Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Obrazloženje Nacrta zakona


I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, kojima je predviđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. Razlozi za donošenje zakona

• Problemi koje Zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu

Predložena zakonska rešenja imaju sledeća tri osnovna cilja.

1. Povećanje horizontalne i vertikalne pravednosti oporezivanja dohotka građana, odnosno načela da pojedinci jednake ekonomske snage treba da snose jednako poresko opterećenje, te da bogatiji pojedinci plaćaju više poreza.

2. Smanjenje administrativnih troškova sprovođenja poreskih obaveza, kako za same obveznike, tako i za Poresku upravu.

3. Usaglašavanje i osavremenjivanje postojećih odredbi u skladu sa promenama drugih propisa, ali i promenama u izvorima i oblicima primanja pojedinaca koje su rezultat promena u načinu poslovanja naše privrede.

1) Najvažnije izmene kojima se podržava ostvarivanje prvog cilja su:

a) Smanjivanje stope poreza na zarade sa 12% na 10% uz povećanje neoporezivog iznosa sa sadašnjih 8.776 dinara na 11.000 dinara. Povećanje neoporezivog iznosa koje prati smanjenje stope dodatno smanjuje efektivno poresko opterećenje najnižih zarada, najčešćih u radno-intenzivnim industrijama, poput tekstilne. Efektivno poresko opterećenje minimalne zarade smanjuje se sa 8,6% na 6,4%. Istovremeno, ovim putem, povećana je i posredna poreska progresija koja takođe zavisi od visine neoporezivog iznosa. Promena poreske stope i neoporezivog iznosa kod zarada povezana je sa povećanjem stope doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje iz zarade (sa 11% na 13%) predloženo izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Na ovaj način, smanjena su poreska davanja koja, po definiciji, ne predstavljaju osnov za neposredno ostvarivanje bilo kojih prava obveznika, dok su povećanja davanja koja obvezniku predstavljaju neposredni osnov za ostvarivanje prava na penzijsko i invalidsko osiguranje. Istovremeno, promene stope poreza i penzijsko invalidskog doprinosa odmerene su tako da ukupno dejstvo ovih promena uzetih zajedno smanjuje ukupno fiskalno opterećenje privrede, kojoj bi se troškovi po ovom osnovu na godišnjem nivou smanjili za oko 1,7 milijardi dinara.

b) Uvođenje lične zarade preduzetnika koji porez plaćaju na stvarno ostvaren prihod od samostalne delatnosti kao osnovice za porez na zaradu i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Sadašnje rešenje, prema kojem je osnovica i poreza i doprinosa za preduzetnike oporeziva dobit preduzetnika, stvara neopravdanu razliku u visini poreskog opterećenja između preduzetnika i vlasnika privrednog društva. Naime, deo neto prihoda od samostalne delatnosti preduzetnika po svojoj ekonomskoj suštini predstavlja zaradu, a deo prihod od kapitala. Postojeće rešenje, onemogućava poresko priznavanje ove razlike i celokupnu dobit preduzetnika tretira kao prihod od rada. Time je onaj deo dobiti preduzetnika koji predstavlja prihod od kapitala višestruko oporezovan od uporedivog prihoda vlasnika privrednog društva. Nominalna poreska stopa koju se plaća na dobit privrednog društva sada iznosi 15%, dok na neto prihod iz samostalne delatnosti ukupno fiskalno opterećenje (zbog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju na dobit preduzetnika) iznosi 45,8%. Uvođenjem koncepta lične zarade preduzetnika, ovim obveznicima se omogućava da sami odrede koji deo njihovog neto prihoda predstavlja primanje od rada na koji plaćaju poreze i doprinose na zaradu, kao i svi ostali obveznici poreza i doprinosa na zarade, a koji deo predstavlja dobit na koji se primenjuje stopa od 10%. Imajući u vidu da se prihodi fizičkog lica od dividende oporezuju još jednom kod isplate dividende po nominalnoj stopi od 15%, a da prihodi preduzetnika ulaze u osnovicu godišnjeg poreza na dohodak (ukoliko je zbir svih njegovih prihoda koji se oporezuju porezom na godišnji dohodak iznad neoporezivog iznosa od tri prosečne godišnje bruto zarade u Republici) koji se plaća po stopi od 10%, odnos 15% (za deo prihoda iznad šest prosečnih bruto zarada), predloženo rešenje bi približno ujednačilo poresko opterećenje koje se plaća na prihode iz ova dva izvora.

v) Utvrđivanje prihoda od izdavanja nepokretnosti kao prihoda od kapitala dovelo bi do izjednačavanja poreskog opterećenja na prihode koji u suštinskom ekonomskom smislu potiču iz istog izvora - od kapitala. Prema sadašnjem rešenju prihodi od izdavanja imovine oporezuju po efektivno višoj stopi od 16% u odnosu na druge prihode od kapitala koji se oporezuju po nominalnoj stopi od 15% (efektivna je i niža imajući u vidu poreske kredite), što predstavlja narušavanje načela horizontalne poreske pravednosti. Stoga je predloženo, prvo, da se stvarni prihodi od izdavanja nepokretnosti svrstaju u prihode od kapitala i drugo, da visina efektivne poreske stope iznosi 15% (20% uz 25% normiranih troškova).

g) Predloženo uvođenje oporezivanja pripisanog prihoda na vlasništvo na nepokretnostima bi obezbedilo postizanje tri cilja.

Prvi je, svođenje prilika za poreske utaje neprijavljivanjem prihoda od izdavanja nepokretnosti na zanemarljiv procenat. Sadašnja situacija je upravo obrnuta: broj obveznika koji prijavljuje ove prihode u situaciji u kojoj su i zakupac i zakupodavac fizička lica je zanemarljiv. O tome svedoči i činjenica da je ukupan poreski prihod po ovom osnovu u 2012. godini iznosio 125 miliona dinara, uprkos tome što u Srbiji prema popisu iz 2011. godine postoji oko 750.000 više stambenih jedinica nego domaćinstava. Kada se procene mogući poreski prihodi samo od polovine ovih stambenih jedinica dolazi se do iznosa od oko 5 milijardi dinara. Poređenje ovog potencijalnog i stvarnog poreskog prihoda daje sliku razmera poreske evazije po ovom osnovu.

Drugi cilj je izjednačavanje poreskog tretmana prinosa na različite oblike akumulirane imovine: na ušteđevinu koja je depozit u banci kada se plaća porez na kamatu, i na akumulirani kapital uložen u nekretninu od koje se ostvaruje prinos.

Treći cilj je da se podstakne aktivacija neiskorišćenog kapitala, u slučaju u kojem se nekretnina zaista ne izdaje, odnosno da se plati porez na neracionalno ekonomsko ponašanje - da se kapital investira u neproduktivne svrhe umesto u druge, produktivnije oblike imovine. Imajući u vidu da ovaj treći cilj treba da se odnosi samo na srazmerno imućne pojedince koji poseduju nekretnine a ne koriste ih u produktivne svrhe, od oporezivanja pripisanog prihoda izuzeti su: stan, odnosno stambeni objekat gde vlasnik ima prijavljeno prebivalište; objekti i zemljište koje vlasnik koristi za obavljanje samostalne delatnosti na koje plaća porez na stvarni prihod; poljoprivredno zemljište fizičkog lica koje u vlasništvu ima najviše 5 hektara poljoprivrednog zemljišta, kao i sve nepokretnosti na koje se plaća porez na zakupninu. Pri tome se kao osnovica za primenu efektivne poreske stope od 15% (20% uz normirane troškove od 25%) uzima 3% tržišne vrednosti nepokretnosti umanjene za dinarsku protivvrednost 50.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan utvrđivanja poreza. Na taj način se i obveznici čija je druga nepokretnost tržišne vrednosti manje od 50.000 evra praktično oslobađaju obaveze za ovaj porez. Dodatno, obveznici - vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji su ga priveli nameni (podizanje novih zasada) oslobađaju se ove obaveze u periodu od 5 godina od podizanja novih zasada.

Treba dodati i da se pri predlaganju uvođenja poreza na pripisani prihod od vlasništva na nepokretnosti imalo u vidu da ovakav oblik oporezivanja imaju i brojne zemlje EU/OECD. Tako među zemljama koje primenjuju određenu varijantu oporezivanja imputiranog dohotka od nepokretnosti spadaju i Holandija, Belgija, Luskemburg, Španija, Švajcarska, Italija, Poljska. Neke od njih u osnovicu uključuju i nekretninu u kojoj vlasnik živi (Luksemburg, Belgija), a neke samo ostale nekretnine. Takođe, u nekima od njih se osnovicom smatra fiksni procenat tržišne vrednosti nekretnine, a u drugima je osnovica veća vrednost od: procenta tržišne vrednosti nekretnine ili ugovorenog iznosa zakupnine.

Imajući u vidu da su kao obveznici poreza na pripisani prihod i vlasnici poljoprivrednog zemljišta površine veće od 5 hektara, predloženo je i potpuno ukidanje poreza na katastarski prihod, koji se u prethodnih desetak godina nije ni naplaćivao.

2) Najvažnija izmena koja predstavlja značajno administrativno unapređenje, odnosno omogućava postizanje drugog osnovnog cilja predloženog Zakona: smanjenje administrativnih troškova sprovođenja poreskih obaveza, jeste uvođenje samooporezivanja kao načina utvrđivanja poreske obaveze za veći krug obveznika.

Predloženo je da se poreska obaveza utvrđuje samooporezivanjem:

- na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika koji vodi poslovne knjige;

- na kapitalne dobitke;

- na prihode koje isplaćuje isplatilac koji nije pravno lice ili preduzetnik, i to: na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine; kamate; stvarne prihode od izdavanja nepokretnosti i davanja u zakup pokretnih stvari; ostale prihode,

- kao i u svim slučajevima u kojima porez ne obračuna isplatilac prihoda, kada ostvaruje zarade i druge prihode u ili iz druge države, kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države, odnosno međunarodne organizacije ili kod predstavnika i službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije, kao i ako od nerezidentnog isplatioca ostvaruje zaradu po osnovu pravila nagrađivanja (opcije na akcije i dr.).

Pored prethodno navedene, izmene koja bi kao rezultat imale smanjenje troškova sprovođenja poreskih propisa su i:

- izuzimanje iz obaveze plaćanja poreza na druge prihode ako se isplata vrši

fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca upućenim na rad po nalogu poslodavca a u vezi sa delatnošću poslodavca;

- izuzimanje iz obaveze plaćanja poreza na druge prihode dužnika, kada banka otpiše potraživanje prema dužniku uslovom da su troškovi utuženja tog dužnika veći od ukupnog iznosa potraživanja banke od ovog dužnika; - jasno zakonsko definisanje uslova za nastanak i prestanak poreskog rezidentstva obveznika.

3) U najbitnije izmene kojima se postiže osavremenjivanje i usaglašavanje postojećih zakonskih odredbi spada sledeće.

a) Uvođenje jasnih pravila za uključivanje različitih oblika isplate podsticajnog dela zarade zaposlenima (bonusi, akciji, opcije na akcije i drugi vidovi nagrađivanja zaposlenih) nezavisno od toga da li ih isplaćuje neposredno poslodavac ili lice povezano sa poslodavcem. Ova izmena predstavlja usaglašavanje sa razvojem tržišta rada i sistema zapošljavanja radne snage i sve češćom praksom da kao podsticajni deo zarade zaposleni dobijaju akcije ili druga slična prava ne samo neposredno od poslodavca, već i od privrednog društva koje je vlasnik privrednog društva u kojem su zaposleni.

b) Povećanje dozvoljene vrednosti prometa na koji se može plaćati porez od samostalne delatnosti na paušalno utvrđen prihod sa 3.000.000 na 6.000.000 dinara. Ova izmena predstavlja usaglašavanje sa prošlogodišnjim izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost kojim je granica za obavezno evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost podignuta sa 4.000.000 na 8.000.000 dinara.

v) Sužavanje obima delatnosti kojima se pravo na paušalno oporezivanje može priznati, kojim se delatnosti iz oblasti pravnih poslova, računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta, kao i iz oblasti zdravstvene delatnosti, izuzimaju iz prava na paušalno oporezivanje. Ovom izmenom usaglašavaju se vrste delatnosti koje imaju pravo na paušalno oporezivanje sa svrhom postojanja ovog prava, a ona se, pre svega, ogleda u tome da vođenje knjiga ne predstavlja nesrazmeran trošak preduzetniku imajući u vidu obim i vrstu posla.

g) Premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac plaća za zaposlene

- osiguranike, u skladu sa posebnim propisima koji uređuju tu oblast, izuzimaju se iz osnovice za oporezivanje zarade do propisanog mesečnog neoporezivog iznosa. Na ovaj način, pored podsticaja ovog oblika pogodnosti koje poslodavac pruža zaposlenom, odredbe zakona usaglašavaju se sa iskazanim preferencijama zaposlenih kojima se daje prilika za izbor između dodatnog penzijskog ili dodatnog zdravstvenog osiguranja.

d) Uvedeno je poresko oslobođenje po osnovu kapitalnog dobitka kod isplata akumuliranih sredstava iz dobrovoljnih penzijskih fondova koje se isplaćuju saglasno zakonu koji uređuje tu oblast. Time se stvaraju uslovi da građani budu motivisani da izdvajaju sredstava u okviru sistema kapitalizovane štednje za starost, jer se poreski tretman ovog vida štednje izjednačava sa poreskim tretmanom štednje na dinarske depozite (propisano poresko oslobođenje na prihod od kamate na ove depozite).

Pored navedenih usaglašavanja, predložene izmene donose i terminološka usaglašavanja sa već sprovedenim izmenama drugih neporeskih propisa.

U formalnopravnom smislu, sadržaj i rokovi za podnošenje preskih prijava i plaćanje poreske obaveze usaglašavaju se sa predloženim izmenama.

Na kraju, potrebno je ukazati da u odnosu na porez na dohodak građana ne postoje obavezujući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno vršiti usaglašavanje.

• Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona

Imajući u vidu da je reč o elementima sistema i politike javnih prihoda koji se, saglasno odredbama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS" br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12), uvode zakonom, to znači da se izmene i dopune tih elemenata mogu vršiti samo zakonom. Prema tome, kako se materija koja se uređuje ovim zakonom odnosi na oporezivanje prihoda građana i spada u zakonodavnu regulativu, nije razmatrano, niti je bilo osnova za razmatranje njenog uređenja drugim zakonom ili podzakonskim aktom.

• Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema

S obzirom da se radi o zakonskoj materiji, određena postojeća zakonska rešenja jedino je i moguće menjati i dopunjavati donošenjem zakona, tj. izmenama i dopunama zakona.

Uređivanjem poreskopravne materije zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i obezbeđuje dostupnost javnosti u pogledu vođenja poreske politike, s obzirom da se zakon kao opšti pravni akt objavljuje i stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj poreskopravnoj situaciji.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Uz član 1.

Predložena je izmena člana 2. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/1, 91/11-US, 93/12 i 114-US - u daljem tekstu: Zakon o porezu na dohodak građana), tako što se u stavu 2. ovog člana, kod propisivanja oporezivog prihoda precizira bruto prihod kao stvarni ili pripisani bruto prihod koji je po nekom od osnova iz člana 3. ovog zakona ostvario poreski obveznik.

Uz član 2.

Predloženo je da se izmeni član 3. Zakona o porezu na dohodak građana u smislu da se prihodi od poljoprivrede i šumarstva i prihodi od nepokretnosti iskuče od oporezivanja porezom na dohodak građana kao takve vrste prihoda. Naime, prema predloženom konceptu oporezivanja, prihodi od poljoprivrede i šumarstva oporezivali bi se kao prihodi od samostalne delatnosti, a prihodi od nepokretnosti kao prihodi od kapitala, odnosno kao ostali prihodi u zavisnosti od toga da li nepokretnosti iznajmljuje vlasnik ili lice koje nije vlasnik tih nepokretnosti.

Uz član 3.

Predloženo je da se izmeni član 4. Zakona o porezu na dohodak građana tako da se na pojedine vrste prihoda iz člana 3. ovog zakona porez na dohodak građana plaća samooporezivanjem. Po predloženom rešenju, samooporezivanjem se porez utvrđuje i plaća na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika koji vodi poslovne knjige, na kapitalne dobitke, na prihode koje isplaćuje isplatilac koji nije pravno lice ili preduzetnik, a to su  prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, kamate, stvarni prihodi od izdavanja nepokretnosti i davanja u zakup pokretnih stvari i ostali prihodi iz člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana.

Uz član 4.

Predložena je izmena člana 7. Zakona o porezu na dohodak građana iz razloga potrebe da se precizira pojam rezidentstva fizičkog lica, u smislu određivanja dana boravka i napuštanja teritorije Republike, poreske godine koja prethodi i onoj koja sledi godini dolaska u Republiku, kao i preciziranje rezidentstva Republike u slučaju kada je fizičko lice iz Republike upućeno u drugu državu radi obavljanja poslova u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike, odnosno obavljanja poslova za Republiku u međunarodnim organizacijama.

Uz član 5.

Predložene su izmene u članu 9. Zakona o porezu na dohodak građana, i to: u stavu 1. tačka 16) je brisana, a tač. 22), 24) i 25) su izmenjene. Brisanjem tačke 16) ukida se izuzimanje iz dohotka za oporezivanje primanja ostvarenih po osnovu naknada za rad lica u organima za sprovođenje izbora ili za popis stanovništva. Tač. 22) i 24) izmenjene su radi preciziranja i usklađivanja sa propisima koji uređuju Vojsku Srbije i oblast poljoprivrede. Naime, Zakonom o Vojsci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 88/09 i 101/10-dr. zakon), u članu 91. propisana su novčana primanja vojnika, učenika i kadeta vojnoškolskih ustanova i lica na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire koja odredi ministar odbrane. U tački 25) vrši se brisanje dela koji se odnosi na lica kojima se isplaćuje PDV nadoknada, imajući u vidu da se predloženim izmenama prihod od poljoprivrede i šumarstva obračunava i plaća na stvarni prihod a da katastarski prihod nije više predmet oporezivanja ovim zakonom. Pored ovih izmena, u stavu 2. vrši se izmena u terminološkom smislu.

Uz član 6.

Predložena je izmena člana 12a Zakona o porezu na dohodak građana kojim je uređeno usklađivanje dinarskih iznosa godišnjim indeksom potrošačkih cena, u cilju usklađivanja sa izmenama člana 83. Zakona o porezu na dohodak građana kojim je uređeno oporezivanje dobitaka od igara na sreću, imajući u vidu da je izmenama predloženo ukidanje neoporezivog iznosa kod oporezivanja dobitaka koje fizičko lice ostvari od igre na sreću.

Uz član 7.

Predložena je izmena člana 13. Zakona o porezu na dohodak građana u smislu propisivanja da se zaradom obuhvate i isplaćene lične zarade preduzetnika, kao i primanja koja zaposleni ostvari od lica koje se, u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02-dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11 i 119/12), smatra povezanim licem sa poslodavcem, a koja su u vezi sa radom fizičkog lica kod poslodavca. Članom 59. Zakona o porezu na dobit pravnih lica propisano je da se licem povezanim sa obveznikom smatra ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole nad obveznikom (u slučaju posrednog ili neposrednog posedovanja najmanje 25% akcija ili udela) ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke (pored slučaja predviđenog za kontrolu nad obveznikom, to je slučaj i kada lice posredno ili neposredno poseduje najmanje 25% glasova u obveznikovim organima upravljanja). Licima povezanim sa obveznikom, prema odredbama tog zakona, smatraju se bračni ili vanbračni drug, potomci, usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojioci, braća i sestre i njihovi potomci, dedovi i babe i njihovi potomci, kao i braća i sestre i roditelji bračnog ili vanbračnog druga, kao i lica koje je sa obveznikom povezano na način predviđen u slučaju kontrole nad obveznikom ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke obveznika.

Uz član 8.

U članu 14. Zakona o porezu na dohodak građana predloženo je da se zaradom smatraju akcije koje zaposleni dobije od poslodavca ili sa poslodavcem povezanog lica na kojima stiče pravo raspolaganja u trenutku sticanja, kao i akcije koje zaposleni dobije na osnovu pravila nagrađivanja (opcije na akcije i dr.). Za zaradu u vidu akcija koje zaposleni dobije od poslodavca ili od sa poslodavcem povezanog lica i akcija koje zaposleni dobije na osnovu pravila nagrađivanja od tih lica, osnovicu poreza na zarade predstavlja tržišna vrednost akcija uvećana za pripadajuće obaveze iz zarade u trenutku sticanja prava raspolaganja nad akcijama, a u slučaju kupovine akcija od poslodavca ili od sa poslodavcem povezanog lica po povlašćenoj ceni osnovicu poreza na zaradu čini razlika između tržišne cene tih akcija u trenutku sticanja i iznosa koji je zaposleni platio.

Uz član 9.

Predložena je izmena člana 14a stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana, kao i preciziranje odredaba st. 2. i 3. ovog člana u smislu da se vrednost primanja zaposlenog po osnovu korišćenja službenog vozila i drugog prevoznog sredstva u privatne svrhe i korišćenja stambenih zgrada koje su u vlasništvu poslodavca ili na raspolaganju poslodavca po osnovu zakupa ili po drugom osnovu (primanja zaposlenog koja imaju poreski tretman zarade) umanjuju za iznos koji je zaposleni platio za korišćenje vozila, odnosno za iznos koji je zaposleni platio na ime zakupnine.

Uz član 10.

U članu 14b Zakona o porezu na dohodak građana, u okviru stava 2, predloženo je da se od oporezivanja porezom na zaradu, pored izuzimanja od oporezivanja koje je već propisano ovim članom - za premiju koju poslodavac plaća za sve zaposlene kod kolektivnog osiguranja od posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja i kolektivnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, koji poslodavac plaća za zaposlene članove dobrovoljnog penzijskog fonda, izuzme i premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa posebnim propisima koji uređuju navedene oblasti, do iznosa koji je oslobođen od plaćanja doprinosa saglasno zakonu koji uređuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje (5.214 dinara).

Uz član 11.

U članu 15a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana predloženo je preciznije uređivanje osnovice poreza na zaradu, odnosno iznos umanjenja zarade za lice koje radi sa nepunim radnim vremenom, lice koje ostvaruje puno radno vreme kod dva ili više poslodavaca, kao i za lice koje ostvaruje nepuno radno vreme kod dva ili više poslodavaca. Predloženo je povećanje neoporezivog iznosa na 11.000 dinara.

Uz član 12.

U članu 16. Zakona o porezu na dohodak građana predloženo je da se stopa poreza na zarade smanji sa 12% na 10%.

Uz član 13.

Ovim članom predloženo je brisanje člana 17. Zakona o porezu na dohodak građana, koji se odnosi na osnovicu poreza na zarade fizičkih lica - rezidenata Republike koji su upućeni u inostranstvo radi obavljanja poslova za pravna lica - rezidente Republike.

Uz član 14.

Predložena je izmena člana 21a Zakona o porezu na dohodak građana u smislu da se ne plaća porez na zarade na premiju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog - osiguranika uključenog u dobrovoljno zdravstveno osiguranje u zemlji, u skladu sa zakonima koji uređuju dobrovoljno zdravstveno osiguranje i aktima donetim za sprovođenje zakona, kao i preciziranje u delu koji se odnosi na penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog - člana dobrovoljnog penzijskog fonda, po zakonu koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove. Takođe, predloženo je da ukupan iznos koji može biti predmet navedenog oslobođenja zbirno ne može biti veći od 5.214 dinara mesečno.

Uz član 15.

Ovim članom predloženo je brisanje člana 21b Zakona o porezu na dohodak građana.

Uz član 16.

Ovim članom predloženo je brisanje je druge glave i odredaba čl. 22. do 30. Zakona o porezu na dohodak građana koje se odnose na oporezivanje prihoda od poljoprivrede i šumarstva. Navedena izmena se vrši zbog toga što stvarni prihodi od poljoprivrede i šumarstva, u skladu sa predloženim izmenama Zakona, postaju predmet oporezivanja porezom na prihode od samostalne delatnosti.

Uz član 17.

U okviru člana 31. Zakona o porezu na dohodak građana predloženo je da predmet oporezivanja  prihoda  od  samostalne  delatnosti  obuhvati  stvarni  prihod  od delatnosti poljoprivrede i šumarstva.

Uz član 18.

Novododati stav 2. člana 32. Zakona o porezu na dohodak građana odnosi se na obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti po osnovu stvarnih prihoda od poljoprivrede  i  šumarstva.  Obveznik  tog  poreza  je  fizičko  lice  -  nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji je upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast.

Uz član 19.

Pored pravno-tehničke redakcije, predloženo je brisanje stava 3. člana 33. Zakona o porezu na dohodak građana kojim je uređeno utvrđivanje oporezive dobiti preduzetniku-osnivaču, čime se vrši usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/11 i 99/11), prema kome su vlasnici postojećih ortačkih radnji dužni da svoju formu obavljanja delatnosti promene u pravnu formu privrednog društva propisanu tim zakonom, najkasnije do 1. marta 2013. godine, a ako vlasnici postojećih ortačkih radnji registru privrednih subjekata ne prijave promenu pravne forme u navedenom roku, registrator koji vodi registar privrednih subjekata po službenoj dužnosti će ih prevesti u pravnu formu ortačkog društva.

U z član 20.

Član 35. Zakona o porezu na dohodak građana odnosi se na iskazivanje u poreskom bilansu preduzetnika podataka o usklađivanju prihoda i rashoda, utvrđivanju kapitalnih dobitaka i gubitaka i poreskom tretmanu gubitaka iz ranijih godina u skladu sa odrebama Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Predloženo je da način na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene podzakonskim aktom bliže uredi ministar.

Uz član 21.

Predložena je izmena člana 35a Zakona o porezu na dohodak građana u cilju usklađivanja sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica u pogledu iznosa i načina priznavanja amortizacije stalnih sredstava koje je preduzetnik iskazao kao rashod u svojim poslovnim knjigama.

Uz član 22.

Predložena je izmena člana 37a Zakona o porezu na dohodak građana u smislu da se, pored troškova službenog putovanja do iznosa iz člana 18. stav 1. tač. 2) do 4) Zakona o porezu na dohodak građana, preduzetnicima priznaje kao rashod u poreskom bilansu isplaćena lična zarada, kao novčani iznos koji preduzetnik isplati i evidentira u poslovnim knjigama kao svoje mesečno lično primanje, uvećan za pripadajuće obaveze iz zarade.

Uz član 23.

U okviru člana 40. Zakona o porezu na dohodak građana kojim se uređuje paušalno oporezivanje preduzetnika, predložene su izmene u stavu 2. ovog člana, kojim je predviđeno da se pravo na paušalno oporezivanje ne može priznati preduzetnicima koji obavljaju delatnost iz oblasti pravnih poslova, računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta, kao i iz oblasti zdravstvene delatnosti, pri čemu se predmetne delatnosti opredeljuju u skladu sa Klasifikacijom delatnosti. Pored toga, predložena je izmena visine prometa preduzetnika koja opredeljuje pravo na paušalno oporezivanje, tako što je predloženo da pravo na paušalno oporezivanje nemaju preduzetnici koji u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti veći  6.000.000 dinara, umesto dosadašnjeg iznosa od 3.000.000 dinara.

Uz član 24.

Predlaže se izmena stava 1. člana 41. Zakona o porezu na dohodak građana, koji se odnosi na kriterijume i elemente za paušalno oporezivanje preduzetnika.

Uz član 25.

Predlaže se izmena člana 43. Zakona o porezu na dohodak građana u cilju usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/11 i 99/11) prema kome su vlasnici postojećih ortačkih radnji dužni da svoju formu obavljanja delatnosti promene u pravnu formu privrednog društva propisanu ovim zakonom, najkasnije do 1. marta 2013. godine, a ako vlasnici postojećih ortačkih radnji registru privrednih subjekata ne prijave promenu pravne forme u navedenom roku, registrator koji vodi registar privrednih subjekata po službenoj dužnosti će ih prevesti u pravnu formu ortačkog društva.

Uz član 26.

Predložena je izmena člana 61. Zakona o porezu na dohodak građana kojim je uređen predmet oporezivanja porezom na prihode od kapitala. Pored kamate po osnovu zajma, štednih i drugih depozita i po osnovu dužničkih i sličnih hartija od vrednosti, dividendi i učešća u dobiti i prinosa od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda, uvedene su nove kategorije prihoda od kapitala - stvarni prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti i pripisani prihod od vlasništva na nepokretnostima. Stvarni prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti je zakupnina u koju se uračunava i vrednost svih izvršenih obaveza i usluga na koje se obavezao zakupac, osim obaveza plaćanja troškova koji su nastali tokom zakupa, a koji zavise od obima potrošnje zakupca (kao što su npr. troškovi električne energije, telefona i sl.). Predloženo je da se nepokretnostima smatraju zemljište (građevinsko, poljoprivredno, šumsko i dr.) i stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostopije, garaže i drugi nadzemni i podzemni građevinski objekti, odnosno njihovi delovi. Takođe, predloženo je da se pripisani prihod od vlasništva na nepokretnostima ne utvrđuje za stan, odnosno stambeni objekat gde vlasnik ima prijavljeno prebivalište, objekte i zemljište koje vlasnik koristi za obavljanje samostalne delatnosti za koju plaća porez na stvarni prihod, poljoprivredno zemljište koje je u vlasništvu fizičkog lica a čija je površina do 5 hektara, kao i na nepokretnosti koje iznajmljuje i po tom osnovu plaća porez na stvarni prihod.

Uz član 27.

Predložene su izmene člana 63. Zakona o porezu na dohodak građana koji uređuje oporezivi prihod od kapitala. Oporezivi prihod od kapitala za stvarni prihod od izdavanja  sopstvenih  nepokretnosti  čini  bruto  prihod  umanjen  za  normirane troškove u visini od 25%, a ukoliko je on ostvaren iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa normirani troškovi se priznaju u visini od 50% bruto prihoda. Oporezivi prihod od kapitala za pripisani prihod od vlasništva na nepokretnostima za kalendarsku godinu čini 3% tržišne vrednosti nepokretnosti umanjene za normirane troškove u visini od 25%, s tim da se tržišna vrednost nepokretnosti utvrđuje kao razlika između zbira tržišnih vrednosti nepokretnosti u vlasništvu obveznika i dinarske protivvrednosti od 50.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan utvrđivanja poreza. Pored toga, ako je prihod od stvarnog prihoda od izdavanja sopstvenih nepokretnosti manji od pripisanog prihoda od vlasništva na nepokretnostima, nadležni poreski organ će oporezivi prihod utvrditi u visini pripisanog prihoda.

Uz član 28.

Predloženo je da se po stopi od 20% oporezuju stvarni prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti i pripisani prihod od vlasništva na nepokretnostima.

Uz član 29.

Pored već propisanih poreskih oslobođenja od plaćanja poreza na prihode od kapitala (na dinarska sredstva po osnovu štednih i drugih depozita - oročenih ili po viđenju, po osnovu dužničkih hartija od vrednosti, u smislu propisa kojima je uređeno tržište kapitala, čiji je izdavalac Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije), izmenom člana 65. Zakona predloženo je da se propiše oslobođenje za pripisani prihod od vlasništva na nepokretnostima: ako su na zemljištu podignuti nasipi, kanali i ustave, odbrambeni vrbaci i drugi slični zasadi, rovovi i drugi objekti od zemlje namenjeni za odbranu od poplava, za odvodnjavanje, navodnjavanje ili zaštitu od erozije; ako zemljište čini zaštićenu okolinu oko proglašenih spomenika kulture i zaštićenih objekata prirode; ako je zemljište koje nije bilo obradivo, ulaganjem obveznika postalo obradivo - pet godina od privođenja nameni zemljišta; ako su na zemljištu podgnuti novi voćnjaci i vinogradi - pet godina od početka sadnje voćnjaka, odnosno vinove loze.

Uz član 30.

Predloženo je brisanje Šeste glave i odredaba čl. 66. do 71. Zakona, kojima je uređeno oporezivanje prihoda od nepokretnosti u cilju usklađivanja se ostalim predloženim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana.

Uz član 31.

Predložena je izmena člana 72. Zakona o porezu na dohodak građana u smislu uređenja pojma kapitalnog dobitka i kapitalnog gubitka. Po predloženom rešenju kapitalnim dobitkom, odnosno gubitkom u smislu ovog zakona smatra se razlika vrednosti ostvarene prenosom i nabavne vrednosti stvarnih prava na nepokretnostima,  autorskih  prava,  prava  srodnih  autorskom  pravu  i  prava industrijske svojine i udela u kapitalu pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti, uključujući i investicione jedinice, osim investicionih jedinica dobrovoljnih penzijskih fondova.

Uz član 32.

Predložena je izmena člana 72a Zakona o porezu na dohodak građana u pogledu izuzimanja od oporezivanja porezom na kapitalne dobitke. Tako, kapitalnim dobitkom, odnosno gubitkom u smislu ovog zakona ne smatra se razlika koja je nastala prenosom prava u slučaju kada su stečena nasleđem u prvom naslednom redu, kada se prenos vrši između bračnih drugova i krvnih srodnika u pravoj liniji, u slučaju prenosa koji se vrši između razvedenih bračnih drugova, a u neposrednoj je vezi sa razvodom braka, kada se prenose dužničke hartije od vrednosti u skladu sa propisima koji uređuju izdavanje i promet ovih hartija od vrednosti i kada je obveznik prava koja je preneo, pre prenosa imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina.

Uz član 33.

Predložena je izmena člana 73. Zakona o porezu na dohodak građana u smislu brisanja  stava  5.  tog  člana,  kojim  je  uređena  prodajna  cena  kod  povlačenja akumuliranih sredstava iz dobrovoljnog penzijskog fonda iz razloga usklađivanja sa ostalim izmenama.

Uz član 34.

Predložena je izmena člana 74. Zakona o porezu na dohodak građana u cilju preciznijeg uređivanja nabavne vrednosti za svrhu utvrđivanja kapitalnog dobitka kod prenosa nepokretnosti koju je obveznik sam izgradio, kod prenosa nepokretnosti u izgradnji, nabavna vrednost investicione jedinice, kod hartija od vrednosti kojima se trguje na uređenom tržištu kapitala u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala, a ako u periodu od godinu dana nije bilo trgovine tom hartijom od vrednosti, nabavnom vrednošću smatra se najniža zabeležena cena u godini u kojoj je bilo trgovanja. Kod hartija od vrednosti kojima se ne trguje na tržištu kapitala, nabavnom vrednošću smatra se vrednost koju obveznik dokumentuje kao stvarno plaćenu, odnosno, ako to ne učini, njena nominalna vrednost, a ako je reč o akcijama bez nominalne vrednosti srazmerni deo neto imovine društva u momentu sticanja.

Uz član 35.

Predloženo je brisanje člana 79a Zakona o porezu na dohodak građana kojim je propisano oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak u slučaju kada se povučena akumulirana sredstva po osnovu udela člana u neto imovinio dobrovoljnog penzijskog fonda ulože u kupovinu anuiteta u društvu za osiguranje iz razloga usklađivanja sa ostalim izmenama.

Uz član 36.

Predloženo je preciziranje člana 82. Zakona o porezu na dohodak građanau cilju preciziranja utvrđivanja prihod od davanja u zakup pokretnih stvari.

Uz član 37.

Predložena je izmena člana 83. Zakona o porezu na dohodak građana u smislu da se pojedinačnim dobitkom od igre na sreću smatra svaka pojedinačna isplata, odnosno dodela dobitka koja se u skladu sa zakonom o igrama na sreću isplaćuje, odnosno dodeljuje obvezniku. Pored toga, predloženo je ukidanje oslobođenja od oporezivanja dobitaka od igara na sreću.

Uz član 38.

U okviru člana 84. Zakona o porezu na dohodak građana dodat je stav 4. kojim se predviđa indeksiranje iznosa uplaćenih sredstava po osnovu sticanja investicionih jedinica dobrovoljnog penzijskog fonda iz stava 3. istog člana godišnjim indeksom potrošačkih cena od dana kada se povučena akumulirana sredstva po osnovu udela člana u neto imovini dobrovoljnog penzijskog fonda ulože u kupovinu anuiteta u društvu za osiguranje do dana isplate naknade iz osiguranja lica.

Uz član 39.

Predložene su izmene člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana u smislu da se ostalim prihodima fizičkog lica smatra i uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika društva za njihove privatne potrebe, primanja koja, saglasno zakonu koji uređuje rad, ostvari zaposleni po osnovu učešća u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini, kao i prihodi koje ostvari fizičko lice izdavanjem nepokretnosti koje nisu u njegovom vlasništvu (podzakup), a po tom osnovu ne plaća porez na stvarni prihod od samostalne delatnosti. Takođe, predložena je i izmena odredbe stava 4. tačka 3) člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana u smislu da se od plaćanja poreza na druge prihode, do iznosa koji je propisan članom 18. tač. 2) do 4) Zakona o porezu na dohodak građana, izuzimaju dokumentovane naknade troškova službenih putovanja licima koja su upućena na rad po nalogu poslodavca a u vezi sa delatnošću poslodavca. Izmene u stavu 5. ovog člana odnose se na izuzimanje od plaćanja poreza na druge prihode za primanja klijenata banke kada banka otpiše potraživanje prema dužniku pod propisanim uslovima, a izmenom stava 6. uređeno je oslobođenje od plaćanja poreza na druge prihode u slučaju kada dužnik po osnovu ugovora o poravnanju koji zaključi sa bankom proda nepokretnost za koju je dobio kredit, a sredstva ostvarena prodajom te nepokretnosti uplati banci na ime vraćanja kredita.

Uz član 40.

Saglasno izmeni člana 87. Zakona o porezu na dohodak građana, obavezom plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana obuhvaćeni su, pored rezidenata za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi, i nerezidenti za dohodak koji ostvare po osnovu rada obavljenog na teritoriji Republike Srbije. Izmenjen je stav 4. ovog člana u smislu da se dohodak koji podleže oporezivanju godišnjim porezom uvećava za prihod koji, u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez, obveznik ostvari po osnovu prava na povraćaj doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Uz član 41.

Predložena je izmena naziva četvrtog dela koji se odnosi na utvrđivanje i naplatu poreza dodavanjem dela koji se odnosi na podnošenje poreske prijave.

Uz član 42.

Predložena je izmena u članu 92. Zakona o porezu  na dohodak građana u smislu produžavanja roka za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana sa 15. marta na 15. maj.

Uz član 43.

Predložena je izmena člana 93. Zakona o porezu na dohodak građana u cilju usaglašavanja sa ostalim izmenama.

Uz član 44.

Predložene su izmene člana 94. Zakona o porezu na dohodak građana u smislu propisivanja da preduzetnik, između ostalog, u poreskoj prijavi iskazuje i procenu mesečne akontacije.

Uz član 45.

Predložene su izmene člana 95. Zakona o porezu na dohodak građana koje se odnose na rokove za podnošenje poreske prijave za prenos prava po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak, za stvarne prihode od izdavanja nepokretnosti, prihode po osnovu davanja u zakup pokretnih stvari, za pripisani prihod i dr.

Uz član 46.

Predložene su izmene člana 98. Zakona u smislu da se poreska prijava za prihode od samostalne delatnosti podnosi poreskom organu na čijoj teritoriji obveznik ima registrovano sedište, kao i usklađivanje sa ostalim izmenama.

Uz član 47.

Prodloženo je pravnotehničko usaglašavanje odredaba.

Uz član 48.

Predloženo je da se po rešenju nadležnog poreskog organa utvrđuje i plaća porez na paušalni prihod od samostalne delatnosti, pripisani prihod od vlasništva na nepokretnosti i godišnji porez na dohodak građana.

Uz član 49.

Predložen je novi član 100a Zakona o porezu na dohodak građana kojim se navode prihodi na koje se porez utvrđuje i plaća samooporezivanjem, a to su: prihodi od samostalne delatnosti preduzetnika koji vodi poslovne knjige, kapitalni dobici, prihodi koje isplaćuje isplatilac koji nije pravno lice ili preduzetnik (prihodi od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamate, stvarni prihodi od izdavanja nepokretnosti i davanja u zakup pokretnih stvari i ostali prihodi iz člana 85. Zakona o porezu  na dohodak građana). Takođe, predloženo je da ako porez ne obračuna isplatilac prihoda, obavezu utvrđivanja poreza samooporezivanjem ima i obveznik koji ostvaruje zarade i druge prihode u ili iz druge države, kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države, odnosno međunarodne organizacije ili kod predstavnika i službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije, kao i ako od nerezidentnog isplatioca ostvaruje zaradu po osnovu pravila nagrađivanja (akcijske opcije i dr.).

Uz član 50.

Predložena je izmena naslova iznad člana 101. Zakona koji se odnosi na način utvrđivanja i dospelost poreza po odbitku.

Uz član 51.

Član 101a Zakona o porezu na dohodak građana se briše, imajući u vidu da su odredbe ovog člana predloženim izmenama i dopunama postale deo člana 15a Zakona.

Uz član 52.

Predloženo je brisanje člana 107. Zakona o porezu na dohodak građana u cilju usaglašavanja sa ostalim izmenama.

Uz član 53.

Predložene su izmene člana 107a Zakona o porezu na dohodak građana u smislu omogućavanja naknadnog dostavljanja potvrde o rezidentnosti nadležnom poreskom organu i priznavanja razlike između iznosa plaćenog i iznosa poreza za koji bi postojala obaveza plaćanja da je obveznik u momentu isplate prihoda raspolagao potvrdom o rezidentnosti kao više plaćenog poreza.

Uz čl an 54.

Predloženo je da se izmeni naslov iznad člana 109. i član 109. Zakona o porezu na dohodak građana kojim se uređuje način utvrđivanja poreza po rešenju od strane nadležnog poreskog organa za prihode od samostalne delatnosti, na pripisani prihod od vlasništva na nepokretnostima i na godišnji porez na dohodak građana.

Uz član 55.

Predloženi su rokovi za plaćanje poreza koji se utvrđuju rešenjem nadležnog poreskog organa.

Uz član 56.

Predloženo je dodavanje naslova iznad člana 111. Zakona o porezu na dohodak građana, kao i izmena člana 111. ovog zakona u smislu propisivanja načina utvrđivanja konačne i akontativne poreske obaveze u poreskoj prijavi za preduzetnika koji vodi poslovne knjige za poreski period za koji se prijava podnosi, kao i obaveza plaćanja tog poreza.

Uz član 57.

Predložene su izmene člana 112. Zakona o porezu na dohodak građana u smislu prpisivanja određivanje mesečne akontacije poreza za preduzetnika koji vodi poslovne knjige u slučaju kada u toku godine započne obavljanje delatnosti, kao i ako tokom godine dođe do značajnijih promena u njegovom poslovanju.

Uz član 58.

Predložene su izmene člana 113. Zakona o porezu na dohodak građana u smislu propisivanja podataka koje je obveznik poreza na kapitalni dobitak dužan da iskaže u poreskoj prijavi u slučaju ostvarivanja prava na poresko oslobođenje.

Uz član 59.

Predlaže se da se porez koji se utvrđuje samooporezivanjem plaća u roku za podnošenje poreske prijave.

Uz član 60.

Preloženo je brisanje odredaba čl. 115, 116, 117, 118. i 119. Zakona o porezu na dohodak građana.

Uz član 61.

Predložena je izmena člana 157. Zakona o porezu na dohodak građana koji se odnosi na institut jemstva.

Uz član 62.

Predloženo je brisanje odredaba čl. 158. do 162 Zakona o porezu na dohodak građana.

Uz čl. 6 3. do 65.

Predloženo je usklađivanje kaznenih odredaba Zakona o porezu na dohodak građana.

Uz član 66.

Predlaže se terminološko ujednačavanje u čl. 18, 21v, 21g, 21d, 49, 50, 79, 97,108, 108a i 108b Zakona.

Uz čl. 67. do 72.

Uređuju se prelazne i završne odredbe za sprovođenje ovog zakona.

Preuzmite dokument:

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana http://www.mfp.gov.rs/UserFiles/File/predlozi/2013/Nacrt%20zakona%20o%20izmenama%20i%20dopunama%20Zakona%20o%20porezu%20na%20dohodak%20gradjana.pdf (ONLINE)

Obrazloženje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana http://www.mfp.gov.rs/UserFiles/File/predlozi/2013/Obrazlozenje%20-%20dohodak.pdf (ONLINE)

Odredbe Zakona o porezu na dohodak građana čija se izmena i dopuna vrši http://www.mfp.gov.rs/UserFiles/File/predlozi/2013/Odredbe%20Zakona%20o%20porezu%20na%20dohodak%20gradjana%20cija%20se%20izmena%20vrsi.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija i privrede, 23.4.2013.