Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR


UVERENJE O IMOVNOM STANJU KOJIM SE POTVRĐUJE DA SU U KATASTARSKOM OPERATU UPISANE NEPOKRETNOSTI

UVERENJE O IMOVNOM STANJU KOJIM SE POTVRĐUJE DA U KATASTARSKOM OPERATU NEMA UPISANIH NEPOKRETNOSTI

ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA O VELIČINI POSEDA I KATASTARSKOM PRIHODU

NEDOSTACI U ZAHTEVIMA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA

RASPOLAGANJE NOVČANIM SREDSTVIMA NA RAČUNU PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE PRESTAJE DA POSTOJI USLED STATUSNE PROMENE

USLOVI KOJE PRIVREDNO DRUŠTVO TREBA DA ISPUNI KAKO BI ORGANIZOVALO PRIKUPLJANJE HUMANITARNE POMOĆI OD KORISNIKA SVOJIH USLUGA

USLOVI ZA POSTAVLJANJE TABLE SA SNIŽENJIMA ISPRED TRGOVINSKE RADNJE

Izvor: Paragraf Lex