Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna sudska praksa


• Apelacioni sud u Beogradu: IZVRŠENJE SPORAZUMA O DEOBI NEPOKRETNOSTI NA KOJOJ POSTOJI PRAVO SUSVOJINE - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 16
• Apelacioni sud u Beogradu: ODGOVORNOST ZA ŠTETU KOJA JE PRIČINJENA NA RADU ILI U VEZI SA RADOM BEZ KRIVICE ZAPOSLENOG - Zakon o radu: član 163 i član 179 tačka 2)
• Apelacioni sud u Beogradu: OTKAZ UGOVORA O RADU ZAPOSLENOM U REPUBLIČKOJ ADMINISTRACIJI ZBOG PRESTANKA POTREBE ZA OBAVLJANJEM POSLA - Zakon o radu: član 179 tačka 9)
• Apelacioni sud u Beogradu: POVREDA RADNE OBAVEZE IZVRŠENA S UMIŠLJAJEM KAO OBLIKOM KRIVICE ZAPOSLENOG - Zakon o radu: član 179 tačka 2)
• Apelacioni sud u Beogradu: PRAVO SVOJINE VLASNIKA NA POSEBNIM DELOVIMA STANA KOJI PREDSTAVLJAJU NJEGOV SASTAVNI DEO - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 19 stav 1
• Apelacioni sud u Beogradu: PREMEŠTAJ ZAPOSLENOG NA DRUGI POSAO KOJI NE PREDSTAVLJA ODGOVARAJUĆI POSAO U SMISLU ZAKONA O RADU - Zakon o radu: član 171 stav 2
• Apelacioni sud u Beogradu: ZAKONITOST RADNJI POSLODAVCA PREDUZETIH U CILJU ORGANIZACIJE POSLA I RASPOREDA RADNIH ZADATAKA - Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu: član 6
• Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED APELACIONIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 1

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti