Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NAJAVLJEN NOV ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU KOJI BI TREBALO DA SE NAĐE U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI U TOKU MAJA: Neke od novina su 25 učenika u razredu, obavezna predmetna nastava, obavezna internet adresa, kućna nastava, vođenje letopisa, ishrana u školi


Novi Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (dalje: novi Zakon) je potreba obrazovnog sistema, jer je aktuelni Zakon o osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 - odluka USRS, 22/2002, 62/2003 - dr. zakon, 64/2003 - ispr. dr. zakona, 101/2005 - dr. zakon i 72/2009 - dr. zakon - dalje: aktuelni Zakon) star više od 20 godina, istakao je za Paragraf 18. aprila pomoćnik Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ljubiša Antonijević. Na osnovu dugogodišnje prakse i iskustava primene aktuelnog Zakona, kao i iskustava obrazovnih sistema zemalja iz okruženja i Evropske Unije stekli su se uslovi da se donese nov Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju koji se trenutno nalazi u proceduri pripreme Predloga, a očekuje se da bi konačna verzija mogla da se nađe pred poslanicima u tokom maja, dodaje Antonijević.

Jedna od najvažnijih izmena je, prema rečima pomoćnika Ministra, razgraničavanje termina nacionalna škola - kao škole koja ostvaruje nastavni plan i program na osnovu zakona i termina strana škola koja ostvaruje strani program, takođe u skladu sa domaćim zakonima. Prema osnivaču škole će se kategorisati kao javne škole, odnosno škole koje osniva Republika Srbija i kao privatne škole, odnosno obrazovne institucije koje osniva drugo domaće ili strano pravno ili fizičko lice.

Radi unapređivanja inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja, Antonijević navodi da postoji predlog stvaranja stalne saradnje između redovne i škole za učenike sa smetnjama u razvoju. U tom smislu škole u redvnom sistemu obrazovanja i vaspitanja mogle bi da zatraže pomoć i podršku od zaposlenog u školi za decu sa posebnim potrebama (nastavnici, stručni savetnici, andragozi, vaspitači, specijalni defektolizi i dr), a konačnu odluku o potrebi pružanja dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške učeniku donosila bi interesorna komisija.

Predlogom Zakona privatnim školama sa posebnim programima (Montesori, Štajner, Dekrol i slični programi) biće data mogućnost da se ustroje kao škole posebne pedagoške orijentacije, a glavni uslov biće da ostvaruju standarde za završetak osnovnog obrazovanja i vaspitanja, odnosno da programi imaju sertifikat od međunarodnog priznatog udruženja iste pedagoške orijentacije, naglašava pomoćnik Ministra.

Kada je reč o broju učenika u odeljenju, Antonijević navodi da je u skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012) trebalo bi smanjiti broj đaka na 25 u jednom odeljenju, novi Zakon predviđaće najviše 30 učenika, što je smanjenje u odnosu na aktuelni Zakon koji predviđa 34 đaka.

Još jedna od novina u novom Zakonu biće obavezna predmetna nastava za učenike 4. razreda. Predlog Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju predviđa da učenici u oba polugodišta imaju po jedan čas pripreme za sistem predmetne nastave, koji će držati njihovi budući nastavnici. Namera ovakve mere, prema rečima pomoćnika Minsitra, je da učenike 4. razreda pripremi na drugačiji sistem rada, jer je dosadašnja praksa pokazala da mnogi đaci imaju poteškoće u procesu prilagođavanja na novi sistem časova i učenja.

Novina je i mogućnost organizovanja posebne nastave za učenike koji su na bolničkom i kućnom lečenju duže od 21 dana, uz saglasnost Ministarstva. U pitanju su učenici koji zbog većih zdravstvenih problema ili hroničnih bolesti ne mogu da pohađaju redovnu nastavu, pa će se nastava za njih organizovati kod kuće, odnosno u zdravstvenoj ustanovi, precizira Antonijević. Roditelj će svakako biti dužan da obavesti školu o potrebi organizovanja ovakvog oblika nastave za njegovo dete, a konkretni uslovi i načini organizacije biće propisani posebnim Pravilnikom.

Jedan od načina organizovanja ovakvog vida nastave je onlajn ili "daljinska" nastava (putem e-learning sistema), koja se već uspešno primenjuje u sistemu visokog obrazovanja, što će takođe predstavljati novinu u novom Zakonu, dodaje pomoćnik Ministra. Onlajn ili "daljinska" nastava će se takođe organizovati na zahtev roditelja posebno darovite dece, kao što su uspešni mladi sportisti, naučnici, osvajači nagrada i medalja koji usled drugih obaveza moraju duže da odsustvuju sa redovne nastave. Ipak, o ovakvom vidu nastave svaka škola posebno će odlučivati i na osnovu raspoloživih sredstava potrebnih za ovakav vid obrazovanja i vaspitanja. Antonijević napominje da je onlajn nastava redovno školovanje i da ga ne treba mešati ili porediti sa vanrednim pohađanjem nastave koje postoji u sistemu srednjeg obrazovanja.

Antonijević dodaje da će škole biti dužne da vode letopis, u kojem će biti beležene sve aktivnosti i realizacija vaspitno-obrazovnog rada za svaku školsku godinu. Takođe, svaka škola će biti dužna da ima i svoju Internet stranicu, a cilj takve odredbe je da se škole približe deci i roditeljima i da ih bolje informišu. Novim Zakonom, ističe pomoćnik Ministra, ipak neće biti predviđena upotreba elektronskih dnevnika, jer u Ministarstvu čekaju mišljenje Kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti o tome koje informacije mogu da se nađu u elektronskoj formi, a da ne ugrožavaju privatnost lica.

Novim Zakonom će biti data i mogućnost da škola, zajedno sa roditeljima, ponovo organizuje ishranu za učenike. Antonijević pojašnjava, da će roditelji, zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave, morati sami da pokrenu takvu inicijativu koja će se finansirati sredstvima donatora ili samih roditelja. Novi Zakon će predvideti i da ta sredstva mogu biti upotrebljena isključivo u tu svrhu, kako ne bi došlo do eventualne zloupotrebe. Pomoćnik Ministra navodi da će obezbeđivanje obroka unutar škole doprineti zdravijoj ishrani učenika tokom nastave, ali i bezbednosti đaka, jer u tom slučaju ne bi izlazili izvan školskog objekta. Takođe, dodaje on, organizovanjem obroka u školi svakom detetu bilo bi omogućeno da dobije kvalitetan obrok, što sada nije slučaj, usled različitog materijalnog stanja učenika, odnosno roditelja.

Antonijević zaključuje da je, osim Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, u pripremi i nov Zakon o udžebenicima i nastavnim sredstvima, a u završnoj fazi izrade su i Predlozi Zakona o srednjoj školi i Zakona o obrazovanju odraslih za koje se čeka mišljenje Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, nakon čega bi, tokom maja ili juna, i oni trebalo da se nađu pred poslanicima Skupštine Srbije.

Izvor: Redakcija, 23.4.2013.