Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Propisi


• MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 25. OKTOBRA 2013. GODINE - "Monus" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 92/2013)
• NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2013)
• ODLUKA O NACIONALNOM SAVETU ZA DECENTRALIZACIJU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2009, 46/2013 i 92/2013)
• ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I UPRAVE ZA TREZOR KOJI SE OBAVLJAJU PREKO SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2013)
• ODLUKA O OSNIVANJU ODBORA ZA UPRAVLJANJE APEKS ZAJMOM ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZEĆA SREDNJE TRŽIŠNE KAPITALIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2011, 10/2012, 91/2012, 13/2013 i 92/2013)
• ODLUKA O OTVARANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2013)
• ODLUKA O POSREDNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM I IZDAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA INFORMISANJA O DOBROVOLJNOM PENZIJSKOM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2011 i 92/2013)
• ODLUKA O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 43/2013, 23/2013 - dr. odluka i 92/2013)
• PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA LISTE ODOBRENIH SUPSTANCI, LISTE ZABRANJENIH SUPSTANCI I LISTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA NA OSNOVU IZDATIH REŠENJA O REGISTRACIJI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2011 i 92/2013)
• PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA PRIZNAVANJE KLASIFIKACIONOG DRUŠTVA KOJE PODNOSI ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE, KAO I POSTUPAK ZA PRIZNAVANJE KLASIFIKACIONIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2013)
• PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2012, 9/2013 - ispr., 17/2013, 43/2013, 76/2013 i 92/2013)
• PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA I NAKNADA ZA ODREĐENE VRSTE ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE SE PRUŽAJU NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2012, 116/2012 i 92/2013)
• UREDBA O UPRAVLJANJU PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU KOMPONENTE IIB INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) - PROGRAMI PREKOGRANIČNE SARADNJE SA DRŽAVAMA KORISNICAMA IPA ZA PERIOD 2007-2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2013)
• UREDBA O UPRAVLJANJU PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU KOMPONENTE I INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) - POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA ZA PERIOD 2007-2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2013)
• UREDBA O VRSTAMA PROIZVODA KOJI UTIČU NA POTROŠNJU ENERGIJE ZA KOJE JE NEOPHODNO OZNAČAVANJE POTROŠNJE ENERGIJE I DRUGIH RESURSA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2013)
• ODLUKA O OSNIVANJU INFORMATIVNOG CENTRA ZA POSLOVNU STANDARDIZACIJU I SERTIFIKACIJU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2009 i 39/2013)
• ODLUKA O O USLOVIMA I NAČINU DODELE KREDITNIH SREDSTAVA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 40/2013)
• ODLUKA O SPROVOĐENJU POSTUPKA ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE PO KONKURSIMA U OBLASTI KULTURE U 2014. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 39/2013)
• AKCIONI PLAN RAZVOJA ORGANSKE I KONTROLISANE PROIZVODNJE U POLJOPRIVREDI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2013, 18/2013, 43/2013 i 55/2013)
• PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA NOVOG SADA U 2013. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2013, 49/2013 i 55/2013)
• REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU STAMBENE STRATEGIJE GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 55/2013)
• REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 15/2013, 39/2013 i 55/2013)
• REŠENJE O UTVRĐIVANJU IZNOSA SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA REALIZACIJU PROGRAMA RADA I POJEDINAČNIH PROGRAMA CRVENOG KRSTA NOVOG SADA - GRADSKE ORGANIZACIJE U 2013. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2013 i 55/2013)

 

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti