Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA 90. SEDNICA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA


Dnevni red:

1.Smernice za unapređivanje uloge informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju

2.Dopuna Pravilnika o planu udžbenika udžbenicima za nastavu na bosanskom jeziku

3.Izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

4.Udžbenici

Od planiranih tačaka dnevnog reda održana je samo rasprava o Predlogu izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Zbog nedostatka vremena ostale tačke će biti razmatrane na narednoj sednici NPS.

Pod 3. Nacionalni prosvetni savet uputio je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nekoliko važnih suštinskih primedbi i komentarima doprineo jezičkom i terminološkom uređivanju teksta.

Savet je konstatovao da Predlog izmena Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja nije u potpunosti u skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020, i da odlaganje značajnih aktivnosti ugrožava implementaciju razvojnih projekata. U procesu izrade Predloga nije konsultovan širok krug učesnika u obrazovanju, stoga su mnoge izmene napravljene kao odgovor na potrebe sindikata a ne u cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Značajnije konkretne primedbe na predložene izmene su:

Član 4. - Definisanje učeničkih kompetencija treba da bude usaglašeno sa osam ključnih kompetencija koje je usvojila Evropska unija.

Član 14. - Nacionalni prosvetni savet nije saglasan da bude potpuno razrešen nadležnosti u pogledu odobravanja udžbenika i traži da bude uključen u proces odobravanja udžbenika po proceduri koja će se regulisati novim Zakonom o udžbenicima. Očekuje da će novim Zakonom biti otklonjeni nedostaci na koje je Savet više puta ukazivao, a koji se navode i u izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije.

U pogledu predložene nove nadležnosti NPS, koja se odnosi na praćenje i preporučivanje mera za prevenciju osipanja učenika, potrebno je jasnije definisati aktivnosti. Neophodno je definisati odgovornost institucija za dostavljanje podataka i propisati obavezu izveštavanja Saveta od strane zavoda u relevantnim oblastima.

Takođe, Savet smatra da treba dopuniti ovaj član obavezom Saveta da analizira izveštaje o primeni standarda koje je utvrdio, na osnovu podataka i izveštaja koje su relevantne institucije u obavezi da dostavljaju Savetu po utvrđenoj proceduri.

Član 24. - Agencija za obrazovanje, čije se osnivanje predlaže, nema jasno definisane nadležnosti i zadatke. Predloženi član ni na koji način ne opravdava potrebu za osnivanjem Agencije, jer su navedene nadležnosti već u opisu rada drugih institucija kao što su saveti i zavodi. Član je neophodno preformulisati tako da bude jasna svrha Agencije, pri čemu je potrebno voditi računa da ne dođe do preklapanja funkcija sa drugim institucijama nadležnim za obrazovanje.

Član 98. - Neophodno je tekst člana uskladiti sa standardima struke.

Član 130. - Tehnološki viškovi ne smeju da imaju prednost pri zapošljavanju jer se tako ugrožava kvalitet obrazovanja. Izbor kadrova mora da bude zasnovan jedino na kvalitetu kandidata u skladu sa propisanim kompetencijama i inicijalnim obrazovanjem.

Član 179. - Savet smatra da je nedopustivo da ispit za licencu zamenjuje značajni deo stručnog obrazovanja nastavnika i zahteva revidiranje ovog člana.

Nacionalni prosvetni savet je podržao Predlog izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, uz izmene koje je Savet predložio.

Izvor: Vebsajt Nacionalnog prosvetnog saveta, 23.5.2013.