Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

Aktuelna sudska praksa


  • Vrhovni kasacioni sud: NEPOSTOJANJE SAGLASNOSTI GRADONAČELNIKA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U JAVNOM PREDUZEĆU ČIJI JE OSNIVAČ GRAD - Zakon o radu: član 191
  • Vrhovni kasacioni sud: POSEBNI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENIM POSLOVIMA I ZAŠTITA SUBJEKTIVNIH PRAVA - Zakon o zabrani diskriminacije: član 13
  • Vrhovni kasacioni sud: PROVERA ISTINITOSTI ŽALBENIH NAVODA O NEPOTPUNOM SASTAVU VEĆA PRVOSTEPENOG SUDA - Zakon o parničnom postupku: član 367 stav 2
  • Vrhovni kasacioni sud: STATUS ZAPOSLENOG U USTANOVI OBRAZOVANJA KOJI NEMA PSIHIČKU ILI FIZIČKU SPOSOBNOST ZA RAD SA DECOM I UČENICIMA - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 120 stav 5
  • Vrhovni kasacioni sud: TOK ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE PO ZAHTEVU OŠTEĆENOG PRE PODNOŠENJA TUŽBE - Zakon o obligacionim odnosima: član 388
Izvor: Paragraf Lex