najavlјuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou daju naizmeničnim palјenjem dva crvena trepćuća svetla u obliku kruga, što označava obavezu učesnika u saobraćaju da se zaustave, primenjuju se na prelazima puta preko železničke pruge regulisanim u skladu sa navedenim odredbama, do zamene semafora u skladu sa odredbama ovog zakona, a najkasnije tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENЈA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENјE ZAKONA

1. Određivanje problema koje Zakon treba da reši

Izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima predlaže se usled brojnih inicijativa Privredne komore Srbije i udruženja prevoznika.

Naime, ukazano je da se u privrednim društvima koja zapošlјavaju profesionalne vozače poslednjih godina beleži konstantan nedostatak kvalifikovanih kadrova. Takođe, starosna struktura zaposlenih vozača u drumskom saobraćaju je veoma nepovolјna, sa prosečnom starošću blizu 55 godina, jer se veliki broj mladih profesionalnih vozača opredelјuje za rad u drugim zemlјama, gde takođe postoji potreba za ovim kadrom, a uslovi su znatno povolјniji.

Ovaj problem se jednako manifestuje u prevozu putnika i u prevozu robe, odnosno tereta, da bi od 1. januara 2019. godine dobio najznačajnije razmere, imajući u vidu da je u Evropskoj uniji, zbog potreba za vozačima kamiona i autobusa, potpuno izvesno otvaranje tržišta rada i ukidanje administrativnih prepreka za zaposlenje naših građana u Nemačkoj.

Usled deficita ovih vozača, neposredno je ugrožena i bezbednost saobraćaja, jer, kako selekcija nije moguća, angažuju se svi raspoloživi lјudski resursi za poslove vozača autobusa, uz jedini uslov - da poseduju vozačku dozvolu za D kategoriju.

Ovim izmenama se otklanja dosadašnji nedostatak Zakona koji je predstavlјao prepreku za prepravke upotreblјavanih motornih vozila, kada se prilikom njihovog uvoza utvrdi da nisu u potpunosti usaglašena sa jednoobraznim tehničkim uslovima u skladu sa Sporazumom o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i delove koji mogu biti ugrađeni ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodelјenih homologacija na osnovu ovih propisa, što je dugogodišnja uspešna praksa u razvijenim državama, poput Savezne Republike Nemačke. Neusaglašenosti motornih vozila namenjenih američkom ili azijskom tržištu sa evropskim jednoobraznim tehničkim uslovima za vozila može se otkloniti relativno jednostavnim prepravkama, uglavnom na svetlosnim i svetlosno-signalnim uređajima, uređajima za kontrolu i davanje znakova (odnosno instrument tabli vozila), kao i graničnih vrednosti izduvne emisije. Stoga se, pre puštanja u saobraćaj, u cilјu usaglašavanja sa tehničkim uslovima i normativima, sprovodi postupak provere u cilјu utvrđivanja kojim tehničkim uslovima odgovaraju predmetna vozila odnosno njihovi uređaji, sklopovi i oprema,.

Takođe, ovim izmenama obuhvaćene su i odredbe o prelazu puta preko pruge, gde se, po ugledu na razvijenije evropske zemlјe uvode dvobojni semafori, koji su se pokazali kao efikasnije rešenje, i iz kog razloga se očekuje jednostavnije i jeftinije održavanje i ugrađivanje semafora za regulisanje ovih prelaza. Ovde je značajna novina uvođenje novog signalnog pojma kojim se učesnik u drumskom saobraćaju informiše da je uređaj na putno-pružnom prelazu u kvaru i da se kretanje vrši uz povećanu opreznost, što je od posebnog značaja za prelaze na kojima nema polubranika.

Ujedno, ovim izmenama Zakona se pojašnjava i pojednostavlјuje postupak utvrđivanja vozila od istorijskog značaja (oldtajmera).

2. Cilјevi koji se donošenjem zakona postižu

Štite se ekonomski interesi Republike Srbije i doprinosi se bolјoj bezbednosti saobraćaja.

3. Razmatrane mogućnosti da se problem reši i bez donošenja akta

Razmatranje problema deficita profesionalnih vozača planirano je prilikom izrade novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Međutim, kako je procedura za donošenje novog zakona dugotrajnije prirode, izmena Zakona je jedino rešenje.

4. Zašto je donošenje zakona najbolјi način za rešavanje problema

Donošenje ovog zakona je i jedino rešenje za napred navedene probleme.

Samo izmenom Zakona može se postići navedeni cilј, jer je Zakonom utvrđen uslov posedovanja vozačke dozvole S, odnosno S1 kategorije u trajanju od najmanje dve godine, kako bi se dobila vozačka dozvola D, odnosno D1 kategorije.

III. OBJAŠNјENјE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENјA

U članu 1. Nacrta zakona, kojim se menja član 7. Zakona predviđeno je da, umesto Vlade, Agencija za bezbednost saobraćaja propisuje postupak utvrđivanja i razvrstavanja vozila od istorijskog značaja (oldtajmer), oduzimanje statusa vozila od istorijskog značaja, uslove za dobijanje ovlašćenja za vršenje poslova utvrđivanja i razvrstavanja, kao i način vođenja evidencije o vozilima od istorijskog značaja.

U članu 2. Nacrta zakona, kojim se menja član 9. Zakona predviđeno je da Agencija za bezbednost saobraćaja izdaje identifikacione potvrde za vozila od istorijskog značaja.

U članu 3. Nacrta zakona, dopunjuje se član 101. Zakona, kao posledica izmene člana 153.

U članu 4. Nacrta zakona, kojim se menja član 137. Zakona, uvode se dvobojni semafori, koji su se pokazali kao efikasnije rešenje, i iz kog razloga se očekuje jednostavnije i jeftinije održavanje i ugrađivanje semafora za regulisanje ovih prelaza.

U članu 5. Nacrta zakona, kojim se menja član 149. Zakona, uvodi se novi signalni pojam kojim se učesnik u drumskom saobraćaju informiše da je uređaj na putno-pružnom prelazu u kvaru i da se kretanje vrši uz povećanu opreznost, što je od posebnog značaja za prelaze na kojima nema polubranika.

U članu 6. Nacrta zakona, kojim se menja član 153. Zakona, u cilјu usklađivanja sa propisima železničkog saobraćaja.

U članu 7. Nacrta zakona, kojim se menja član 181. Zakona, briše se vremenski uslov koji je utvrđen uz uslov posedovanja vozačke dozvole S, odnosno S1 kategorije, pre sticanja vozačke dozvole D, odnosno D1 kategorije.

U članu 8. Nacrta zakona, kojim se menja član 247. Zakona, vrši se preciziranje norme tako što se određuje organ kome vlasnik, odnosno korisnik vozila treba da da podatke i dokaze.

U članu 9. Nacrta zakona menja se član 249. Zakona, jer se pokazalo da je dosadašnji nedostatak odredaba ovog člana predstavlјao prepreku za prepravke upotreblјavanih motornih vozila, kada se prilikom njihovog uvoza utvrdi da nisu u potpunosti usaglašena sa jednoobraznim tehničkim uslovima u skladu sa Sporazumom o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i delove koji mogu biti ugrađeni ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodelјenih homologacija na osnovu ovih propisa, što je dugogodišnja uspešna praksa u razvijenim državama, poput Savezne Republike Nemačke. Neusaglašenosti motornih vozila namenjenih američkom ili azijskom tržištu sa evropskim jednoobraznim tehničkim uslovima za vozila može se otkloniti relativno jednostavnim prepravkama, uglavnom na svetlosnim i svetlosno-signalnim uređajima, uređajima za kontrolu i davanje znakova (odnosno instrument tabli vozila), kao i graničnih vrednosti izduvne emisije.

U članu 10. Nacrta zakona, menja se član 250. Zakona u stavu 1, u cilјu omogućavanja i pojednostavlјivanja postupka prilikom sprovođenja prepravki na upotreblјavanim motornim vozilima koja nisu u potpunosti usaglašena sa srpskim (odnosno evropskim) jednoobraznim tehničkim uslovima za vozila.

U članu 11. Nacrta zakona kojim se menja član 264. Zakona, proširuje se dejstvo izuzetka za novoproizvedena vozila od pravila za redovne tehničke preglede time što se obuhvata i redovan šestomesečni tehnički pregled, pored redovnog godišnjeg tehničkog pregleda.

U članu 12. Nacrta zakona dopunjuje se 275. stav 1. Zakona dodavanjem registarskih tablica za vozila od istorijskog značaja.

U čl. 13. i 14. Nacrta zakona su kaznene odredbe za izmenjeni član 153. Zakona.

U čl. 15-17. Nacrta zakona su prelazne i završne odredbe.

Izvor: Vebsajt Ministarstva unutrašnjih poslova, 18.10.2019.