Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


  • Privredni apelacioni sud: ISPITIVANJE USLOVA ZA POBIJANJE PRAVNIH RADNJI U STEČAJU - Zakon o stečaju: član 123
  • Privredni apelacioni sud: NEMOGUĆNOST STICANJA SVOJINE ODRŽAJEM NA STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI - Zakon o javnoj svojini: čl. 16 i 17
  • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA POSTUPANJA SA PAŽNJOM DOBROG STRUČNJAKA U IZVRŠAVANJU POSLOVA PREVOZA LICA U OKVIRU PROFESIONALNE DELATNOSTI - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 18 i 158
  • Privredni apelacioni sud: TERET DOKAZIVANJA ČINJENICE NEOVLAŠĆENOG KORIŠĆENJA TOPLOTNE ENERGIJE - Zakon o komunalnim delatnostima: član 25 stav 4 tačka 7)
  • Privredni apelacioni sud: TERET DOKAZIVANJA U SPORU ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE ZBOG KAŠNJENJA SA PREVOZOM I ISPORUKOM ROBE - Konvencija o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR): čl. 17 i 23
  • Privredni apelacioni sud: USLOVI ZA PREBIJANJE ZASTARELOG DUGA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 336, 339 i 374
  • Privredni apelacioni sud: VEZANOST SUDA U PARNIČNOM POSTUPKU ZA PRAVNOSNAŽNU PRESUDU KRIVIČNOG SUDA KOJOM SE OPTUŽENI OGLAŠAVA KRIVIM - Zakon o parničnom postupku: član 13
  • Privredni apelacioni sud: ZASTARELOST NAKNADE ŠTETE ZBOG PREDAJE NEDOVRŠENOG POSLA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 374 i 376
  • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1156/2013 of 14 November 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 306/8 of 16.11.2013 -
Izvor: Paragraf Lex