Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU: Prelazna odredba zakona koja ima pravno dejstvo i na okončane pravne situacije, te jednu grupu lica stavlja u različit položaj u odnosu na sve druge učesnike u postupcima po reviziji kojima je do stupanja na snagu novog zakona dostavljena drugostepena presuda, nije u saglasnosti sa Ustavom


Ustavni sud je na sednici održanoj 14.3.2013. godine, doneo odluku kojom je utvrdio da odredba člana 55. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 - dalje: Zakon o izmenama i dopunama Zakona) u delu koji glasi:"izjavljenim pre stupanja na snagu ovog zakona", u vreme važenja, nije bila u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) i sa potvrđenim međunarodnim ugovorom.

Odluka Ustavnog suda objavljena je u "Sl. glasniku RS", broj 53/2013 od 18.6.2013. godine.

Odredbom člana 55. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona bilo je propisano da će o revizijama izjavljenim pre stupanja na snagu ovog zakona odlučivati Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od troje sudija po pravilima parničnog postupka koja su važila do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Polazeći od toga da je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona izvršena izmena odredaba Zakona kojima su bili uređeni uslovi za izjavljivanje revizije protiv pravnosnažne presude donete u drugom stepenu, pored ostalog i u pogledu određivanja donje granice novčane vrednosti predmeta spora pobijanog dela pravnosnažne presude kao uslova za dopuštenost izjavljivanja revizije i da je član 55. Zakona o izmenama i dopunama Zakona, predstavljao prelaznu odredbu Zakona kojom je bilo propisano po odredbama kog zakona će sud postupati u postupcima koji su u toku, Ustavni sud je ocenio da je u delu odredbe člana 55. stav 2. Zakona, zakonodavac prekršio ustavnu zabranu povratnog dejstva zakona iz člana 197. Ustava. Naime, kako se pravo na reviziju stiče danom donošenja drugostepene presude, to je i propisivanje odredbom člana 55. stav 2. Zakona da se na stranke koje nisu izjavile reviziju do 29.12.2009. godine, odnosno do stupanja na snagu izmena zakona, a kojima je osporena drugostepena presuda doneta do tog datuma, primenjuju odredbe novog Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 49/2013 - odluka US) kojim je vrednost za reviziju bila višestruko uvećana u odnosu na ranije predviđenu, po oceni Suda, dovelo do nedozvoljenog dejstva novog zakona i na odnose koji su već bili okončani pre njegovog stupanja na snagu. Takođe, polazeći od toga da se pravo na reviziju stiče danom donošenja drugostepene presude, Sud je ocenio da je navedena odredba Zakona stavila u neravnopravnu poziciju jednu grupu lica u odnosu na druge učesnike u postupcima po reviziji u odnosu na koje je doneta drugostepena presuda do dana stupanja na snagu Zakona, koja im je i dostavljena, budući da se zavisno od toga da li je drugostepena presuda koja je doneta pre stupanja na snagu izmena zakona, pre tog datuma i dostavljena strankama, određuje i različita visina cenzusa za izjavljivanje revizije. U tom smislu, Sud je ocenio da je u skladu sa načelom zabrane diskriminacije iz člana 21. Ustava samo takvo zakonsko uređenje prelaznog režima izjavljivanja revizije, koje bi sve učesnike u postupku stavilo u jednaku pravnu situaciju u odnosu na pravnosnažne presude koje su donete do dana stupanja na snagu Zakona, nezavisno od toga kada su im presude i dostavljene.

Izvor: Redakcija, 21.6.2013.